РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 Публична продан на недвижим имот, находящ се в гр. Перущица, ул. "Виктор Юго" № 3
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-07-08г.
Крайна Дата: 2019-08-08г.
Номер на дело: 20168240403761
Длъжник: Зорка Асенова Герджикова

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че в периода от 08.07.2019г до 08.08.2019г. по изп.дело № 20168240403761 ЧСИ Константин Павлов ще проведе публична продан на собственото на длъжника ЗОРКА АСЕНОВА ГЕРДЖИКОВА с адрес гр. Перущица, ул. "Тракия" №7 имущество, а именно:

- Поземлен имот с идентификатор 55909.501.1268 / петдесет и пет хиляди деветстотин и девет, точка петстотин и едно, точка хиляда двеста шейсет и осем/, гр.Перущица, общ.Перущица, обл.Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-270/02.05.2019г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Перущица, ул. „ Виктор Юго“, с площ : 539 кв.м /петстотин тридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план: квартал 95, парцел XI, при съседи: 55909.501.9604, 55909.501.1267, 55909.501.1266, 55909.501.2541

  • Сграда с идентификатор 55909.501.1268.1 / петдесет и пет хиляди деветстотин и девет, точка петстотин и едно, точка хиляда двеста шейсет и осем, точка едно/, гр.Перущица, общ.Перущица, обл.Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-270/02.05.2019г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Перущица, ул. „ Виктор Юго“, като сградата е разположена в Поземлен имот с идентификатор 55909.501.1268, със застроена площ от 116 кв.м /сто и шестнадесет квадратнни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, а съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, имотът представлява Поземлен имот № 1268 /хиляда двеста шейсет и осем/, за който е образуван УПИ XI /единадесет римско/, отреден за жилищно застрояване, от квартал № 95 /деветдесет и пет/ по ЗРП на гр.Перущица, ЕКАТТЕ : 55909 /петдесет и пет хиляди деветстотин и девет/, община Перущица, одобрен със Заповед № 509/22.06.1989г на община Родопи, с площ на поземления имот от 542 кв.м /петстотин четиридесет и два квадратни метра/, при съседи: поземлен имот № 501.1266 на Васил Каров и др, поземлен имот № 501.1269 на Филип Кирачин – УПИ XII – 1269 и др, поземлен имот № 501.9604 – улица на НВМС – София – Регионална ветеринарномедицинска служба, улица и поземлен имот № 501.1267 на Йордан Кирачин, ведно с построената на основание одобрен проект и Разрешение за строеж № 6/29.04.2004г на Община Перущица и въведена в експлоатация съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 10/13.11.2008г на Община Перущица, презаверена на 10.10.2012г, двуетажна, масивна, стоманобетонна, еднофамилна жилищна сграда, със застроена площ на сградата от 96 кв.м /деветдесет и шест квадратни метра/ и с разгъната застроена площ от 198.90 кв.м /сто деветдесет и осем квадратни метра и деветдесет квадтратни дециметра/, ведно с всички подобрения и приращения в гореописания урегулиран поземлен имот, ОЦЕНЕН на обща стойност 213 000 лв /двеста и тринадесет хиляди лева/.

На основание чл. 485 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е 170 400 лв /сто и седемдесет хиляди и четиристотин лева/, представляващи 80 на сто (80%) от пазарната стойност на имота.

Върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести: договорна ипотека № 176, том 8/2011г, договорна ипотека № 84, том 8/2012г, възбрана № 106, том 1/2017г, възбрана № 291, том 4/2018г,.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан само след подадена заявка за оглед.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд - Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG40 BPBI 7924 1062 5300 03, "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20168240403761“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20168240403761, предложената цена с цифри и словом. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд .Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 09.08.2019г от 12.00 часа в сградата на Районен съд - Пловдив, ет.1, стая 2.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/


         
<  Назад
ПРОДАЖБИ