РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "КЛОКОТНИЦА" 48, ЕТ. 3
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-07-08г.
Крайна Дата: 2019-08-08г.
Номер на дело: 20198240400600
Длъжник: Детелин Росенов Асенов и Ивелина Алексиева Асенова

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че в периода от 08.07.2019г до 08.08.2019г по изп.дело № 20198240400600 ЧСИ Константин Павлов ще проведе публична продан на собственото на длъжниците ДЕТЕЛИН РОСЕНОВ АСЕНОВ с адрес гр.ПЛОВДИВ ул."Звезда"39,вх.А,ет.2,ап.5 и ИВЕЛИНА АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА с адрес гр ПЛОВДИВ ул."Звезда"39,вх.А,ет.2,ап.5, а именно:Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и дванадесет, точка деветстотин тридесет и пет, точка едно, точка две/, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота:гр.Пловдив, ул. „ Клокотница „ № 48, ет.3 /трети/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.512.935, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ по кадастрална скица: 120 кв.м /сто и двадесет квадратни метра/, прилежащи части: 1/3 /една трета/ идеална част от тавана и общите части от сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта - 56784.512.935.1.1, над обекта - 56784.512.935.1.3, който обект съгласно титул за собственост представлява ЦЕЛИЯТ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от триетажна сграда със сутерен и гаражи, построена в гр.Пловдив, ул. „ Клокотница“№48, състоящ се от две стаи, хол, трапезария, готварна, баня, тоалетна, с обща застроена площ от 120 кв.м /сто и двадесет квадратни метра/, ведно с 1/3 /една трета/ идеална част от тавана и общите части от сградата съгласно чл.38 от ЗС, ВЕДНО със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.935.1.4 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и дванадесет, точка деветстотин тридесет и пет, точка едно, точка четири/, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастралната карта и регистри, одобрени със ЗаповедРД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота:гр.Пловдив, ул. „ Клокотница „ № 48, ет.1 /първи/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.512.935, с предназначение на самостоятелния обект:ГАРАЖ в сграда, брой нива: 1/едно/, с площ по кадастрална скица:15.30 кв.м / петнадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/ при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.512.935.1.5 и 56784.512.935.1.7, под обекта - няма, над обекта - 56784.512.935.1.1, който обект съгласно титул за собственост представлява ГАРАЖНА КЛЕТКА със застроена площ 15.30 кв.м / петнадесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, при граници: от север-дворно място, от юг-сутеренно помещение на Георги Д. Гоцев, от запад-коридор, от изток-дворно място, отгоре-жилищен етаж на Георги Д. Гоцев, разположена в североизточната част на сутерена на сградата, ОЦЕНЕНИ на обща стойност 152 000 лв.

На основание чл. 485 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е 121 600 лв /сто двадесет и една хиляди и шестотин лева/, представляващи 80 на сто (80%) от пазарната стойност на имота.

Върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести:договорна ипотека №186, том 4/2014г, възбрана № 56, том 2/2019г.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан само след предварителна заявка за оглед, подадена в кантората на ЧСИ.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд - Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG40 BPBI 7924 1062 5300 03, "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20198240400600“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20198240400600, предложената цена с цифри и словом . За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 09.08.2019г от 11.00 часа в сградата на Районен съд - Пловдив, ет.1, стая 2.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/


         
<  Назад
ПРОДАЖБИ