РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ЗАВЕДЕНИЕ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ПЕТКО Д.ПЕТКОВ"23
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-07-12г.
Крайна Дата: 2019-08-12г.
Номер на дело: 20178240408475
Длъжник: ТНН 79 ЕАД

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че в периода от 12.07.2019г до 12.08.2019г по изп.дело № 20178240408475 ЧСИ Константин Павлов ще проведе публична продан на собственото на длъжника ТНН 79 ЕАД C ЕИК 115882882 с адрес гр. ПЛОВДИВ - п.к. 4000, ул. "Богомил" №9, ет.8, ап.15, имущество, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.903.1.50 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три, точка деветстотин и три, точка едно, точка петдесет/ гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, ул. „ Петко Д. Петков“ № 23, ет. - 1 /минус едно/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.903, с предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, с брой нива на обекта: 2 /две/, с посочена в документа площ – 322 .33 кв.м /триста двадесет и две цяло и тридесет и три стотни квадратни метра/, с прилежащи части: 8.05 % общи части, ниво:1 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.523.903.1.18, под обекта – няма и над обекта – няма, ниво: 2 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.523.903.1.51, под обекта – няма и над обекта – 56784.523.903.1.51, ВЕДНО с 11.03 % от поземлен имот с идентификатор 56784.523.903 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три/ гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, ул. „ Петко Д. Петков“ № 23, с площ от 770 кв.м /седемстотин и седемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обеществен обект, комплекс, номер по предходен план:903, кв.359 по плана на трета градска част, парцел: I – Общ. Застрояване, съседи: 56784.523.9559, 56784.523.901, 56784.523.904, а по титул за собственост имотът представлява: Нощен клуб, разположен в сутерена на сградата, на кота – 3.95 м със застроена площ от 312.83 кв.м / триста и дванадесет цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра/, състоящ се от зала за клиенти, бар, склад с предверие, подготовка на плод и зеленчуци, УТС подготовка млечни и колбаси, съблекалня персонал, баня с предверие, тоалетни мъже и жени с предверие и помещение за чистачка, вътрешно стълбище, при граници: от север – двор, от изток – калкан, от юг – гараж № 1, зона за маневриране, машинно и асансьорна клетка, ведно с 7.81 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 57.87 кв.м, която сграда е построена в груб строеж, по смисъла на ЗУТ, съгласно удостоверение № 179/05.07.2007г на Община Пловдив, на основание одобрени архитектурни проекти и Разрешение за строеж №196/24.06.2005г на Общ. Пловдив, представляваща обект: „ обществено – обслужваща сграда с апартаментен тип хотел и, офиси, ресторант, коктейл – бар, нощен клуб и магазин за промишлени стоки и подземни гаражи“, построена в дворно място, находящо се в гр.Пловдив, с административен адрес: ул. „ Петко Д. Петков“ № 23, цялото застроена е незастроено от 844.18 кв.м съгласно нотариален акт за собственост, а съгласно скица № 1556/23.07.2007г на Район Централен от 844 кв.м, съставляващо УПИ-I Общ. Застрояване, квартал 359 по плана на гр.Пловдив, трета градска част, одобрен със Заповед № 617/21.06.1984г и № ОА – 1379/01.08.2003г, при граници на УПИ: от север – улично пространство, от изток и юг – УПИ IV – Общ. Застрояване, от запад – ул. „ Петко Д. Петков“, ОЦЕНЕН на обща стойност 442 000лв / четиристотин четиридесет и две хиляди лева/ без ДДС.


На основание чл. 485 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е 353 600 лв /триста петдесет и три хиляди и шестотин лева/без включен ДДС, представляващи 80 на сто (80%) от пазарната стойност на имота.

Върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести:договорна ипотека № 61, том 14/2007г, подновяване на ипотека № 257, том12/2017г, възбрана № 272, том 6/2017г.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд - Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG40 BPBI 7924 1062 5300 03, "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20178240408475“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20178240408475, предложената цена с цифри и словом без включен ДДС. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 13.08.2019г от 10.00 часа в сградата на Районен съд - Пловдив, ет.1, стая 2.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/


         
<  Назад
ПРОДАЖБИ