РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
 
Търсене По Категория
   
търси

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- НАХОДЯЩ СЕ В С.УСТИНА, УЛ."ЮНДОЛА" 1
Начална дата: 25.06.2019г.
Крайна дата: 25.07.2019г.

УПИ ІІ – 416, 417 /втори – четиристотин и шестнадесет, четиристотин и седемнадесет/, от квартал 73 /седемдесет и три/, по ПУП на с. Устина, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № 477/1976г с площ от 800 кв. м. /осемстотин кв. м/, с приложена регулация на адрес: с. Устина, ул.“ Юндола“ № 1 /едно/, при граници: улица, УПИ ІІІ – 416, УПИ ХІІІ – 418, УПИ І – 415, 417, ВЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 122,10 кв.м. / сто двадесет и две цяло и десет стотни кв.м/ и разгъната застроена площ от 370 кв.м. /триста и седемдесет кв.м. /изградена съгласно Разрешение за строеж №1/17.11.1992г на ОБНС Родопи, гр. Пловдив, с. Устина и одобрен архитектурен проект на 26.08.1992г. от ОБНС Родопи, гр. Пловдив, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕНЛЕН ИМОТ- КЪЩА НАХОДЯЩА СЕ В ГР.ПЕРУЩИЦА, УЛ."ТОНО САВОВ" 18
Начална дата: 25.06.2019г.
Крайна дата: 25.07.2019г.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 468 кв.м /четиристотин шейсет и осем /кв.м по титул за собственост, а по графични данни с площ от 851кв.м /осемстотин петдесет и един/ кв.м, находящ се в гр.Перущица, обл.Пловдив, на административен адрес ул."Тоно Савов"№18, съставляващ имот №501.1389 по попълнена кадастрална основа, за който е образуван УПИ VІІ - 1389 от кв.86/осемдесет и шест/, отреден за жилищно застрояване по ЗРП на гр.Перущица, ЕКАТТЕ 55909, одобрен със заповед №509/22.06.1989г на общ. Родопи, който УПИ е с площ от 661 /шестстоин шейсет и един/кв.м. при граници на поземления имот: имот №501.1388 - поземлен имот - ТКЗС и улица, ЗАЕДНО с построената в същия поземлен имот, съгласно одобрен архитектурен проект, разрешение за строеж №11/08.07.1993г и протокол за определяне на строителна линия и ниво № 10/08.07.1993г от Община Перущица - МАСИВНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СУТЕРЕН, реализирана в степен "груб строеж" по смисъла на ЗУТ, застроена на площ от 142/сто четиридесет и два/ кв.м, разгъната застроена площ от 426 кв.м от които 284 кв.м жилищна площ и 142 кв.м изба, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в поземления имот.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПРОИЗВОДСТВЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СТАМБОЛИЙСКИ
Начална дата: 25.06.2019г.
Крайна дата: 25.07.2019г.

НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника БГ КРАН ЕООД , а именно: Дворно място с площ от 5 795 кв.м. /пет хиляди седемстотин деветдесет и пет квадратни метра/, находящо се в гр.Стамболийски, обл. Пловдив, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – производствена и складова дейност /УПИ римско едно – производствена и складова дейност/ от квартал 96 /деветдесет и шест/ по регулационния план на гр. Стамболийски, одобрен със Заповед № 413 / 18.07.1996г и Заповед № 48/13.03.2002г при граници съгласно актуална скица: от двете страни - улици, УПИ ІІ – РПК „ Наркооп“ стопанска дейност, УПИ ІІІ – производствени и складови дейности, ВЕДНО с находящата се в същото дворно място МАСИВНА СГРАДА с площ 1100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, ведно с всички подобрения и приращения в описаното дворно място.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ-ЛИВАДА,НАХОДЯЩА СЕ В С.АНЕВО,ОБЩ.СОПОТ,МЕСТНОСТ
Начална дата: 25.06.2019г.
Крайна дата: 25.07.2019г.

Поземлен имот с идентификатор 00480.31.4 (нула нула четири осем нула, точка, три едно, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Анево, община Сопот, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-9/15.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издедена заповед за изменение в КККР, с площ от 990 (деветстотин и деветдесет) кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 8 (осем), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 031004 (нула три едно нула нула четири), при съседи: 00480.31.5 (нула нула четири осем нула, точка, три едно, точка, пет), 00480.31.15 (нула нула четири осем нула, точка, три едно, точка, едно пет), 00480.31.3 (нула нула четири осем нула, точка, три едно, точка, три), който поземлен имот по акт за собственост представлява: ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЛИВАДА с площ от 0.990 (деветстотин и деветдесет) кв.м., осма категория на земята, находяща се в землището на село Анево в местността „КОРУ ДЕРЕ“, който имот по земеразделителния план на същото землище и местност ЕКАТТЕ 99089 има отреден планоснимачен номер 031004, при граници и съседи на имота, а именно: имот № 031003 – ливада на Смайл Мустафов Манафов; имот № 000060-полски път на полски пътища на с. Анево; имот № 031005 – ливада на наследниците на Генко Рачев Неделчев; имот № 000060-полски път на полски пътища на с. Анево; имот № 000931-залесена територия на МЗ-ДЛ Карлово.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ-НИВА,НАХОДЯЩА СЕ В С.ИГАНОВО,ОБЩ.КАРЛОВО,МЕСТНОСТ
Начална дата: 25.06.2019г.
Крайна дата: 25.07.2019г.

Имот № 059006 /петдесет и девет хиляди и шест/, находящ се в землището на село Иганово с ЕКАТТЕ 32226, община Карлово, област Пловдив в местността „АЙЛЯН КОРИЯ“ с площ от 4.498 дка /четири декара четиристотин деветдесет и осем кв.м/, категория на земята при неполивни условия: Осма, начин на трайно ползване: Индустриална култура, при граници и съседи: имот № 059007 нива на Георги Маринов Чавдаров, имот № 000501 Залесена територ. на МЗГ-ДЛ Розино, имот № 059005 нива насл. на Лило Ангелов Пенчев и имот № 000248 Полски път на Община Карлово, който имот по документ за собственост представлява: ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – НИВА с площ от 4.498 дка /четири декара четиристотин деветдесет и осем кв.м/ осма категория на земята, находяща се в землището на село ИГАНОВО, Карловска община в местността „АЙЛЯН КОРИЯ“, който имот по земеразделителния план на същото землище и местност ЕКАТТЕ 32226 съставлява имот с кадастрален номер 59006 /петдесет и девет хиляди и шест/ при граници и съседи: парцел № 59007 нива на насл. на Христо Недев Пенчев, имот № 41 горско тр. насаждение на ДГФ, парцел № 59005 нива на насл. на Лило Ангелов Пенчев, парцел 248 полски път на Община Карлово
още >>

<  1 2 3  >
ПРОДАЖБИ