РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, НАХОДЯЩА СЕ В С. СЕЛЦИ, МЕСТНОСТТА "ШИКАЛАН"
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2020-02-10г.
Крайна Дата: 2020-03-10г.
Номер на дело: 20178240409360
Длъжник: ИНТЕРМЕД 1 ЕООД

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 10.02.2020г. до 10.03.2020г. вкл., до 17.00 часа, в Районен съд - Пловдив ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ИНТЕРМЕД 1 ЕООД , а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 074016 (нула седем четири нула едно шест) по плана за земеразделяне на с.Стрелци, представляващ НИВА с площ от 11,333 кв.м. (единадесет декара триста тридесет и три кв.м.), находяща се в местността "Шикалан" в землището на с.Стрелци, общ. Брезово, обл. Пловдив, при граници и съседи: поземлен имот № 074039 - нива на Гръд Стоянов Гърдев и др., поземлен имот № 074002 - нива на Вичо Иванов Колев, поземлен имот №074001 - нива на насл. на Недю Иванов Недев, поземлен имот №000385 - полски път на ОПФ Стрелци - необработв. земя и поземлен имот № 074030 - полски път на ОПФ с.Стрелци - необраб. земя, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

Пазарната стойност на изнесения на публична продан имот е актуализирана и определена от ЧСИ Константин Павлов с помощта на лицензирано вещо лице, и е 11 600 лева (единадесет хиляди и шестстотин лева).

На основание чл. 485 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването, е 9 280 лева (девет хиляди двеста и осемдесет лева), представляващи 80 на сто (80%) от актуализираната пазарна цена.

Върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести: Възбрана Акт №97, Том №5, Дв.вх.рег.№23743 от 19.07.2018г., вписана от ЧСИ К.Павлов по настоящото дело; Възбрана Акт №256, Том №7, Дв.вх.рег.№38508 от 23.11.2018г., вписана от ЧСИ Орлин Мендов в полза на Адела Ойл ООД; Възбрана Акт №274, Том №6, Дв.вх.рег.№25742 от 12.09.2019г., вписана в полза на Агро АТД ЕООД.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд - Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG42BUIN70095021364818, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20178240409360“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20178240409360, предложената цена с цифри и словом. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд - Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 11.03.2020г., 13,00 часа в сградата на Районен съд - Пловдив, ет.1, стая 2.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.
Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/

         
<  Назад
ПРОДАЖБИ