РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО СЪС СГРАДА, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. КРИЧИМ
Категория: Недвижими имоти
Начална Дата: 2019-04-22г.
Крайна Дата: 2019-05-22г.
Номер на дело: 20178240401389
Длъжник: АДВИЕ СМАИЛОВА АЛИЕВА И ХЕРОЛ ШУКРИЕВ АЛИЕВ

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 22.04.2019г. до 22.05.2019г. вкл., до 17.00 часа, в Районен съд - Пловдив ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния допуснат до делба и изнесен на публична продан НЕДВИЖИМ ИМОТ, които е съсобствен на съделителите ИГНАТ МАРТИНОВ ЕВТИМОВ, НУРДЖАН МУСТАФА НЕДЖИПОВА, СИБИН МАРТИНОВ ЕВТИМОВ, АДВИЕ СМАИЛОВА АЛИЕВА и ХЕРОЛ ШУКРИЕВ АЛИЕВ, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39921.504.350 (тридесет и девет хиляди деветстотин двадесет и едно точка петстотин и четири точка триста и петдесет), находящ се в гр.Кричим, общ.Кричим, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед : няма издадена заповед за изпълнение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Кричим, ул. "Капитан Райчо" №2 (две), площ: 337 кв.м. (триста тридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1593 (хиляда петстотин деветдесет и три), квартал: 25 (двадесет и пет), парцел: V-1593 (пет римско тире хиляда петстотин деветдесет и три), съседи: 39921.504.351, 39921.504.394, 39921.504.349, 39921.504.348, ведно с попадащата върху имота СГРАДА с идентификатор 39921.504.350.1 (тридесет и девет хиляди деветстотин двадесет и едно точка петстотин и четири точка триста и петдесет точка едно), застроена площ 21 кв.м. (двадесет и един кв.м.), брой етажи 1 (един), предназначение: друг вид сграда за обитаване.

Съгласно представен по делото документ за собственост имотът представлява: ДВОРНО МЯСТО, съставляващо имот пл.№ 1593 (хиляда петстотин деветдесет и три), в квартал №25 (двадесет и пет), за която част е отреден парцел V-1593 (пет римско тире хиляда петстотин деветдесет и три), с площ от 341 (триста четиридесет и един) кв.м., ведно с построената върху същия парцел паянтова жилищна сграда с площ 21 кв.м. (двадесет и един кв.м.), като регулацията на парцел V (пет римско) не е приложена, при съседи: от две страни улици, парцел VI-1594, 1595 и парцел III - 1590, 1591, 1593.

Пазарната стойност на изнесения на публична продан имот е определена на осн. чл.485 ал.3 от ГПК, съгласно заключенията на назначени по делото лицензирани вещи лица, и е 10704 лева (десет хиляди седемстотин и четири лева).

На основание чл. 485 от ГПК, началната цена, от която ще започне наддаването, е 8 563,20 лева (осем хиляди петстотин шестдесет и три лева и двадесет ст.), представляващи 80 на сто (80%) от пазарната цена.

Върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести: Възбрана, вписана в Акт №275, Том №6, Дв.вх.рег.№ 33933 от 18.10.2018г. по настоящото изп. дело; Искова молба, вписана в Акт №105, Том №11, Дв.вх.рег.№ 21676 от 15.08.2013г.; Искова молба, вписана в Акт №112, Том №2, Дв.вх.рег.№ 3043 от 18.02.2011г.; Искова молба, вписана в Акт №147, Том №18, Дв.вх.рег.№ 30232 от 16.12.2009г.

С Нотариален акт за дарение, вписан в СВ-Пловдив под акт № 67, том №46 от 22.12.1998 г. по отношение на горепосочения недвижим имот е учредено пожизнено право на ползване в полза на СМАИЛ СЮЛЕЙМАНОВ НЕДЖИПОВ и ТАРФЕ ШУКРИЕВА НЕДЖИПОВА. С Решение от 27.07.2010г. по гр.д.№17743/2009г. по описа на Районен съд – Пловдив, на осн. чл. 537, ал.2 от ГПК е отменен Нот. акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давностно владение и наследство №12 от 22.12.1998г., том 1, рег.№854, нот. дело №68/1998г. на нотариус Теодора Кашилска по отношение на ½ ид. ч. от гореописания имот. В тази връзка ограниченото вещно право на ползване на СМАИЛ СЮЛЕЙМАНОВ НЕДЖИПОВ и ТАРФЕ ШУКРИЕВА НЕДЖИПОВА следва да се счита за учредено за ½ идеална част от посочения недвижим имот.

Внимание! ЧСИ Константин Павлов няма задължение и законови правомощия за заличаване на възбрани, вписани относно имота по искане на други съдебни или публични изпълнители или въз основа на допуснато от съда обезпечение на иск.

Всички желаещи да оглеждат гореописания имот, могат да сторят това всеки присъствен ден от 09,00 часа до 17,00 часа през времетраенето на публичната продан, след предварителна заявка в кантората на ЧСИ Константин Павлов.

Всички желаещи да участват в публичната продан могат да се явят в деловодство „Публични продажби“ на Районен съд - Пловдив, ет.4, или в кантората на ЧСИ Константин Павлов, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да преглеждат книжата за проданта. За продоставяне на документи и информация относно публичната продан се дължи такса по т.19 от ТТРЗЧСИ. Всеки желаещ може да извършва допълнителни справки в публичните регистри относно факти и обстоятелства, относими към изнесения на публична продан недвижим имот.

За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена, който задатък се превежда предварително в специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов с IBAN: BG42BUIN70095021364818, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД. В платежното нареждане се посочва името на вносителя – наддавач и като основание: „Задатък за участие в публ.продан по изп.дело 20178240401389“.

Всеки наддавач подава само едно наддавателно предложение, съдържащо името на наддавача, ЕГН/ЕИК, адрес, тел, описание на имота, изп.дело № 20178240401389, предложената цена с цифри и словом. За недействителни ще бъдат обявени наддавателни предложения за цена под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто.

Наддавателното предложение, платежното нареждане и други документи се поставят в запечатан плик, който наддавачът подава в деловодство “Публични продажби” в Районен съд - Пловдив, ет.4.

Отварянето на постъпилите наддавателни предложения и обявяването на купувач ще бъде извършено от ЧСИ Константин Павлов или негов Помощник ЧСИ на 23.05.2019г., 11,00 часа в сградата на Районен съд - Пловдив, ет.1, стая 2.

Лицето, обявено за купувач, е длъжно в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена по специалната сметка на ЧСИ Константин Павлов, като приспадне внесения задатък. Напомням, че купувачът е длъжен да плати местен данък и таксите за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.

Частен съдебен изпълнител:

/Константин Павлов/


         
<  Назад
ПРОДАЖБИ