РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА КЪЩА,НАХОДЯЩА СЕ В ГР.АСЕНОВГРАД,УЛ."ТРАКИЯ"14
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-06-04г.
Крайна Дата: 2019-07-04г.
Номер на дело: 20188240401120
Длъжник: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАПАЛИЛОВ И ДИАНА ИВАНОВА ТАПАЛИЛОВА

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че в периода от 04.06.2019г до 04.07.2019г по изп.дело № 20188240401120 ЧСИ Константин Павлов ще проведе публична продан на собственото на длъжниците ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАПАЛИЛОВ с адрес гр. АСЕНОВГРАД ул. 'Тракия' № 14 и ДИАНА ИВАНОВА ТАПАЛИЛОВА с адрес гр. АСЕНОВГРАД ул. 'Тракия' № 14, недвижими имоти, а именно:Поземлен имот с идентификатор 00702.512.184 / нула, нула, седемстотин и две, точка петстотин и дванадесет, точка сто осемдесет и четири/ по кадастралната карта и регистри на гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Асеновград, ул. „ Тракия “ № 14 /четиринадесет/,с площ от 182 кв.м /сто осемдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване:Ниско застрояване / до 10 м /, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:872, квартал 58, парцел XVII-872, при съседи: 00702.512.185, 00702.512.186, 00702.512.183, 00702.512.25, ВЕДНО с построената в същия поземлен имот СГРАДА с идентификатор 00702.512.184.1 / нула, нула, седемстотин и две, точка петстотин и дванадесет, точка сто осемдесет и четири, точка едно / по кадастралната карта и регистри на гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Асеновград, ул. „ Тракия “ № 14 /четиринадесет/, със застроена площ: 90 кв.м /деветдесет квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, а по титул за собственост имотът представлява дворно място, съставляващо имот № 872 /осемстотин осемдесет и втори/, за който е отреден парцел XVII-872, кв. 58 /седемнадесети в квартал петдесет и осми/ по плана на гр.Асеновград, състоящ се от 180 кв.м /сто и осемдесет квадратни метра/ с уредени регулационни отношения, ведно с построената в същия двуетажна жилищна сграда, състояща се от сутерен с площ от 92 кв.м /деветдесет и два квадратни метра/, партерен етаж, включващ два гаража и жилищна част с обща застроена площ 92.66 кв.м /деветдесет и две цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра/, две жилища мезонетен тип, разположени на първи и втори жилищен етаж със застроена площ на жилище 108.64 кв.м / сто и осем цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра/ и мансарден етаж със застроена площ 108.64 кв.м / сто и осем цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра/, при граници на парцела:улица „Тракия“, Георги Григоров, Иван Кумчев и Борислав Посев, ОЦЕНЕНИ на обща стойност 390 000 лв /триста и деветдесет хиляди лева/

На основание чл. 485 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е 312 000 лв /триста и дванадесет хиляди лева/, представляващи 80 на сто (80%) от пазарната стойност на имота.

Върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести: договорна ипотека, акт том 2, акт № 6 от 2012г., вписана в СВ - Асеновград под № от дв. вх. рег. 3016 / 12.06.2007г, в полза на взискателя ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД. Възбрана, акт том 1, акт № 168 от 2012г, вписана в СВ - Асеновград под № от дв. вх. рег. 2202 / 04.06.2012г. в полза на РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Възбрана, акт том 3, акт № 8 от 2012г., вписана в СВ - Асеновград под № от дв. вх. рег. 5433/23.11.2012г.вполза на ПРОЛИФТ ООД. Възбрана, акт том 3, акт номер 26 от 2012г., вписана в СВ - Асеновград под № от дв. вх. рег. 5689 / 05.12.2012г. в полза на БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД.Подновяване / новиране на договорна ипотека/, акт том 2, акт номер 93 от 2017г., вписана в СВ - Асеновград под № от дв. вх. рег. 2106 / 06.06.2017г., в полза на взискателя ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД. Възбрана, акт том 1, акт номер 99 от 2018г, вписана в СВ - Асеновград под № от дв. вх. рег. 1748 / 17.05.2018г., в полза на взискателя ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд - Асеновград или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG51 FINV 9150 71BG N0IT P2, "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20188240401120“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20188240401120, предложената цена с цифри и словом. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто. Образец на наддавателно предложение може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд – Асеновград.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 05.07.2019г от 11.00 часа в зала в сградата на Районен съд - Асеновград.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Внимание! В случай, че крайната цена на продаваемото имущество е на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, и преди влизането в сила на постановлението за възлагане по чл. 496 от ГПК купувачът по публичната продан е длъжен да подаде пред съдебния изпълнител Декларации по чл. 42, ал.2, т.2 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – физическо лице, или Декларации по чл. 59, ал.1 и по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – за купувача – юридическо лице. Образци на декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/


         
<  Назад
ПРОДАЖБИ