РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- НАХОДЯЩ СЕ В С.УСТИНА, УЛ."ЮНДОЛА" 1
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-06-25г.
Крайна Дата: 2019-07-25г.
Номер на дело: 20118240401971
Длъжник: ИСМЕТ ИСМАИЛОВ ДАУЛОВ, НУРТЕН МУСТАФОВА ДАУЛОВА и МИРОСЛАВА АТАНАСОВА ДАУЛОВА

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 25.06.2019г. до 25.07.2019г. вкл. до 17.00 часа, в Районен съд – гр. Пловдив ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжниците ИСМЕТ ИСМАИЛОВ ДАУЛОВ и НУРТЕН МУСТАФОВА ДАУЛОВА и третото лице МИРОСЛАВА АТАНАСОВА ДАУЛОВА, придобило собствеността върху ипотекиран недвижим имот, след учредяване на ипотеката в полза на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ЕИК 831919536 и към който е насочено принудително изпълнение, а именно:УПИ ІІ – 416, 417 /втори – четиристотин и шестнадесет, четиристотин и седемнадесет/, от квартал 73 /седемдесет и три/, по ПУП на с. Устина, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № 477/1976г с площ от 800 кв. м. /осемстотин кв. м/, с приложена регулация на адрес: с. Устина, ул.“ Юндола“ № 1 /едно/, при граници: улица, УПИ ІІІ – 416, УПИ ХІІІ – 418, УПИ І – 415, 417, ВЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 122,10 кв.м. / сто двадесет и две цяло и десет стотни кв.м/ и разгъната застроена площ от 370 кв.м. /триста и седемдесет кв.м. /изградена съгласно Разрешение за строеж №1/17.11.1992г на ОБНС Родопи, гр. Пловдив, с. Устина и одобрен архитектурен проект на 26.08.1992г. от ОБНС Родопи, гр. Пловдив, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота. Гореописаните недвижими имоти са ОЦЕНЕНИ на обща стойност 111 250лв /сто и единадесет хиляди двеста и петдесет лева/.

На основание чл. 485 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването, е 89 000лв/осемдесет и девет хиляди лева/, представляващи 80 на сто (80%) от определената пазарна цена на имотите.

Върху имотите има вписани следните тежести: 1. Договор за цесия, акт том 14, акт № 102 от 2018г, вписан в СВ – Пловдив под № от дв. вх. рег. 41777 / 14.12.2018г.; 2. Подновяване/ новиране на договорна ипотека, акт том 20, акт № 73 от 2018г, вписан в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 33039 / 10.10.2018г.; 3. Подновяване / новиране на договорна ипотека, акт том 11, акт № 16 от 2018г, вписан в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 16074 / 17.05.2018г.; 4. Решение за обезсилване/разваляне на договор или обявяване за нищожен, акт том 9, акт № 91 от 2012г, вписан в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 18753 / 15.08.2012г. ; 4. Налагане на възбрана, акт том 8, акт № 230 от 2011г, вписан в СВ - П.овдив под № от дв. вх. рег. 24991 / 27.10.2011г.; 5. Налагане на възбрана, акт том 8, акт № 231 от 2011г, вписан в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 24992 / 27.10.2011г. 6. Искова молба, акт том 7, акт № 124 от 2010г., вписан в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 15357 / 13.07.2010г.; 7 Договорна ипотека, акт том 23, акт № 199 от 2008г, вписан в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 33464 / 17.11.2008г.; 8. Договорна ипотека, акт том 11, акт № 156 от 2008г, вписан в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 14647 / 03.06.2008г.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд – гр. Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG42BUIN70095021364818, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20118240401971“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20118240401971, предложената цена с цифри и словом. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд – гр. Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 26.07.2019г., от 16,00часа в сградата на Районен съд – гр. Пловдив, ет.1, стая 2.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/

         
<  Назад
ПРОДАЖБИ