РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ХИСАРЯ, ПЗ
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-06-17г.
Крайна Дата: 2019-07-17г.
Номер на дело: 20178240408589
Длъжник: ЕКО ТАН ООД

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 17.06.2019г. до 17.07.2019г. вкл., до 17.00 часа, в Районен съд - Асеновград ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ЕКО ТАН ООД, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.536.8 (нула нула седемстотин и две точка петстотин тридесет и шест точка осем), гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на позeмления имот: гр. Асеновград, ПЗ"Изток", площ: 5375 кв.м. (пет хиляди триста седемдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 6 (шест) по плана на ПЗ "Изток", парцел: VIII (осем римско) - стопанска дейност, съседи: 00702.536.44, 00702.536.10, 00702.536.9, 00702.536.34, 00702.536.36, 00702.536.53, ВЕДНО с попадащите върху обекта: Сграда с идентификатор 00702.536.8.1 (нула нула седемстотин и две точка петстотин тридесет и шест точка осем точка едно), застроена площ 743 кв.м. (седемстотин четиридесет и три кв.м.), брой етажи 1 (един), предназначение:Промишлена сграда; Сграда с идентификатор 00702.536.8.2 (нула нула седемстотин и две точка петстотин тридесет и шест точка осем точка две), застроена площ 46 кв.м. (четиридесет и шест кв.м.), брой етажи 1 (един), предназначение: складова база, склад; Сграда с идентификатор 00702.536.8.3 (нула нула седемстотин и две точка петстотин тридесет и шест точка осем точка три), застроена площ 630 кв.м. (шестстотин и тридесет кв.м.), брой етажи 2 (два), предназначение: складова база, склад; Сграда с идентификатор 00702.536.8.4 (нула нула седемстотин и две точка петстотин тридесет и шест точка осем точка четири), застроена площ 289 кв.м. (двеста осемдесет и девет кв.м.), брой етажи 2 (два), предназначение: административна, делова сграда; Сграда с идентификатор 00702.536.8.5 (нула нула седемстотин и две точка петстотин тридесет и шест точка осем точка пет), застроена площ 47 кв.м. (четиридесет и седем кв.м.), брой етажи 1 (един), предназначение:Промишлена сграда; Сграда с идентификатор 00702.536.8.6 (нула нула седемстотин и две точка петстотин тридесет и шест точка осем точка шест), застроена площ 16 кв.м. (шестнадесет кв.м.), брой етажи 1 (един), предназначение: складова база, склад.

Пазарната стойност на изнесения на публична продан имот е актуализирана и определена от ЧСИ Константин Павлов с помощта на лицензирано вещо лице, и е 590 000 лева (петстотин и деветдесет хиляди лева).

Настоящата публична продан е втора по ред и на основание чл.494 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването за горепосочения недвижим имот, е 424 800 лева (четиристотин двадесет и четири хиляди и осемстотин лева), представляващи 90 на сто от началната цена 472 000 лева по първата продан.

Върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести: Възбрана, вписана в Акт№3, Том №3 от 14.12.2017г. в полза на „Райфайзенбанк България“ ЕАД; Възбрана, вписана в Акт№97, Том №2 от 04.09.2017г. в полза на Айхан Курт; Възбрана, вписана в Акт№142, Том №1 от 18.05.2016г. в полза на „Феникс Експорт“ ЕООД; Възбрана, вписана в Акт№141, Том №1 от 18.05.2016г. в полза на „Феникс Експорт“ ЕООД; Възбрана, вписана в Акт№105, Том №1 от 13.04.2016г. в полза на ТД НАП-Пловдив; Възбрана, вписана в Акт№67, Том №1 от 14.03.2016г. в полза на „Феникс Експорт“ ЕООД; Възбрана, вписана в Акт№61, Том №1 от 07.03.2016г. в полза на Айхан Курт.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това през времетраенето на публичната продан, след предварителна заявка, подадена в кантората на ЧСИ Константин Павлов.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд - Асеновград, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG42BUIN70095021364818, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20178240408589“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20178240408589, предложената цена с цифри и словом. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд – Асеновград.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 18.07.2019г., 11.00 часа в сградата на Районен съд - Асеновград.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/

         
<  Назад
ПРОДАЖБИ