РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 Публична продажба на апартамент, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Победа" 58, вход А, ет. 3, ап. 7
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-07-08г.
Крайна Дата: 2019-08-08г.
Номер на дело: 20198240400069
Длъжник: ЛОРА АНГЕЛОВА ИЛЧЕВА

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че в периода от 08.07.2019г до 08.08.2019г по изп.дело № 20198240400069 ЧСИ Константин Павлов ще проведе публична продан /втора по ред/ на собственото на длъжника ЛОРА АНГЕЛОВА ИЛЧЕВА с адрес гр. ПЛОВДИВ - п.к. 4000, бул."Дунав" № 13, ет. 8, ап. 22 имущество, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.505.23.2.5 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и пет, точка двадесет и три, точка две, точка пет/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота : гр.Пловдив, ул.“ Победа „ № 58, вход А, ет.3, ап.7, като самостоятелния обект се намира в сграда №2 /две/ , разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.505.23, с предназначение на обекта – Жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1/едно/, с посочена в документа площ – 63.88 кв.м /шейсет и три квадратни метра/, прилежащи части- изба №5 с площ 5.54 кв.м, 1.691% от общите части на сградата при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.505.23.2.6, 56784.505.23.2.4, под обекта - 56784.505.23.2.2 и над обекта – 56784.505.23.2.8, а съгласно нотариален акт №82, том 137 от 28.12.2007г по описа на Служба по вписванията – Пловдив, имотът представлява Апартамент №7 /седми/, находящ се на трети етаж във вход „А“, построен в град Пловдив, община Пловдив, улица „ Победа“№58, който апартамент се състои от две стаи, кухня, баня-клозет, коридор и две тераси, със застроена площ от 63.88 кв.м /шейсет и три цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, при съседи: на Изток-апартамент № 6/шести/ на Васил Иванов Донков, на Юг-бул.“ Дунав „ на Запад-ул.“Победа, на Север-апартамент №8 /осми/ на Гюро Стратиев Захариев, отгоре-апартамент№ 12/дванадесети/ на Василка Янкова Паскалева и Елена Бакърджиева, отдолу-апартамент№2/втори/ на Тимньо Димитров Запрев, ведно с избено помещение №5/пет/, с полезна площ от 5.54 кв.м /пет цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра/, в сутеренната част на сградата, при съседи: на изток-коридор, на юг-изба № 6/шест/, на запад-коридор, на север-коридор, както и 1.691% /едно цяло шестотин деветдесет и една хилядни процента/ от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, ОЦЕНЕН на стойност 119 000лв /сто и деветнадесет хиляди лева/.

На основание чл. 494, ал.2 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан е 85 680 лв / осемдесет и пет хиляди шестотин и осемдесет лева/ , представляващи 90 на сто (90%) от цената по първата продан.

Върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести:договорна ипотека №110, том 26/2007г, възбрана №223, том 7/2015г, възбрана №291, том 10/2016г, възбрана №297, том 10/2016г, възбрана № 210, том 8/2017г, възбрана №61, том 1/2019г, новиране на договорна ипотека №46, том 26/2017г

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG51 FINV 9150 71BG N0IT P2, "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20198240400069“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20198240400069, предложената цена с цифри и словом . За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 09.08.2019г от 10.00 часа в сградата на Районен съд - Пловдив, ет.1, стая 2.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/

         
<  Назад
ПРОДАЖБИ