РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА ВЕДНО СЪС МНОГОЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. БАНЯ
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-05-10г.
Крайна Дата: 2019-06-10г.
Номер на дело: 20128240402832
Длъжник: СТЕФАН КОЛЕВ КОЛЕВ И ИВАНКА ПЕЕВА КОЛЕВА

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 10.05.2019г. до 10.06.2019г. вкл., до 17.00 часа, в Районен съд- гр. Карлово ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника СТЕФАН КОЛЕВ КОЛЕВ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000338 /триста тридесет осем/, целият застроен и незастроен с площ от 12 866 /дванадесет хиляди осемстотин шейсет и шест/ кв.м., находящ се в землището на гр. Баня, общ. Карлово, в местността „Берекова воденица“, при граници: имот № 000362 - животновъдна ферма на ОПФ Баня и имот № 000335, дере, овраг, яма на общ. Карлово, ВЕДНО с построените в имота ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА с площ от 2 655 /две хиляди шестстотин петдесет и пет/ кв.м и МНОГОЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 359 /триста петдесет и девет/ кв.м. Гореописаният недвижим имот е ОЦЕНЕН на стойност 237 500лв /двеста тредесет и седем хиляди и петстотин лева/.

Настоящата публична продан е втора по ред и на основание чл.494 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването за горепосочения недвижим имот, е 171 000лв. /сто седемдесет и една хиляди лева/, представляващи 90 на сто от началната цена 190 000лв. /сто и деветдесет хиляди лева/ по първата продан.

Върху имота има вписани следните тежести: 1. Подновяване/ новиране на договорна ипотека, акт том 2, акт номер 74 от 2017г, вписан в СВ - Карлово под № от дв. вх. рег. 3172 / 24.08.2017г. в полза на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.; 2. Договор за наем, акт том 1, акт номер 173 от 2013г, вписан в СВ – Карлово под № от дв. вх. рег. 1563 / 24.04.2013г. в полза на лицето Димитър Любчев Богданов; 3. Възбрана, акт том 1, акт номер 163 от 2012г, вписана в СВ - Карлово под № от дв. вх. рег. 3255 / 19.10.2012г в полза на лицето Атанас Сеизов; 4. Възбрана, акт том 1, акт номер 181 от 2012г, вписауна в СВ – Карлово под № от дв. вх. рег. 3650 / 22.11.2012г. по искане на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.; 5. Договор за наем, акт том 5, акт номер 17 от 2009г, вписан в СВ – Карлово под № от дв. вх. рег. 1657 / 20.05.2009г. в полза на лицето НИКОЛИНА СТЕФАНОВА КОЛЕВА; 6. Договорна ипотека, акт том 2, акт номер 66 от 2007г, вписан в СВ – Карлово под № от дв. вх. рег. 4579 / 02.11.2007г. в полза на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд – гр. Карлово, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG84 STSA 9300 0019 7554 41, "Банка ДСК" ЕАД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20128240402832“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20128240402832, предложената цена с цифри и словом. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто.

Внимание! В случай, че предложената цена е над 30000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средствата съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическо лице съгласно чл. 6, ал.2 от ЗМИП. Образци на наддавателно предложение и декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд – гр. Карлово.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 11.06.2019г, от 12,00часа в сградата на Районен съд – гр. Карлово.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/

         
<  Назад
ПРОДАЖБИ