РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Връчване на документи от ЧСИ до различни лица (без да е образувано изпълнително дело!)

ЧСИ може да връчва всякакви покани, съобщения и отговори до всички физически или юридически лица, чийто адрес е в района на действие – Пловдивска област, във връзка с гражданскоправни отношения, а по разпореждане на съда – съобщения и призовки по граждански дела, съгласно чл. 18, ал.5 от ЗЧСИ (Виж - Държавен вестник, бр. 86 от 2017 г.)

 
 
Търсене По Категория
   
търси

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ- ГР. ПЛОВДИВ, УЛ."САН СТЕФАНО" 101, ЕТ.5, АП.4
Начална дата: 11.01.2019г.
Крайна дата: 11.02.2019г.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентнификатор 56784.524.182.1.4 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, сто осемдесет и две, точка, едно, точка, четири) находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-84 / 03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК;Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Сан Стефано“ №101 (сто и едно), ет. 5 (пет), ап. 4 (четири); Самостоятелният обект се намира в сграда №1(едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.524.182; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1(едно); Посочена в документа площ: 159,00 кв.м. (сто петдесет и девет квадратни метра); Прилежащи части:11,18% (единадесет цяло и осемнадесет стотни процента), ИЗБА 2 (две); Ниво:1 (първо); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: 56784.524.182.1.3; Над обекта: няма; Стар идентификатор: няма; Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №30, том №56/2006г., вписан в Служба по вписванията Пловдив под № от дв. вх. рег. №16407/15.06.2006г. имотът представлява Апартамент №4 (четири), представляващ мансарден етаж от четириетажна с мансарда жилищна сграда в завършен груб строеж, покрита, но не въведена в експлоатация, който апаратамент е построен на кота +11.80 м, състоящ се от две спални, дневна с трапезария и кухненски бокс, тераса, коридор, две бани-тоалетни, предверие, със застроена площ от 159.00 кв.м. (сто петдесет и девет кв.м.), ведно с 11,18% (единадесет цяло и осемнадесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, равняващи се на 22,81 кв. м. (двадесет и два квадратни метра и осемдесет и един кв. дцм.) и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, при граници: покрив, апартамент №3 на четвърти етаж и стълбище, ведно с прилежащото избено помещение №2 (две) с площ от 4.40 кв. м. (четири кв.м. и четиридесет кв. дцм.), при граници: изба №1, изба №3 и коридор, ведно с 0.18% (нула процента и осемнадесет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата, която е построена в дворно място, цялото застроено и незастроено, с площ от от 396 кв. м. (триста деветдесет и шест кв. м.) в гр. Пловдив, квартал „Университетски“, ул. Сан Стефано №101 (сто и едно), съставляващо УПИ ІІІ – 182 (трето римско-сто осемдесет и две) в квартал 6 (шест) – нов, 33 в (триста и тридесет в) -стар, по плана на гр. Пловдив, одобрен със заповед ОА-1105/13.07.1992 година при граници на дворното място: от една страна ул. „Сан Стефано“, УПИ ІV-181, УПИ V-180, УПИ VІІІ-189 и УПИ ІІ-183.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "САН СТЕФАНО" № 101, ЕТ. 4, АП. 3
Начална дата: 11.01.2019г.
Крайна дата: 11.02.2019г.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.524.182.1.3 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, сто осемдесет и две, точка, едно, точка три), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г./ 03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, кв. „Университетски“, ул. „Сан Стефано“ №101 (сто и едно), ет. 4 (четвърти), ап.№ 3 (три); Самостоятелният обект се намира в сграда №1(едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.524.182; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1(едно); Посочена в документа площ: 151,34 кв. м. (сто петдесет и един кв. м. и тридесет и четири квадратни дцм.); Прилежащи части: избено помещение №3 (три) с площ 4,28 кв.м. (четири цяло двадесет и осем квадратни метра) и 21,79 % (двадесет и един цяло и седемдесет и девет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; Ниво:1 (първо); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: 56784.524.182.1.2; Над обекта: 56784.524.182.1.4; Стар идентификатор: няма; Съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот, № 11, том 54/2013г. вписан в Служба по вписванията Пловдив под № от дв.вх.рег.19103/18.07.2013г., имотът представлява: Апартамент №3 (трети), находящ се на четвърти етаж от четириетажна с мансарда жилищна сграда в завършен груб строеж, покрита, не въведена в експлоатация, който апартамент е построен на кота + 9м (плюс девет), състоящ се от три спални, дневна-столова, коридор, дрешник, три лоджии, балкон, две бани-тоалетна, със застроена площ от 151,34 кв.м. (сто петдесет и един кв. м. и тридесет четири кв. дцм.), ведно с 21,62 %(двадесет и един цяло шестедесет и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, равняващи се на 44,12 кв.м. (четиридесет и четири кв.м. и дванадесет кв. дцм.) и съответните идеални части от правото на строеж, при граници: отдолу – ап. 2, отгоре – мансарда и отстрани калкан, ведно с прилежащото избено помещение № 3 (три) с площ от 4,28 кв.м. (четири кв.м. и двадесет и осем кв. дцм.), при граници: изба №2, коридор и стълбищна клетка, ведно с 0,17% /нула процента и седемнадесет стотни от процента/ идеални части от общите части на сградата, която е построена в дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 396 кв.м. (триста деветдесет и шест кв. м.) в гр. Пловдив, квартал „Университетски“, ул. „Сан Стефано“ № 101(сто и едно), съставляващо УПИ ІІІ-182(трето римско сто осемдесет и две) в квартал 6 (шест) – нов, 330в (триста и тридесет в) – стар по плана на гр. Пловдив, одобрен със заповед ОА-1105/13.07.1992 година, при граници на дворното място: от една страна ул. „Сан Стефано“, УПИ ІV–181, УПИ V-180, УПИ VІІІ-189 и УПИ ІІ-183.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."ИБЪР"25,,ЕТ.2.,АП.1
Начална дата: 28.12.2018г.
Крайна дата: 28.01.2019г.

1/14 /една четиринадесета/ идеална от поземлен имот с идентификатор 56784.506.1253 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и шест, точка хиляда двеста петдесет и три/ по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение със Заповед: КД-14-16-1029/02.08.2011г на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес на поземления имот:гр.Пловдив, ул. „ Ибър „ № 25, с площ от 313 кв.м /триста и тринадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване:Средно застрояване /от 10 до 15м/, номер по предходен план: 2037, квартал 642а, парцел: Х, при съседи: 56784.506.1252, 56784.506.9613, 56784.506.1254, 56784.506.1251, ВЕДНО с находящия се в сграда № 1/едно/, разположена в същия поземлен имот, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.506.1253.1.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и шест, точка хиляда двеста петдесет и три, точка едно, точка едно/ по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение – няма издадена заповед за изменение, с адрес на имота: гр.Пловдив, ул. „ Ибър „ № 25, ет.2, апартамент 1 /едно/, с посочена в документа площ от 71.00 кв.м /седемдесет и един квадратни метра/, предназначение на обекта – жилище, апартамент, ведно с прилежащи части – 5.8 % идеални части от общите части на сградата, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.506.1253.1.2, под обекта – няма и над обекта - 56784.506.1253.1.3, а по титул за собственост имотът представлява Самостоятелен обект от жилищна сграда в УПИ Х – 2037, от квартал 642а по плана на пета градска част гр.Пловдив, ул. „ Ибър „ № 25, целият с площ от 302 кв.м, при граници: от югоизток – улица „ Ибър „ от югозапад – УПИ ХI – 2035, от северозапад – УПИ VIII – 2036 и от североизток – УПИ IX – 2038, който самостоятелен обект представлява: Апартамент 1/едно/, на първи жилищен етаж, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и два балкона, със застроена площ от 71 кв.м, при граници: от изток - ап.2, от запад – калкан, отгоре – ап.3, отдолу – проход за преминаване и асансьор за автомобили, ведно с 5.8 % процента идеални части от общите части на сградата, ведно със склад № 6 /шести/ на подземния етаж на сградата със застроена площ от 1.36 кв.м, ведно с 0.03 % идеални части от общите части на сградата, както и 1/14 идеална част от УПИ
още >>

ПРОДАЖБИ