РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПРОИЗВОДСТВЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СТАМБОЛИЙСКИ
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-06-25г.
Крайна Дата: 2019-07-25г.
Номер на дело: 20098240400477
Длъжник: БГ КРАН ЕООД

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 25.06.2019г до 25.07.2019г вкл., до 17.00 часа, в Районен съд – гр. Пловдив ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника БГ КРАН ЕООД , а именно: Дворно място с площ от 5 795 кв.м. /пет хиляди седемстотин деветдесет и пет квадратни метра/, находящо се в гр.Стамболийски, обл. Пловдив, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – производствена и складова дейност /УПИ римско едно – производствена и складова дейност/ от квартал 96 /деветдесет и шест/ по регулационния план на гр. Стамболийски, одобрен със Заповед № 413 / 18.07.1996г и Заповед № 48/13.03.2002г при граници съгласно актуална скица: от двете страни - улици, УПИ ІІ – РПК „ Наркооп“ стопанска дейност, УПИ ІІІ – производствени и складови дейности, ВЕДНО с находящата се в същото дворно място МАСИВНА СГРАДА с площ 1100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, ведно с всички подобрения и приращения в описаното дворно място. Гореописаният недвижим имот е ОЦЕНЕН на. стойност 220 000лв /двеста и двадесет хиляди лева/.

Настоящата публична продан е втора по ред и на основание чл.494 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването за горепосочения недвижим имот, е 158 400лв /сто петдесет и осем хиляди и четиристотин лева/, представляващи 90 на сто от началната цена - 176 000лв /сто седемдесет и шест хиляди лева/ по първата продан.

Върху имота има вписани следните тежести: Подновяване на договорна ипотека, акт том 18, акт № 225 от 2018г, вписан в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 29867 / 12.09.2018г.; Договор за цесия към законна ипотека № 160, том 2 от 2008г., акт том 3, акт № 51 от 20018г, вписан в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 26270 / 09.08.2018г.; Възбрана, акт том 5, акт номер 233 от 2016г, вписана в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 19906 / 29.06.2016г.; Възбрана, акт том 6, акт номер 59 от 2009г, вписана в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 17874 / 10.07.2009г.; Възбрана, акт том 5, акт номер 21 от 2009г, вписана в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 13170 / 02.06.2009г.; Законна ипотека, акт том 2, акт номер 160 от 2008г, вписана в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 25705 / 15.09.2008г.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд – гр.Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG42BUIN70095021364818, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20098240400477“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20098240400477, предложената цена с цифри и словом. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд – гр. Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ от 26.07.2019г. от 13,00 часа в сградата на Районен съд – гр.Пловдив, ет.1, стая 2.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/


         
<  Назад
ПРОДАЖБИ