РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
16.10.2019 - Относно работно време на кантора на ЧСИ Константин Павлов на 23.10.19г.

Уважаеми клиенти, поради планов ремонт, извършван от ЕВН Електроснабдяване АД, на 23.10.2019г. от 9.00 ч. до 16.00 ч. в кантората на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 219 НЯМА да има електрозахранване. По тази причина в кантората НЯМА да се входират документи и да се извършват справки по изпълнителните дела в посочения период. При необходимост може да входирате документи в другия ни офис в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, офис 3 (до СЪДА). Моля да ни извините за създаденото неудобство! ЧСИ Константин Павлов

 
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."БОГОМИЛ"80,ЕТ.7,АП.А11
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-10-11г.
Крайна Дата: 2019-11-11г.
Номер на дело: 20198240401354
Длъжник: СТОЯН ВАСИЛЕВ БОГДАНОВ

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че в периода от 11.10.2019г до 11.11.2019г по изп.дело № 20198240401354 ЧСИ Константин Павлов ще проведе публична продан на собственото на длъжника СТОЯН ВАСИЛЕВ БОГДАНОВ с адрес с. Златитрап , ул. "35-та" №1 имущество, а именно:

  • 30/260 /тридесет върху двеста и шейсет/ идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56784.523.1245 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три, точка хиляда двеста четиридесет и пет/,гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Пловдив, район Централен, ул. „ Богомил “ № 80, с площ от 233 кв.м /двеста и тридесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:1245, квартал 486 по плана на Трета градска част, парцел:II–1245, при съседи:56784.523.1246,56784.523.9607, 56784.523.1247, 56784.523.1249, 56784.523.1244.

  • Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.1245.1.11 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три, точка хиляда двеста четиридесет и пет, точка едно, точка единадесет/, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Пловдив, район Централен, ул. „ Богомил “ № 80, ет.7, ап.А11, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.1245, с предназначение на самостоятелния обект:Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ от 118.29 кв.м /сто и осемнадесет цяло и двадесет и девет стотни свадратни метра/, прилежащи части: изба № 11-4.11. кв.м, 10.72% идеални части от общите части на сградата,при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.523.1245.1.12, под обекта - 56784.523.1245.1.10 и 56784.523.1245.1.9 и над обекта – няма, а съгласно нотариален акт за собственост имотите представляват:30/260 / тридесет върху двеста и шейсет/ идеални части от дворно място, с административен адрес:гр.Пловдив, ул. „ Богомил“ № 80, цялото с площ от 260 кв.м / двеста и шейсет квадратни метра/, представляващо УПИ II – 1245, в квартал 486 по плана на Трета градска част на гр.Пловдив, при граници и съседи на парцела: от север – ул. „ Богомил“, от изток – УПИ III – 1244, от юг – УПИ XIV-1247 и от запад – УПИ I-1246, АПАРТАМЕНТ А11 / буква А единадесет/, разположен на мансарден етаж във въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-96/14.06.2005г на ДНСК – Пловдив, шестетажна жилищна сграда, построена в горепосочения УПИ, със застроена площ на апартамента 118.29 кв.м /сто и осемнадесет цяло и двадесет и девет стотни квадратни метра/, състоящ се от входно антре, дневна, кухня-бокс, две спални, две тераси, баня, тоалетна и покрита покривна тераса, при съседи на апартамента:от север – ул. „ Богомил“, от изток – УПИ III – 1244, от юг – открит паркинг, от запад – стълбище, асансьор и апартамент А12, отдолу – апартамент А9 и отгоре – покрив, ведно с 10.72 % идеални части от общите части на сградата, ЗАЕДНО с изба № 11 /единадесет/, с площ от 4.11 кв.м, при съседи на избата:изба № 12, коридор и контур на сградата, построена в УПИ II – 1245, в квартал 486 по плана на Трета градска част на гр.Пловдив, при съседи на парцела:от север – ул. „ Богомил“, от изток УПИ III – 1244, от юг – УПИ XIV-1247 и от запад – УПИ I-1246, ОЦЕНЕН на обща стойност 188 000 лв /сто осемдесет и осем хиляди лева/.

На основание чл. 485 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е 150 400лв /сто и петдесет хиляди и четиристотин лева/ представляващи 80 на сто (80%) от пазарната стойност на имота.

Върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести: поправка на договорна ипотека №186, том 3/2009, договорна ипотека № 155, том 8/2008г, подновяване на договорна ипотека № 3, том 9 /2018г, договорна ипотека № 106, том 9 /2011г, заличаване на възбрана № 87, том 2 /2016г, възбрана № 230, том 5/2015г, възбрана № 130, том 5/2019г

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан само след предварителна заявка за оглед, подадена в кантората на ЧСИ.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд - Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG51 FINV 9150 71BG N0IT P2, "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20198240401354“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20198240401354, предложената цена с цифри и словом . За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 12.11.2019г от 15.00 часа в сградата на Районен съд - Пловдив, ет.1, стая 2.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/


         
<  Назад
ПРОДАЖБИ