РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩИ СЕ В С. ИСКРА
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-05-27г.
Крайна Дата: 2019-06-27г.
Номер на дело: 20168240401282
Длъжник: ДИЯН МИНЬОВ ПЕТРОВ

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 27.05.2019г. до 27.06.2019г., вкл., до 17.00 часа, в Районен съд - Първомай ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ДИЯН МИНЬОВ ПЕТРОВ, а именно:

Дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот III - 863 (три римско - осемстотин шестдестет и три) от кв. 56 (петдесет и шест) по плана на с.Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, цялото с площ от 780 (седемстотин и осемдесет) кв.м., с приложена дворищна и неприложена улична регулация, при граници: улица, дере, УПИ II - 862 и УПИ IV - 864, ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 (седемдесет и два) кв.м., паянтова стопанска сграда със застроена площ от 54 (петдесет и четири) кв.м. и навес с площ от 30 (тридесет) кв.м.

Актуализираната от ЧСИ Константин Павлов пазарна цена на имота е 15 000 лева /петнадесет хиляди лева/.

Настоящата публична продан е втора по ред след извършената актуализация на пазарната цена и на основание чл.494 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването за горепосочения недвижим имот, е 10 800 лева (десет хиляди и осемстотин лева), представляващи 90 на сто от началната цена 12 000 лева по първата продан.

Върху гореописания недвижим имот има вписана възбрана акт № 91, том 1, дв. вх. рег. № 1112 от 16.06.2016г. от ЧСИ Константин Павлов по искане на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД , както и учредена договорна ипотека акт № 56, том 1, дв. вх. рег. № 755 от 05.06.2008г. в полза на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, която е подновена с отразено в СВ-Първомай вписване в акт №106, том №1, дв.вх. рег.№ 803 от 29.05.2018г.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това през времетраенето на публичната продан, след предварителна заявка, подадена в кантората на ЧСИ Константин Павлов.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд - Първомай, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предаварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG42 BUIN 7009 5021 3648 18, "АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20168240401282“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20168240401282, предложената цена с цифри и словом. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд - Първомай.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 28.06.2019г., 11.00 часа в сградата на Районен съд – Първомай.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.


Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/

         
<  Назад
ПРОДАЖБИ