РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ- В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ."САН СТЕФАНО" 101, ЕТ.4, АП.3
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-05-03г.
Крайна Дата: 2019-06-03г.
Номер на дело: 20148240402884
Длъжник: ХРИСТО ПЕЕВ ПАВЛОВ

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 03.05.2019 до 03.06.2019г. вкл. , до 17.00 часа, в Районен съд – гр. Пловдив ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на лицето ХРИСТО ПЕЕВ ПАВЛОВ, в качеството му на трето лице, което е придобило собствеността върху ипотекиран недвижим имот, след учредяване на ипотеката в полза на взискателя БАНКА ДСК ЕАД, ЕИК 121830616, с адрес: гр.СОФИЯ ул. 'Московска' 19 и към който е насочено принудително изпълнение, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.524.182.1.3 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, сто осемдесет и две, точка, едно, точка три), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г./ 03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, кв. „Университетски“, ул. „Сан Стефано“ №101 (сто и едно), ет. 4 (четвърти), ап.№ 3 (три); Самостоятелният обект се намира в сграда №1(едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.524.182; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1(едно); Посочена в документа площ: 151,34 кв. м. (сто петдесет и един кв. м. и тридесет и четири квадратни дцм.); Прилежащи части: избено помещение №3 (три) с площ 4,28 кв.м. (четири цяло двадесет и осем квадратни метра) и 21,79 % (двадесет и един цяло и седемдесет и девет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; Ниво:1 (първо); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: 56784.524.182.1.2; Над обекта: 56784.524.182.1.4; Стар идентификатор: няма; Съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот, № 11, том 54/2013г. вписан в Служба по вписванията Пловдив под № от дв.вх.рег.19103/18.07.2013г., имотът представлява: Апартамент №3 (трети), находящ се на четвърти етаж от четириетажна с мансарда жилищна сграда в завършен груб строеж, покрита, не въведена в експлоатация, който апартамент е построен на кота + 9м (плюс девет), състоящ се от три спални, дневна-столова, коридор, дрешник, три лоджии, балкон, две бани-тоалетна, със застроена площ от 151,34 кв.м. (сто петдесет и един кв. м. и тридесет четири кв. дцм.), ведно с 21,62 %(двадесет и един цяло шестедесет и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, равняващи се на 44,12 кв.м. (четиридесет и четири кв.м. и дванадесет кв. дцм.) и съответните идеални части от правото на строеж, при граници: отдолу – ап. 2, отгоре – мансарда и отстрани калкан, ведно с прилежащото избено помещение № 3 (три) с площ от 4,28 кв.м. (четири кв.м. и двадесет и осем кв. дцм.), при граници: изба №2, коридор и стълбищна клетка, ведно с 0,17% /нула процента и седемнадесет стотни от процента/ идеални части от общите части на сградата, която е построена в дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 396 кв.м. (триста деветдесет и шест кв. м.) в гр. Пловдив, квартал „Университетски“, ул. „Сан Стефано“ № 101(сто и едно), съставляващо УПИ ІІІ-182(трето римско сто осемдесет и две) в квартал 6 (шест) – нов, 330в (триста и тридесет в) – стар по плана на гр. Пловдив, одобрен със заповед ОА-1105/13.07.1992 година, при граници на дворното място: от една страна ул. „Сан Стефано“, УПИ ІV–181, УПИ V-180, УПИ VІІІ-189 и УПИ ІІ-183.

Гореописаният недвижим имот е ОЦЕНЕН на стойност 181 250лв /сто осемдесет и една хиляди двеста и петдесет лева/.

Настоящата публична продан е втора по ред и на основание чл.494 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването за горепосочения недвижим имот, е 130 500лв. /сто и тридесет хиляди и петстотин лева/, представляващи 90 на сто от началната цена 145 000 лв /сто четиридесет и пет хиляди лева/ по първата продан.

Върху описания недвижим имот има вписани следните актове и тежести: Продажба, акт том 33, акт номер №102 от 2006г., вписана в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. №10022 / 17.04.2006г.; Законна ипотека, акт том 1, акт номер №205 от 2006г., вписана в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 10023 / 17.04.2006г.; Продажба на недв. имот, акт том 79, акт номер 199, от 2009г., вписана в СВ - Пловдив под № от дв. вх. Рег. 28820 / 03.12.2009г.; Възбрана, акт том 10, акт номер 147 от 2011г, вписана в СВ - Пловдив под № от дв. вх. 29856/ 14.12.2011г - в полза на ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ, по отношение на лицето ПЕЮ ПАВЛОВ./предишен собственик/; Възбрана, акт том 6, акт номер 143 от 2011г, вписан в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 18680 / 10.08.2011г., в полза на лицето Илия Димитров Калев, по отношение на лицето Пею Павлов /предишен собственик/; Дарение, акт том 95, акт номер 58 от 2012г., вписан в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 33394 / 28.12.2012г.; Възбрана, акт № 234, том 3 от 2012г., вписана в Служба по вписванията - Пловдив под № от дв. Вх. Рег. 5323/19.03.2012г.в полза на лицето Станка Георгиева Илиева по отношение на лицето Иванка Павлова /предишен собственик/; Дарение, акт том №54, акт номер 11 от 2013г., вписан в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 19103 / 18.07.2013г.; Възбрана, акт том 1, акт номер 98 от 2015г. , вписана в СВ - Пловдив под № от дв. вх. рег. 1169 / 21.01.2015г, в полза на БАНКА ДСК ЕАД и ТД НАП ПЛОВДИВ; Възбрана, акт том 1, акт номер 116 от 2015г, вписан в СВ – Пловдив под № от дв. вх. рег. 1459 / 23.01.2015г., в полза на БАНКА ДСК ЕАД и ТД НАП ПЛОВДИВ; Подновяване/новиране на законна ипотека №53, том №6/2016г., вписан в Служба по вписванията Пловдив под № от дв. вх. Рег.8277/28.03.2016г.;

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд – гр. Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG84 STSA 9300 0019 7554 41, "Банка ДСК" ЕАД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20148240402884“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20148240402884, предложената цена с цифри и словом. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто.

Внимание! В случай, че предложената цена е над 30000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средствата съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическо лице съгласно чл. 6, ал.2 от ЗМИП. Образци на наддавателно предложение и декларациите може да ползвате от интернет-страницата на ЧСИ К.Павлов: www.kpavlov.com, раздел „Услуги“, подраздел „Образци на документи“.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд - гр. Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 04.06.2019г., от 11,00часа в сградата на Районен съд – гр. Пловдив, ет.1, стая 2.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/

         
<  Назад
ПРОДАЖБИ