РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."МИЛЕВИ СКАЛИ"13-23,ВХ.15,ЕТ.3,АП.9
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2020-02-10г.
Крайна Дата: 2020-03-10г.
Номер на дело: 20198240402320
Длъжник: ДОБРОМИР ЗДРАВКОВ ХИЛЕНДАРОВ


Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че в периода от 10.02.2020г до 10.03.2020г по изп.дело № 20198240402320 ЧСИ Константин Павлов ще проведе публична продан на собственото на длъжника ДОБРОМИР ЗДРАВКОВ ХИЛЕНДАРОВ с адрес гр. ПЛОВДИВ, ул."Милеви скали"15,ет.3,ап.9 имущество, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.507.309.1.51 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, седем, точка, три, нула, девет, точка, едно, точка, пет, едно), град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г./03.06.2009 г. На Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изпълнение в КККР, с адрес на имота гр. Пловдив, район Северен, ул. Милеви скали № 13-23, вх. 15, ет 3, ап. 9, като самостоятелния обект се намирана етаж 3 (три) в сграда с идентификатор 56784.507.309.1, брой надземни етажи: 6 (шест), брой подземни етажи: 0 (нула), с предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.309, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 59.96 (петдесет и девет цяло и деветдесет и шест стотни) кв.м., прилежащи части: 0.909(нула цяло деветстотин и девет хилядни) % изба 9 (девет), Ниво: 1 (едно), съседни и самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.507.309.1.50, 56784.507.309.1.52, под обекта: 56784.507.309.1.33, над обекта: 56784.507.309.1.69, а съгласно Нотариален акт за учредяване на дговорна ипотека № 105, том № 26 от 27.12.2007 г., имотът представлява АПАРТАМЕНТ № 9 (девет), разположен на третия етаж в жилищна сграда – блок, построена върху държавна земя в гр. Пловдив, ул. Милеви скали № 15, със застроена площ от 59.96 (петдесет и девет цяло и деветдесет и шест стотни) кв. м., състоящ се от две стаи и кухня, при граници: от север – междублоково пространство, от юг – улица, от изток – ап. 8 на Бърдаров, от запад – ап. 7, вх. 13 на Н. Ненов, от горе- ап. 12 и от отдолу – ап. 6 на Бошков, ВЕДНО с принадлежащото избено помещение № 9 (девет), със застроена площ от 3.43(три цяло четиридесет и три стотни) кв.м., при граници: от север – мазе 10, от юг – мазе 8, от изток и от запад – коридор, ВЕДНО с 0.909(нула цяло деветстотин и девет хилядни) % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, ОЦЕНЕН на стойност 91 000 лв /деветдесет и една хиляди лева/.На основание чл. 485 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е 72 800 лв /седемдесет и две хиляди и осемстотин лева/, представляващи 80 на сто (80%) от пазарната стойност на имота.

Върху имота има вписани следните тежести:възбрана №24, том 9/2019г, възбрана № 246, том 2/2014г, договорна ипотека № 105, том 26/2007г, подновена под № 47, том 25/2017г.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан само след предварителна заявка за оглед.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд-Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта.

За предоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG40 BPBI 7924 1062 5300 03, "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20198240402320“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20198240402320, предложената цена с цифри и словом . За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 11.03.2020г от 12.00 часа в сградата на Районен съд - Пловдив, ет.1, стая 2.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/

         
<  Назад
ПРОДАЖБИ