РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ- В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ."ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ" 11, ЕТ.3, АП.8
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-05-03г.
Крайна Дата: 2019-06-03г.
Номер на дело: 20178240400110
Длъжник: СТОЙЧО ДЕЛЧЕВ НАЙДЕНОВ

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 03.05.2019г. до 03.06.2019г., вкл. до 17.00 часа, в Районен съд – гр. Пловдив ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника СТОЙЧО ДЕЛЧЕВ НАЙДЕНОВ, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56784.511.248.1.8 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и единадесет, точка, двеста четиридесет осем, точка, едно, точка, осем) с адрес гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009г./03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Ген. Колев“ №11 /единадесет/, ет. 3/три/, ап. 8 /осем/; Самостоятелният обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.511.248; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1/едно/; Посочена в документа площ: 59.53 кв.м. /петдесет и девет цяло и петдесет и три стотни квадратни метра/, прилежащи части: изба №8 /осем/ с площ от 2,55 кв.м. /две цяло и петдесет и пет стотни квадратни метра/ и 0,864% /нула цяло осемстотин шестдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата; Ниво: 1 /едно/; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 56784. 511.248.1.9, 56784. 511.248.1.7; Под обекта: 56784. 511.248.1.5; Над обекта: 56784. 511.248.1.11. Съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот, акт №33, том №72 /1997г., вписан в Служба по вписванията Пловдив под № от дв. вх. рег.-174969/01.01.1997г., имотът представлява: АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Генерал Колев“ №11(единадесет), представляващ апартамент №8 (осем), на III (трети) етаж, състоящ се от две стаи, кухня, мазе, със застроена площ 59,53 (петдесет и девет цяло и петдесет и три стотни) кв.м., с принадлежащо избено помещение №8 (осем) с полезна площ 2.55 (две цяло и петдесет и пет стотни) кв.м., с 0,864% (нула цяло осемстотин шестдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, заедно със съответното право за строеж върху терена, при съседи: на жилището – от север ап. 7, от юг ап. 9, от изток междублоково пространство, от запад стълбище, от горе ап. 11 и отдолу ап. 5, на избеното помещение – от север коридор, от юг коридор, от изток мазе 9 и от запад коридор ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота.

Пазарната стойност на изнесения на публична продан имот е определена съгласно заключението на назначеното от ЧСИ Константин Павлов лицензирано вещо лице и е 69 000 лева /шестдесет и девет хиляди лева/.

На основание чл. 485 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването, е 55 200 лева /петдесет и пет хиляди и двеста лева/, представляващи 80 на сто (80%) от пазарната цена.

Върху имота има вписани следните тежести: Договорна ипотека, акт том 2, акт номер 197 от 2010г, вписана в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 6253 / 29.03.2010г. в полза на взискателя по настоящото дело БАНКА ДСК ЕАД; Възбрана, акт том 4, акт номер 2 от 2016г, вписана в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 11924 / 25.04.2016г., в полза на СИТИ КЕШ ООД; Възбрана, акт том 8, акт номер 225 от 2016г, вписана в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 32867 / 18.10.2016г, в полза на БАНКА ДСК ЕАД; Възбрана, акт том 2, акт номер 81 от 2017г, вписана в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 3518/15.02.2017г., в полза на БАНКА ДСК ЕАД.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд – гр. Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG84 STSA 9300 0019 7554 41, "Банка ДСК" ЕАД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20178240400110“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20178240400110, предложената цена с цифри и словом. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто.

Внимание! В случай, че предложената цена е над 30000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средствата съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическо лице съгласно чл. 6, ал.2 от ЗМИП. Образци на наддавателно предложение и декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд – гр. Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 04.06.2019г., от 10,00часа в сградата на Районен съд – гр. Пловдив, ет.1, стая 2.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/

         
<  Назад
ПРОДАЖБИ