РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,УЛ.
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-05-27г.
Крайна Дата: 2019-06-27г.
Номер на дело: 20198240400227
Длъжник: ЦВЕТАН РУМЕНОВ ПЕТКОВ

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че в периода от 27.05.2019г до 27.06.2019г по изп.дело № 20198240400227 ЧСИ Константин Павлов ще проведе публична продан на собственото на длъжника ЦВЕТАН РУМЕНОВ ПЕТКОВ с адрес гр. ПЛОВДИВ, ул. "Брезовска" 46, ет. 5, ап. 22 имущество, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.621.4.15 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и четири, точка шестотин двадесет и едно, точка 4, точка петнадесет/, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралните карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение със Заповед:КД-14-16-307/15.02.2010г на Началник на СГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, ул. „ Асеновградско шосе“№4-Д, бл.3, ет.4, ап.20, като самостоятелния обект се намира в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с 56784.524.621, с предназначение на обекта: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с посочена в документа площ: 63.00 кв.м /шейсет и три квадратни метра/, с прилежащи части: изба №19, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.524.621.4.11, под обекта - 56784.524.621.4.10 и над обекта - 56784.524.621.4.20, а по титул за собственост имотът представлява АПАРТАМЕНТ № 20 /двадесет/, на четвърти етаж /трети жилищен/, етаж от блок 3 /три/, кота +8.55, със застроена площ 63.кв.м, състооящ се от дневна-столова-готварна, една спалня, дрешник, антре, баня, тоалетна, една тераса, при граници на етажа: апартамент 16, апартамент19, асансьор, отдолу апартамент 15, ведно с 2.05 % идеални части от общите части на сградата, ведно с изба № 19, в сутеренния етаж на сградата, кота – 4, със застроена площ от 7.23 кв.м, при граници: изба 18, изба 20 и коридор, отгоре – офис 3, ведно с 0.24 % идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху дворно място, който апартамент е построен в дворно място, съставляваящо УПИ II – 549, 617 – обществено и жилищно строителство, от квартал 1 по плана на ЖК ТРАКИЯ II /втора част/, с площ 18 128 кв.м, при граници : ул.“ Асеновградско шосе“, УПИ I – 549, 619 – Общ. Застрояване, УПИ VII – 549 – общ. И жил. Застрояване, УПИIV – 617 – спортна дейност,/ колодрум/, хотел и улица - тупик, с административен адрес: гр.Пловдив, ул.“ Асеновградско шосе“№ 4, ЖК Тракия II /втора част, ОЦЕНЕН на стойност 126 000 лв /сто двадесет и шест хиляди лева/.

На основание чл. 485 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е 100 800 лв /сто хиляди и осемстотин лева/ представляващи 80 на сто (80%) от пазарната стойност на имота.

Върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести договорна ипотека № 146, том 14/2008г, подновена под № 102, том 14/2018г, възбрана № 149, том 3/2010г, възбрана № 80, том 6/2010г, възбрана № 256, том 7/2010г, възбрана № 178, том 1/2019г.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан само след предварителна заявка за оглед, подадена в кантората на ЧСИ.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд-Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта.

За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG40 BPBI 7924 1062 5300 03, "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20198240400227“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20198240400227, предложената цена с цифри и словом . За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто.

Внимание! В случай, че предложената цена е над 30000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средствата съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическо лице съгласно чл. 6, ал.2 от ЗМИП. Образци на наддавателно предложение и декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 28.06.2019г от 10.00 часа в зала в сградата на Районен съд, ет.1, стая 2.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/


         
<  Назад
ПРОДАЖБИ