РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. БАНЯ, ОБЩ. КАРЛОВО
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-07-26г.
Крайна Дата: 2019-08-26г.
Номер на дело: 20188240401877
Длъжник: СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ АД

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 26.07.2019г. до 26.08.2019г., вкл., до 17.00 часа, в Районен съд – гр. Карлово ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, собственост на длъжника СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ АД, а именно:

  1. УПИ III - спортна зала, хотелски комплекс в кв.89 по плана на гр. Баня, със застроена и незастроена площ от 7680 кв.м. и построената в него сграда представляваща : спортна зала- масивна конструкция със застроена площ от 1966 кв.м, хотел - възстановителен център и обслужващо тяло на два етажа с ресторант със застроена площ от 824 кв.м./подробно описан в Акт за частна общинска собственост.№417, надлежно вписан в Служба по вписванията гр. Карлово/. Гореописаният недвижим имот е ОЦЕНЕН на стойност 835 000 лева (осемстотин тридесет и пет хиляди лева). На основание чл. 485, ал.4 от ГПК началната цена на имота, от която ще започне наддаването при публичната продан, е 668 000 лева (шестстотин шестдесет и осем хиляди лева), представляващи 80 на сто от определената пазарна стойност на недвижимия имот.

  2. УПИ II - спортен полуинтернат в кв.88 по плана на гр. Баня, със застроена и незастроена площ от 8275 кв.м. с построени в него хотел -двуетажна масивна сграда със застроена площ от 353 кв.м.; двуетажна спортна зала със застроена площ от 378.6 кв.м и двуетажна пристройка със застроена площ от 86 кв.м. и басейн със застроена площ от 351 кв.м. ./подробно описан в Акт за общинска собственост.№418, / надлежно вписан в Служба по вписванията гр. Карлово/. Гореописаният недвижим имот е ОЦЕНЕН на стойност 379 000 лева(триста седемдесет и девет хиляди лева). На основание чл. 485, ал.4 от ГПК началната цена на имота, от която ще започне наддаването при публичната продан, е 303 200 лева (триста и три хиляди и двеста лева), представляващи 80 на сто от определената пазарна стойност на недвижимия имот

  3. УПИ I - спортен комплекс- стадион от кв.91 по плана на гр. Баня, целият със застроена и незастроена площ от 47 400 кв.м. ведно с построените в него тревно футболно игрище и едноетажна масивна сграда със застроена площ от 548 кв.м, представляваща трибуни-съблекални, помощно игрище, съблекални, санитарни възли и складове ./подробно описан в Акт за общинска собственост.№419, надлежно вписан в Служба по вписванията гр. Карлово/. Гореописаният недвижим имот е ОЦЕНЕН на стойност 1 460 000 лева (един милион четиристотин и шестдесет хиляди лева). На основание чл. 485, ал.4 от ГПК началната цена на имота, от която ще започне наддаването при публичната продан, е 1 168 000лева (един милион сто шестдесет и осем хиляди лева), представляващи 80 на сто от определената пазарна стойност на недвижимия имот, която пазарна стойност е определена въз основа на данъчната оценка на имота, която е по-висока от определената от вещото лице оценка.

  4. УПИ I - спортен терен от кв.89 по плана на гр. Баня, целият с площ от 3330 кв.м./подробно описан в Акт за общинска собственост.№420, надлежно вписан в Служба по вписванията гр. Карлово/.Гореописаният недвижим имот е ОЦЕНЕН на стойност 128 000 лева (сто двадесет и осем хиляди лева). На основание чл. 485, ал.4 от ГПК началната цена на имота, от която ще започне наддаването при публичната продан, е 102 400лева (сто и две хиляди и четиристотин лева), представляващи 80 на сто от определената пазарна стойност на недвижимия имот.

  5. УПИ IV - Общинска фирма БКС- оранжерии за цветя от кв.90 по плана на гр. Баня, целият със застроена и незастроена площ от 14 600 кв.м. ведно с построените в него Административна сграда- 40 кв.м.;Масивна сграда 200 кв.м.;Оранжерии за цветя- 5 броя- 5000 кв.м; Оранжерии- 120 кв.м.; Оранжерии- 600 кв.м. ./подробно описан в Акт за общинска собственост.№163, надлежно вписан в Служба по вписванията гр. Карлово/.Гореописаният недвижим имот е ОЦЕНЕН на стойност 590 000 лева (петстотин и деветдесет хиляди лева). На основание чл. 485, ал.4 от ГПК началната цена на имота, от която ще започне наддаването при публичната продан, е 472 000лева етиристотин седемдесет и две хиляди лева), представляващи 80 на сто от определената пазарна стойност на недвижимия имот, която пазарна стойност е определена въз основа на данъчната оценка на имота, която е по-висока от определената от вещото лице оценка.

  6. УПИ II- Общинска фирма БКС- оранжерии за цветя от кв.89 по плана на гр. Баня, целият със застроена и незастроена площ от 7600 кв.м. ведно с построените в него Административна сграда-152 кв.м.; Сграда 28 кв.м.;Навес- 72 кв.м.; Оранжерии за цветя- 3 броя- 262 кв.м; Парници- 120 кв.м.; Тоалетна- 4 кв.м. ./подробно описан в Акт за общинска собственост.№ 162, надлежно вписан в Служба по вписванията гр. Карлово/. Гореописаният недвижим имот е ОЦЕНЕН на стойност 100 000 лева. то хиляди лева) . На основание чл. 485, ал.4 от ГПК началната цена на имота, от която ще започне наддаването при публичната продан, е 80 000лева семдесет хиляди лева), представляващи 80 на сто от определената пазарна стойност на недвижимия имот., която пазарна стойност е определена въз основа на данъчната оценка на имота, която е по-висока от определената от вещото лице оценка.

    Гореописаните недвижими имоти се продават заедно с обща цена, поради тяхното местоположение и функционална свързаност. Начална цена, от която ще започне наддаването на недвижимите имоти при публичната продан, е 2 793 600 лева (два милиона седемстотин деветдесет и три хиляди и шестстотин лева), която цена представлява 80 на сто от /80%/ от определената пазарна стойност на недвижимите имоти, в общ размер 3 492 000 лв. (три милиона четиристотин деветдесет и две хиляди лева).

Върху гореописаните недвижими имоти има следните тежести :Наложена възбрана вх. Рег. №2921/08.08.2018г., т.1, акт № 115/2018, дв. вх. Рег. № 2919/08.08.2018г. в полза на взискателя община Карлово, Наложена възбрана вх. Рег. №3622/30.10.2013г., том 1, акт № 177/2013, дв. вх. Рег. № 3621/30.10.2013г. в полза на община Карлово, Наложена възбрана вх. Рег. № 2949/14.10.2010г., т. 1, акт №179/2010, дв. вх. Рег. № 2948/14.10.2010г. в полза на ТД на НАП.

         
<  Назад
ПРОДАЖБИ