РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 Публична продан на гараж, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Кресна" № 3, ет. 1, сграда 1
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2020-01-27г.
Крайна Дата: 2020-02-27г.
Номер на дело: 20178240407566
Длъжник: Илин Христов Кисов

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 27.01.2020 г. до 27.02.2020 г. вкл., до 17.00 часа, в Районен съд Пловдив ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ИЛИН ХРИСТОВ КИСОВ, а именно:

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.522.345.1.15 /пет шест седем осем четири точка пет две две точка три четири пет точка едно точка едно пет/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000 /четири хиляди/, ул. Кресна № 3 /три/, ет.1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.345 /пет шест седем осем четири точка пет две две точка три четири пет/, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 25.30кв.м. /двадесет и пет квадратни метра и тридесет квадратни дециметра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.522.345.1.14; 56784.522.345.1.19; 56784.522.345.1.16; под обекта: няма; над обекта: 56784.522.345.1.2, а съгласно документ за собственост съставлява гаражна клетка, разположена в югозападната част на партерния етаж: първата от юг на север, със застроена площ от 25,30кв.м. /двадесет и пет квадратни метра и тридесет дециметра/, както и съответните идеални части от общите части на сградата.

Пазарната стойност на изнесения на публична продан недвиижим имот е определена/актуализирана от ЧСИ Константин Павлов като пазарната стойност за целия гореописан недвижим имот в размер на 27 400лв. /дведесет и седем хиляди и четиристотин лева/, а за ½ идеална част от имота - предмет на публичната продан, пазарната стойност е съответно 13 700 лв. (тринадест хиляди и седемстотин лева).

Настоящата публична продан е втора по ред и на основание чл.494 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването за горепосочения недвижим имот, е 9 864 лева (девет хиляди осемстотин шестдесет и четири лева), представляващи 90 на сто от началната цена 10 960 лева по първата продан.

Върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести: договорна ипотека акт № 133, том 8, дв. вх. рег.№21571/28.08.2009г. и възбрана акт № 149, том 10, дв.вх. рег. №31510/12.11.2014г. в полза на взискателя БАНКА ДСК ЕАД; възбрана вписана под акт № 62, том 9, дв.вх.рег. № 24104/12.09.2013г. и възбрана, вписана под акт № 296, том 3, дв. вх. рег. №14295/21.05.2015г. в полза на ИВАНКА ПЕНЧЕВА ДАНКОВА-МАНЛИЕВА; възбрана, вписана под акт № 43, том 1, дв. вх.рег.№ 512/13.01.2015г. и възбрана, вписана под акт № 249, том 5, дв.вх.рег.№ 23913/11.08.2015г. в полза на ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД; възбрана вписана под акт № 17, том 8, дв. вх. рег. №29979/26.09.2016г. в полза на С.Г. ГРУП по изпълнително дело №20148240402539; възбрана, вписана под акт №66,том 6, дв.вх.рег. №14168/04.06.2014г. в полза на ИЛИАН РУМЕНОВ ИВАНОВ; Възбрана, вписана под акт №156, том 8, дв.вх.рег. №35975/25.11.2015г. в полза на ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ИНЖОВА.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG42BUIN70095021364818, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20178240407566“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20178240407566, предложената цена с цифри и словом. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 28.02.2020г., от 12 часа в сградата на Районен съд Пловдив, ет.1, стая 2.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/


         
<  Назад
ПРОДАЖБИ