РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ-ЛИВАДА,НАХОДЯЩА СЕ В С.АНЕВО,ОБЩ.СОПОТ,МЕСТНОСТ
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-06-25г.
Крайна Дата: 2019-07-25г.
Номер на дело: 20178240401232
Длъжник: АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ЯНЧЕВА

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 25.06.2019г. до 25.07.2019г. вкл., до 17.00 часа, в Районен съд Карлово ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ЯНЧЕВА, а именно: Поземлен имот с идентификатор 00480.31.4 (нула нула четири осем нула, точка, три едно, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Анево, община Сопот, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-9/15.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издедена заповед за изменение в КККР, с площ от 990 (деветстотин и деветдесет) кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 8 (осем), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 031004 (нула три едно нула нула четири), при съседи: 00480.31.5 (нула нула четири осем нула, точка, три едно, точка, пет), 00480.31.15 (нула нула четири осем нула, точка, три едно, точка, едно пет), 00480.31.3 (нула нула четири осем нула, точка, три едно, точка, три), който поземлен имот по акт за собственост представлява: ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЛИВАДА с площ от 0.990 (деветстотин и деветдесет) кв.м., осма категория на земята, находяща се в землището на село Анево в местността „КОРУ ДЕРЕ“, който имот по земеразделителния план на същото землище и местност ЕКАТТЕ 99089 има отреден планоснимачен номер 031004, при граници и съседи на имота, а именно: имот № 031003 – ливада на Смайл Мустафов Манафов; имот № 000060-полски път на полски пътища на с. Анево; имот № 031005 – ливада на наследниците на Генко Рачев Неделчев; имот № 000060-полски път на полски пътища на с. Анево; имот № 000931-залесена територия на МЗ-ДЛ Карлово.

Пазарната стойност на изнесения на публична продан имот е определена съгласно заключението на назначеното от ЧСИ Константин Павлов лицензирано вещо лице, и е 430лева

На основание чл. 485 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването, е 344лева /триста четиридесет и четири лева/, представляващи 80 на сто (80%) от пазарната цена.

Върху гореописания недвижим имот има вписани възбрана по искане на взискателите ТД НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО и РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД под акт №52, том1, дв.вх.рег.№ 1098/10.04.2018г..

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд Карлово, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG42BUIN70095021364818, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20178240401232“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20178240401232, предложената цена с цифри и словом. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд Карлово.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 26.07.2019г., от 11часа в сградата на Районен съд Карлово.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/


         
<  Назад
ПРОДАЖБИ