РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 Публична продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Асеновград, ул. "Генерал Дандевил" 8, ет. 2
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2020-02-05г.
Крайна Дата: 2020-03-05г.
Номер на дело: 20198240401317
Длъжник: Георги Костадинов Ахчиев

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че в периода от 05.02.2020г до 05.03.2020г по изп.дело № 20198240401317 ЧСИ Константин Павлов ще проведе публична продан на собственото на длъжника ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АХЧИЕВ с адрес гр. АСЕНОВГРАД - , ул. "Ген. Дандевил" № 8 имущество, а именно:

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.512.265.1.3 /нула нула седемстотин и две, точка петстотин и дванадесет, точка двеста шейсет и пет, точка едно, точка три/, гр. Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителения директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Асеновград, ул. „Генерал Дандевил“№ 8, ет.2, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.512.265, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта - 00702.512.265.1.1, 00702.512.265.1.2 и над обекта - 00702.512.265.1.4.

    -1/ 4 /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с с идентификатор 00702.512.265 /нула нула седемстотин и две, точка петстотин и дванадесет, точка двеста шейсет и пет/ гр. Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителения директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Асеновград, ул. „ Генерал Дандевил“№ 8, с площ:459 кв.м /четиристотин петдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 74, парцел XIX-1011, при съседи: 00702.512.268,00702.512.267,00702.512.266, 00702.512.263, 00702.512.264, 00702.512.114, а съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 173, том 2 от 17.11.2006г, имотите представляват: ¼ /една четвърт идеална част /от дворно място с площ 459кв.м /четиристотин петдесет и девет квадратни метра/, съставляващо имот с кадастрален идентификатор 00702.512.265 по кадастралната карта на гр.Асеновград, ул. „Генерал Дандевил“ № 8 / стар идентификатор пл.1011 кв. 74 п. XIX-1011/ при граници: имот № 512.268, имот № 512.114, имот № 512.264, имот № 512.266, ВЕДНО с втори жилищен етаж с площ от 125 кв.м /сто двадесет и пет квадратни метра/ от построената в имота триетажна жилищна сграда с кадастрален идентификатор 00702.512.265.1.3, по кадастралната карта на гр.Асеновград, при граници:на същия етаж- няма, под обекта – 001, 002, над обекта – 004, ведно с ¼ /една четвърт/ идеална част от избеното помещение на сградата, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, ОЦЕНЕНИ на обща стойност 122 000 лв /сто двадесет и две хиляди лева/.

На основание чл. 485 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е 97 600 лв /деветдесет и седем хиляди и шестотин лева/ представляващи 80 на сто (80%) от пазарната стойност на имота

Върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести:договорна ипотека № 173, том 2 /2006г, подновяване на договорна ипотека № 100, том 3 /2016г, възбрана № 192, том 1/2019г.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд - Асеновград, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG51 FINV 9150 71BG N0IT P2, "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20198240401317“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20198240401317, предложената цена с цифри и словом . За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд - Асеновград.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 06.03.2020г от 12.00 часа в зала в сградата на Районен съд - Асеновград.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/


         
<  Назад
ПРОДАЖБИ