РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Връчване на документи от ЧСИ до различни лица (без да е образувано изпълнително дело!)

ЧСИ може да връчва всякакви покани, съобщения и отговори до всички физически или юридически лица, чийто адрес е в района на действие – Пловдивска област, във връзка с гражданскоправни отношения, а по разпореждане на съда – съобщения и призовки по граждански дела, съгласно чл. 18, ал.5 от ЗЧСИ (Виж - Държавен вестник, бр. 86 от 2017 г.)

 
 
Търсене По Категория
   
търси

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА КЪЩА,НАХОДЯЩА СЕ В С.ДОМЛЯН,ОБЩ.КАРЛОВО,ОБЛ.ПЛОВДИВ
Начална дата: 25.09.2018г.
Крайна дата: 25.10.2018г.

ДВОРНО МЯСТО, ведно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ, ПЛЕВНЯ и НАВЕС, находящо се в с.Домлян, общ.Карлово, обл.Пловдив, цялото застроено и незстроено с площ от 704 кв.м / седемстотин и четири квадратни метра/ по нотариален акт, вписан под № 51, том 7, дело № 1356/2001г в служба по вписванията при КРС, а по скица № 208/17.03.2008г на Община Карлово, с площ на ПИ от 385 кв.м / триста осемдесет и пет квадратни метра /, за който е отреден УПИ с площ от 445 кв.м / четиристотин четиридесет и пет квадтратни метра /, като регулацията не е приложена, който съставлява по плана на селото имот пл.сн. № 63 / шестдесет и три/ и за него е отреден УПИ XVIII - 63 /осемнадесет шейсет и три / от квартал 3 / трети /, при граници и съседи:улица, УПИ I – 62, УПИ II – 61 и УПИ XVII-64
още >>

 Публ. продан на магазин, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 44, ет. 2
Начална дата: 25.09.2018г.
Крайна дата: 25.10.2018г.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.231.1.14 / петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и осемнадесет, точка двеста тридесет и едно, точка едно, точка четиринадесет /по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, ул. „Янко Сакъзов„ № 44, ет.2, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.518.231, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 239.82 кв.м /двеста тридесет и девет цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/, с прилежащи части: 15.35 % идеални части от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/ при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта - 56784.518.231.1.2, 56784.518.231.1.1, над обекта - 56784.518.231.1.6, 56784.518.231.1.5, ВЕДНО с 10.383 % от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56784.518.231 по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнелния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, район Централен, ул. „Янко Сакъзов„ № 42,44,46, с площ от 842 кв.м /осемстотин четиридесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: 56784.518.1309, 56784.518.232, 56784.518.241, 56784.518.230, 56784.518.1308, а по титул за собственост имотът представлява: Студио за красота, разположено на втория етаж в секция „ А“ на пететажна жилищна сграда, състояща се от две секции: секция „А“ и секция „Б“, реализирана съгласно скица-виза № 1719/10.10.2003г., издадена от район Централен на Община Пловдив, одобрен инвестиционен проект и Разрешение за строеж № 76/25.02.2004г, издадено от район Централен на Община Пловдив и въведена в експлоатация съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 37/12.04.2006г., издадено от район Централен на Община Пловдив, в дворното място, находящо се в гр.Пловдив на административен адрес: ул. „ Янко Сакъзов „ № 42 и 44, със застроена площ на това студио от 239.82 кв.м / двеста тридесет и девет цяло и осемдесет и две стотни /, състоящо се от приемно пространство с кът за изчакване и бар-плот за напитки, три работни места за фризьори с места за подвижните мивки за измиване на коси и места да сешоар-каските, едно работно място за маникюристка, помощение за два броя солариуми, помещение за масажи, стая за почивка, офис, съблекални и бани, при граници на етажа: - стълбища, от изток – секция „Б“ на сградата, от юг – югозапад – улица, от север – северозапад – калкан, отгоре – апартамент А и апартамент Б1, отдолу – кафе-сладкарница /ресторант/, гараж № 1 и проход, ЗАЕДНО със съответстващите 15.47 % идеални части от общите части на сградата, както и съответстващите „ ex lege “ идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което същата е построена – цялото с площ от 798 кв.м /седемстотин деветдесет и осем квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот УПИ XIV-246, 247, 248, 249 от кв.224 /двеста двадесет и четвърти/ по Регулационния план на Втора градска част на гр.Пловдив – одобрен със Заповед № ОА-1381/16.07.1993г и Заповед № ОА-1264/16.07.2003г, при граници: от север – УПИ XVII-245 и УПИ III-260, от изток- УПИ XIII-250, от юг – ул. „ Янко Сакъзов“ и от запад – ул. „Чардафон
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ- ГР.СОПОТ, УЛ."ИВАН ВАЗОВ" 86, БЛ.9, ВХ.Б, ЕТ.2, АП.5
Начална дата: 24.09.2018г.
Крайна дата: 24.10.2018г.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 68080.504.2.1.11 /шестдесет и осем хиляди и осемдесет .петстотин и четири .две. едно. единадесет/, находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД -18-8/ 11.03.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК - без изменения/, с адрес на имота: гр. Сопот, п.к.4330, ул."Иван Вазов ' № 86, бл. 9, вх. 'Б', ет. 2, ап. 5, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68080.504.2 /шестдесет и осем хиляди и осемдесет .петстотин и четири.две/, с предназначение на самостоятелния обект-жилище, апартамент , брой нива на обекта: 1 /едно/ с посочена в документа площ 50.77 /петдесет цяло и седемдесет и седем стотни/ кв.м., ниво-1, със съседни самостоятелни обекти в сгарaдата : на същия етаж: 68080.504.2.1.10, 68080.504.2.1.12, под обекта: 68080.504.2.1.5, над обекта: 68080.504.2.1.17, стар идентификатор: няма, който обект има описание съгласно нотариален акт за учредяване право на ползване и дарение на недвижим имот № 13, том V, от 2010 г. на Служба по вписванията Карлово, както следва : Апартамент № 5 /пет/ на етаж II /втори/, в жилищна сграда, блок № 9 /девет/, вх.Б, построен върху държавна земя, находящ се в гр. Сопот, Пловдивска област, с административен адрес: гр. Сопот, обл.Пловдив , ул. "Иван Вазов' № 9, вх. 'Б', ет. 2, ап. 5, в квартал 94 /деветдесет и четири/, състоящ се от две стаи, коридор и клозет, със застроена площ от 50. 77 / петдесет цяло и седемдесет и седем стотни/ кв.м., при съседи: отгоре - ап. 8, отляво - ап. 4, отдясно-ап. 6, отдолу- ап.2, ведно с избено помещение № 5 /пет/ с площ от 7 /седем/ кв.м., при съседи-отляво-изба 4, отдясно-изба-6 и с прилежащите 5.524% /пет цяло петстотин двадесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Върху имота има учредено право на ползване в полза на Донка Николова Цирипулова, с адрес гр. Сопот, ул.'Иван Вазов' 86, вх.'Б' , ет.5, ап. 9.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА- ГР. БАНЯ, МЕСТНОСТТА "БЕРЕКОВА ВОДЕНИЦА"
Начална дата: 24.09.2018г.
Крайна дата: 24.10.2018г.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000338 /триста тридесет осем/, целият застроен и незастроен с площ от 12 866 /дванадесет хиляди осемстотин шейсет и шест/ кв.м., находящ се в землището на гр. Баня, общ. Карлово, в местността „Берекова воденица“, при граници: имот № 000362 - животновъдна ферма на ОПФ Баня и имот № 000335, дере, овраг, яма на общ. Карлово, ВЕДНО с построените в имота ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА с площ от 2 655 /две хиляди шестстотин петдесет и пет/ кв.м и МНОГОЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 359 /триста петдесет и девет/ кв.м.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."ИВАН ВАЗОВ"57,ЕТ.2
Начална дата: 17.09.2018г.
Крайна дата: 17.10.2018г.

7/12 (седем дванадесети идеални части) ид.ч.от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.3588.1.4 / петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин двадесет и две точка три хиляди петстотин осемдесет и осем точка едно точка четири/ по кадстралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение със Заповед: КД-14-16-166/28.01.2011г на Началник на СГКК – Пловдив, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, ул.“ Иван Вазов „ № 57, ет.2, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 / едно /, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.3588, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент и с брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ 84.00 кв.м / осемдесет и четири квадртани метра/, ведно с прилежащи части:1/16 идеална част от сградата, изба – 5.31 кв.м и таван – 7.59 кв.м при съседни самостоятелни обекти в сградата – на същия етаж: 56784.522.3588.1.5, под обекта: 56784.522.3588.1.1, 56784.522.3588.1.25 и 56784.522.3588.1.20, над обекта: 56784.522.3588.1.28 и 56784.522.3588.1.27, а по титул за собственост имотът представлява АПАРТАМЕНТ с изложение север – юг и изток, находящ се на първи етаж от лявата страна на входа в жилищен блок, построен в гр.Пловдив, ул. „ Иван Вазов „ № 57, състоящ се от две стаи, всекидневна, готварна, две антрета и баня – клозет, целият със застроена площ от 84 кв.м / осемдесет и четири квадратни метра/ , при граници и съседи на апартамента – на изток – ул.“ Одрин „, на запад – стълбище и апартамент на Митрю Димитров и Анастасия Димитрова, на север – ул.“ Иван Вазов „ , на юг – УПИ III – 634 и магазин, отгоре – апартамент на Петър Балджиев и Елена Балджиева , отдолу – магазин и апартамент на Стефан Марков и Цветана Маркова , ведно с избено помещение с площ от 5.31 кв.м, ведно с таванско помещение с площ от 7.59 кв.м , ведно с 1/16 част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, ведно с 0.84 % от дворното място, съставляващо УПИ III - 634 и магазин от кв.165 / сто шейсет и пет / - нов, 279 стар, по плана на ЦГЧ на гр.Пловдив.
още >>

<  1 2 3  >
ПРОДАЖБИ