РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
16.10.2019 - Относно работно време на кантора на ЧСИ Константин Павлов на 23.10.19г.

Уважаеми клиенти, поради планов ремонт, извършван от ЕВН Електроснабдяване АД, на 23.10.2019г. от 9.00 ч. до 16.00 ч. в кантората на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 219 НЯМА да има електрозахранване. По тази причина в кантората НЯМА да се входират документи и да се извършват справки по изпълнителните дела в посочения период. При необходимост може да входирате документи в другия ни офис в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, офис 3 (до СЪДА). Моля да ни извините за създаденото неудобство! ЧСИ Константин Павлов

 
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ЗАВЕДЕНИЕ - В ГР. АСЕНОВГРАД, ПЛ. "АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" 3, ЕТ.3
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-10-18г.
Крайна Дата: 2019-11-18г.
Номер на дело: 20198240400417
Длъжник: КАРАВЕЛЛИ КОЛЕКЦИОН ЕООД

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 18.10.2019г. до 18.11.2019г. вкл., до 17.00 часа, в Районен съд – гр. Асеновград ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника КАРАВЕЛЛИ КОЛЕКЦИОН ЕООД, а именно:

Самостоятелен обект от многофункционална обществена сграда № 1 /едно/ с идентификатор 00702.518.162.1 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно/ на 10 /десет/ етажа, построена върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.518.162 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, пл. Акад. Николай Хайтов № 3 /три/, с площ от 1 081 кв.м. /хиляда осемдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 518.053 /петстотин и осемнадесет, точка, нула петдесет и три/, квартал: 199 /сто деветдесет и девет/, парцел: III /трети/ -обществено обслужване; при съседи: 00702.518.158, 00702.518.161, 00702.518.157, 00702.518.159, а именно следният самостоятелен обект:

- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 00702.518.162.1.68 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, осем, точка, едно, шест, две, точка, едно, точка, шест, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-435/08.07.2009г. на Началник на СГКК - Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к. 4230, пл. Акад. Николай Хайтов № 3 /три/, ет. 3 /три/, предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ от 195,00 кв.м. /сто деветдесет и пет квадратни метра/, ведно с прилежащи части: 3,228 % ид.ч. /три цяло двеста двадесет и осем процента идеални части/ от общите части на сградата и 5,222 % ид.ч. /пет цяло двеста двадесет и два процента идеални части/ от прилежащите общи части на магазините и офисите в сградата; ниво: 1 /едно/; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.518.162.1.69, 00702.518.162.1.112, 00702.518.162.1.113, 00702.518.162.1.115, 00702.518.162.1.67, под обекта: 00702.518.162.1.99, 00702.518.162.1.98, 00702.518.162.1.97, 00702.518.162.1.96, 00702.518.162.1.95, 00702.518.162.1.92, 00702.518.162.1.91, 00702.518.162.1.90, 00702.518.162.1.89, 00702.518.162.1.167, над обекта: 00702.518.162.1.35, 00702.518.162.1.121, 00702.518.162.1.34; стар идентификатор: няма.

    Пазарната стойност на изнесения на публична продан имот е определена съгласно заключението на назначеното от ЧСИ Константин Павлов лицензирано вещо лице, и е 378000 /триста седемдесет и осем хиляди/ лева без включен ДДС.

    На основание чл. 485 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването, е 302400 /триста и две хиляди и четиристотин/ лева без включен ДДС, представляващи 80 на сто (80%) от пазарната цена.

Видно от Удостоверение за тежести, издадено от Служба по вписванията - Асеновград към Агенция по вписванията, върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести:

1. Договорна ипотека, вписана под № 102, том № 1 от 2013г., № от дв.вх.рег. 3425 от 02.07.2013г., в полза на взискателя ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД; 2. Встъпване в дълг, вписано под № 121, том № 1 от 2014г., № от дв.вх.рег. 3974 от 24.09.2014г.; 3. Възбрана, вписана под № 51, том № 1 от 2016г., № от дв.вх.рег. 634 от 23.02.2016г., в полза на БАНКА ДСК ЕАД; 4. Възбрана, вписана под № 65, том № 1 от 2019г., № от дв.вх.рег. 849 от 18.03.2019г., в полза на взискателя ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по горепосоченото изп. дело.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд – гр. Асеновград, ет.2, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG42BUIN70095021364818, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20198240400417“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20198240400417, предложената цена с цифри и словом без включен ДДС. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд – гр. Асеновград, ет.2.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 19.11.2019г., от 11.00 часа в сградата на Районен съд – гр. Асеновград

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/

         
<  Назад
ПРОДАЖБИ