РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, НАХОДЯЩИ СЕ В С.МАНОЛЕ
Категория: Движими вещи
Начална Дата: 2020-02-10г.
Крайна Дата: 2020-03-10г.
Номер на дело: 20178240408962
Длъжник: РЕЯ 96 ООД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл.468, чл.474, ал.5 вр чл.477, ал.3 и чл. 487 от ГПК обявявам, че от 10.02.2020г. до 10.03.2020г. вкл., до 17.00 часа, в Районен съд - Пловдив ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ, собственост на длъжника РЕЯ 96 ООД (в несъстоятелност), находящи се в производствен комплекс в с.Маноле, обл.Пловдив, а именно:

1. Машина за отделяне на кожа MAJA ESB 4434, сер.№ 400197

Пазарна стойност: 5 200 лева; Начална продажна цена: 4 420лв.


2. Servo Injektor GUENTER PL 54/105 MC2R, инв.№ 400199

Пазарна стойност: 19 500 лева; Начална продажна цена: 16 575лв.


3. Ротационна филтърна инсталация GUENTER GRF 200, инв.№ 400200

Пазарна стойност: 3 500 лева; Начална продажна цена: 2 975 лв.


4. Вакуумна опаковъчна машина VC 999 K6, инв.№ 400201

Пазарна стойност: 6 200 лева; Начална продажна цена: 5 270 лв.


5. Машина за опаковане на тарелки VC 999 ТS 300 N, инв.№ 400202

Пазарна стойност: 10 600 лева.; Начална продажна цена: 9 010 лв.


6. Смесител LASKA ME 250 ZN, инв.№ 400203

Пазарна стойност: 21 600 лева; Начална продажна цена: 18 360 лв.


7. Микрокутер STEPHAN MCH-D 150, инв.№ 400204

Пазарна стойност: 17 700 лева; Начална продажна цена: 15 045 лв.


Пазарната стойност на изнесените на публична продан движими вещи е актуализирана от ЧСИ Константин Павлов след подадена молба от взискателя, а началната цена на същите, на осн. чл. 468, ал.1 от ГПК е определена и възлиза на 85 на сто (85%) от актуализираната пазарна цена на вещите.

Върху гореописаните движими вещи е учреден особен залог в полза на взискателя ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД (като правоприемник на СИБАНК ЕАД).

Всички желаещи да оглеждат гореописаните движими вещи, могат да сторят това след предварителна заявка, подадена в кантората на ЧСИ Константин Павлов.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд - Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесените на публична продан движими вещи.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG42BUIN70095021364818, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20178240408962“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20178240408962, предложената цена с цифри и словом. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд - Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 11.03.2020г., 14,00 часа в сградата на Районен съд - Пловдив, ет.1, стая 2.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.


Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/

         
<  Назад
ПРОДАЖБИ