РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА КЪЩА ,НАХОДЯЩА СЕ В С.ТОПОЛОВО УЛ."КОКИЧЕ"9
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-05-03г.
Крайна Дата: 2019-06-03г.
Номер на дело: 20178240409981
Длъжник: ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ И БОРИСЛАВА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че в периода от 03.05.2019г до 03.06.2019г по изп.дело № 20178240409981 ЧСИ Константин Павлов ще проведе публична продан на собственото на ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и БОРИСЛАВА ИВАНОВА ДИМИТРОВА и двамата с адрес гр. Асеновград, ул. "Гео Милев" 14, имущество, а именно: 800/826 ид.ч. ( осемстотин върху осемстотин двадесет и шест идеални части ) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72789.503.176 ( седемдесет и две хиляди седемстотин осемдесет и девет точка петстотин и три точка сто седемдесет и шест ), находящ се в село Тополово, община Асеновград, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300 -5 - 33/15.05.2004 г. на Изпълнителния директор на АК , последно изменение със Заповед : няма издадена заповед за изменения в КККР, адрес на поземления имот: село Тополово, п.к. 4260, улица "Кокиче" № 9 с площ : 826 кв.м. ( осемстотин двадесет и шест квадратни метра ), трайно предназначение на територията :Урбанизирана, начин на трайно ползване : Ниско застрояване ( до 10 метра), номер по предходен план : 1160 ( хиляда сто и шестдесет ), кв. 91 ( деветдесет и едно ), парцел VI (шест), съседи : 72789.503.175, 72789.503.416, 72789.503.446, 72789.503.467 ВЕДНО с построената в поземления имот сграда с идентификатор 72789.503.176.1 ( седемдесет и две хиляди седемстотин осемдесет и девет точка петстотин и три точка сто седемдесет и шест точка едно ), предназначение : вилна сграда - еднофамилна, брой етажи : 2 ( два), със застроена площ : 115 кв.м. ( сто и петнадесет квадратни метра), ведно с всички подобрения и приращения в имота, ОЦЕНЕН на стойност 140 000 лева .

На основание чл. 485 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е 112 000 лв /сто и дванадесет хиляди лева/, представляващи 80 на сто (80%) от пазарната стойност на имота

Върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести:договорна ипотека № 153, том 1/2015г, възбрана №12, том 2/2016г, заличаване на възбрана № 49, том 2/2017г, възбрана № 39, том 2/2017г, възбрана № 10, том 3/2017г, възбрана №21, том 1/2018г.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан само след предварителна заявка за оглед, подадена в кантората на ЧСИ.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд - Асеновград, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG51 FINV 9150 71BG N0IT P2, "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20178240409981“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20178240409981, предложената цена с цифри и словом. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто.

Внимание! В случай, че предложената цена е над 30000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средствата съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическо лице съгласно чл. 6, ал.2 от ЗМИП. Образци на наддавателно предложение и декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд Асеновград

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 04.06.2019г от 14.00 часа в зала в сградата на Районен съд - Асеновград.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/


         
<  Назад
ПРОДАЖБИ