РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 Публична продажба на мезонет, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Тракия" 53, ет. 6, ап. 12
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-07-12г.
Крайна Дата: 2019-08-12г.
Номер на дело: 20158240401191
Длъжник: Иванка Кирилова Джуркова и Димитър Николов Джурков

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че в периода от 12.07.2019г до 12.08.2019г по изп.дело № 20158240401191 ЧСИ Константин Павлов ще проведе публична продан /втора по ред/ на собственото на длъжниците ИВАНКА КИРИЛОВА ДЖУРКОВА с адрес гр. ПЛОВДИВ, ул."Тракия" 53, ет.5, ап.12 и ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДЖУРКОВ с адрес гр.ПЛОВДИВ, ул."Гледка" 7А, имущество, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.602.1.26 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, шест, нула, две, точка, едно, точка, две, шест), по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. / 03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1322/08.08.2013 г./ 08.08.2013 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ТРАКИЯ № 53, ет. 6, ап. 12, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.602, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2 (две), с посочени в документа площи 63.00 кв.м (шестдесет и три) и 40.00 (четиридесет) кв. м., с прилежащи части: избено помещение 11 – 3.81 кв. м. (три цяло, осемдесет и една стотни квадратни метра); 3.96 % (три цяло деветдесет и шест стотни процента) идеални части от общите части и от правото на строеж, ниво: 1 (първо) съседни и самостоятелни обекти в сградата, на същия етаж: 56784.522.602.1.25, 56784.522.602.1.27, под обекта: 56784.522.602.1.20, над обекта: няма, ниво: 2 (второ) съседни и самостоятелни обекти в сградата, на същия етаж: няма, под обекта: 56784.522.602.1.27, над обекта: няма, а по титул за собственост имотът представлява Апартамент № 12 /дванадесети/ - тип мезонет /на две нива/, находящ се в гр.Пловдив, ул.“ Тракия“ № 53 и №55, заемащ пети мансарден етаж и подпокривно пространство на пететажната с мансараден етаж жилищна сграда, построена в парцел VII-602, 630 от квартал 363-нов по плана на квартал Триъгълника, който апартамент е с обща застроена площ от 103.00 кв.м /сто и три квадратни метра/, от които на първо ниво – 63.00 кв.м и на второ ниво – 40 кв.м, състоящ се от : на първо ниво-дневна, спалня, готварна, атре, баня и тоалетна и на второ ниво-две спални, баня с тоалетна, при граници на апартамента:ап.11 и ап.13, ведно с избено помещение № 11, с полезна площ от 3.81 кв.м, при граници:коридор, изба №12 и изба № 13, ВЕДНО с 3.96 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.602.1.42 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, шест, нула, две, точка, едно, точка, четири, две), по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. / 03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1322/08.08.2013 г./ 08.08.2013 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. ТРАКИЯ № 53-55, ет. -1, гараж 4, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.602, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 18.53 кв.м. (осемнадесет цяло, петдетет и три стотни квадратни метра), с прилежащи части: 0,58 % (нула цяло, петдесет и осем стотни процента) идеални части от общите части и 13.30 % (тринадесет цяло и тридесет стотни процента) от обслужващата подземна улица, ниво: 1 (едно) съседни и самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.522.602.1.43, 56784.522.602.1.41, под обекта: няма, над обекта: няма, а по титул за собственост имотът представлява ГАРАЖ № 4 /четвърти/ - подземен, със застроена площ от 18.53 кв.м, ведно с 0.58 % идеални части от общите части на сградата и 13.30 % идеални части от обслужващата гаражите подземна улица, при граници на гаража: от север – гараж№3, от юг – гараж№5 и от запад – обслужваща гаражите подземна улица, ОЦЕНЕНИ на обща стойност 164 000 лв /сто шейсет и четири хиляди лева/.

На основание чл. 494, ал.2 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан е 118 080 лв /сто и осемнадесет хиляди и осемдесет лева/, представляващи 90 на сто (0%) от цената по първата продан, като същите се продават в съвкупност!

Върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести:договорна ипотека т.3, №79/2006, договорна ипотека №30, т.3/2003г, договоран ипотека 030, т.2/2002г, договорна ипотека №190, том 1/2001г, договорна ипотека №178, т.3/2009г, договор за цесия №57, том 6/2013г, възбрана № 119, т.3/2015г.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан само след предварителна заявка за оглед, подадена в кантората на ЧСИ.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд - Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG51 FINV 9150 71BG N0IT P2, "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20158240401191“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20158240401191, предложената цена с цифри и словом . За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд .Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 13.08.2019 от 11.00 часа в сградата на Районен съд - Пловдив, ет.1, стая 2.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/


         
<  Назад
ПРОДАЖБИ