РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,Р-Н ЗАПАДЕН,БУЛ."ПЕЩЕРСКО ШОСЕ"113-А,ЕТ.-1
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2020-02-10г.
Крайна Дата: 2020-03-10г.
Номер на дело: 20198240402320
Длъжник: СИ БИ ЕС ТЕХНОЛОГИИ ЕООД

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че в периода от 10.02.2020г. до 10.03.2020г по изп.дело № 20198240402320 ЧСИ Константин Павлов ще проведе публична продан на собственото на длъжника СИ БИ ЕС ТЕХНОЛОГИИ ЕООД C ЕИК 160055290 с адрес гр.СОФИЯ-, кв."Фондови жилища",бл.214,вх.А,ет.1, имущество, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.511.32.1.15 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, едно, точка, три, две, точка, едно, точка, едно, пет), град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г./03.06.2009 г. На Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1570/13.11.2012 г. /13.11.2012 г. На Началника на СГКК – ПЛОВДИВ, с адрес на имота гр. Пловдив, район Западен, бул. Пещерско шосе № 113-А, ет. -1, обект 1, като Самостоятелния обект се намира на етаж -1 (минус едно) в сграда с идентификатор 56784.511.32.1, брой надземни етажи: 6 (шест), брой подземни етажи: 1 (едно), предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.511.32, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 2 (две), с посочена в документа площ: 114.25 (сто и четиринадесет цяло и двадесет и пет стотни) кв.м., прилежащи части: 9.76 % идеални части от общите части на сградата, Ниво: 1 (едно), съседни и самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.511.32.1.17, под обекта: няма, над обекта: няма, Ниво: 2 (две), съседни и самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.511.32.1.17, 56784.511.32.1.16, под обекта: няма, над обекта: 56784.511.32.1.1, а съгласно Нотариален акт за учредяване на дговорна ипотека № 105, том № 26 от 27.12.2007 г., имотът представлява МАГАЗИН № 1 (едно), разположен на партерния етаж, кота 0.00 (нула) метра, построен по одобрен архитектурен проект и въведен в експлоатация, със застроена площ от 43.17 (четиридесет и три цяло и седемнадесет стотни) кв.м., състоящ се от магазин за промишлени стоки и стълбище, при граници: магазин № 1, магазин № 3, отгоре ап. 1, ап. № 2, ап. № 3, ВЕДНО със складово помещение № 1 (едно) към магазина на кота – 2.95 (минус две цяло и деветдесет и пет стотни) метра, с площ от 71.08 (седемдесет и едно цяло и осем стотни) кв.м., при граници: склад № 2 и общи части, ВЕДНО с 9.76% (девет цяло и седемдесет и шест стотни процента) ид.ч. от общите части на сградата, представляващи 16.30 (шестнадесет цяло и тридесет стотни) кв.м., и от правото на строеж върху ДВОРНОТО МЯСТО, находящо се в гр. Пловдив, кв. „Кишинев – Смирненски“, ул. Пещерско шосе № 113 (сто и тринадесет), застроено и незастроено с площ по нотариален акт от 200 (двеста) кв.м., а по скица с площ от 249 (двеста четиридесет и девет)кв.м., съставляващо УПИ I – 32 (първо римско – тридесет и две арабско), от квартал 46 А – стар ( четиридесет и шест „А“ - стар), по регулационния план на гр. Пловдив - кв. „Кишинев – Смирненски“, одобрен със Зповед № РД-02-14-2155/ 15.12.2000 г. - кадастър и Заповед № ОА-713/04.05.1995 г. - регулация и застрояване, при граници за УПИ: бул.Пещерско шосе, УПИ XIX – 872 и УПИ XVIII – 33, ОЦЕНЕН на стойност 232 000 лв /двеста тридесет и две хиляди лева/.

На основание чл. 485 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е 185 600 лв /сто осемдесет и пет хиляди и шестотин/, представляващи 80 на сто (80%) от пазарната стойност на имота.

Върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести: :възбрана № 21, том 9/2019г, договорна ипотека № 105, том 26/2007г, подновена под № 47, том 25/2017г.


Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан само след предварителна заявка за оглед, подадена в кантората на ЧСИ Константин Павлов.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд - Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG40 BPBI 7924 1062 5300 03, "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20198240402320“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20198240402320, предложената цена с цифри и словом . За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 11.03.2020г от 10.00 часа в зала в сградата на Районен съд – Пловдив.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/


         
<  Назад
ПРОДАЖБИ