РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
 
Търсене По Категория
   
търси

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "САН СТЕФАН" 101, ЕТ. 5, АП. 4
Начална дата: 23.09.2019г.
Крайна дата: 23.10.2019г.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентнификатор 56784.524.182.1.4 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, сто осемдесет и две, точка, едно, точка, четири) находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-84 / 03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК;Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Сан Стефано“ №101(сто и едно), ет. 5(пет), ап. 4(четири); Самостоятелният обект се намира в сграда №1(едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.524.182; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1(едно); Посочена в документа площ: 159,00 кв.м. (сто петдесет и девет квадратни метра); Прилежащи части:11,18% (единадесет цяло и осемнадесет стотни процента), ИЗБА 2 (две); Ниво:1 (първо); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: 56784.524.182.1.3; Над обекта: няма; Стар идентификатор: няма; Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №30, том №56/2006г., вписан в Служба по вписванията Пловдив под № от дв. вх. рег. №16407/15.06.2006г. имотът представлява Апартамент №4 (четири), представляващ мансарден етаж от четириетажна с мансарда жилищна сграда в завършен груб строеж, покрита, но не въведена в експлоатация, който апаратамент е построен на кота +11.80 м, състоящ се от две спални, дневна с трапезария и кухненски бокс, тераса, коридор, две бани-тоалетни, предверие, със застроена площ от 159.00 кв.м. (сто петдесет и девет кв.м.), ведно с 11,18% (единадесет цяло и осемнадесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, равняващи се на 22,81 кв. м. (двадесет и два квадратни метра и осемдесет и един кв. дцм.) и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, при граници: покрив, апартамент №3 на четвърти етаж и стълбище, ведно с прилежащото избено помещение №2 (две) с площ от 4.40 кв. м. (четири кв.м. и четиридесет кв. дцм.), при граници: изба №1, изба №3 и коридор, ведно с 0.18% (нула процента и осемнадесет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата, която е построена в дворно място, цялото застроено и незастроено, с площ от от 396 кв. м. (триста деветдесет и шест кв. м.) в гр. Пловдив, квартал „Университетски“, ул. Сан Стефано №101 (сто и едно), съставляващо УПИ ІІІ – 182 (трето римско-сто осемдесет и две) в квартал 6 (шест) – нов, 33 в (триста и тридесет в) -стар, по плана на гр. Пловдив, одобрен със заповед ОА-1105/13.07.1992 година при граници на дворното място: от една страна ул. „Сан Стефано“, УПИ ІV-181, УПИ V-180, УПИ VІІІ-189 и УПИ ІІ-183.
още >>

 Публична продажба на парцел, находящ се в с. Иганово, община Карлово, област Пловдив, в местност
Начална дата: 16.09.2019г.
Крайна дата: 16.10.2019г.

Имот № 059006 /петдесет и девет хиляди и шест/, находящ се в землището на село Иганово с ЕКАТТЕ 32226, община Карлово, област Пловдив в местността „АЙЛЯН КОРИЯ“ с площ от 4.498 дка /четири декара четиристотин деветдесет и осем кв.м/, категория на земята при неполивни условия: Осма, начин на трайно ползване: Индустриална култура, при граници и съседи: имот № 059007 нива на Георги Маринов Чавдаров, имот № 000501 Залесена територ. на МЗГ-ДЛ Розино, имот № 059005 нива насл. на Лило Ангелов Пенчев и имот № 000248 Полски път на Община Карлово, който имот по документ за собственост представлява: ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – НИВА с площ от 4.498 дка /четири декара четиристотин деветдесет и осем кв.м/ осма категория на земята, находяща се в землището на село ИГАНОВО, Карловска община в местността „АЙЛЯН КОРИЯ“, който имот по земеразделителния план на същото землище и местност ЕКАТТЕ 32226 съставлява имот с кадастрален номер 59006 /петдесет и девет хиляди и шест/ при граници и съседи: парцел № 59007 нива на насл. на Христо Недев Пенчев, имот № 41 горско тр. насаждение на ДГФ, парцел № 59005 нива на насл. на Лило Ангелов Пенчев, парцел 248 полски път на Община Карлово.
още >>

 Публична продажба на парцел, находящ се в с. Иганово, община Карлово, област Пловдив, в местност
Начална дата: 16.09.2019г.
Крайна дата: 16.10.2019г.

Имот с № 059012 /петдесет и девет хиляди и дванадесет/ находящ се в землището на село Иганово с ЕКАТТЕ 32226, община Карлово, област Пловдив, местността „АЙЛЯН КОРИЯ“ с площ от 3.986 /три хиляди деветстотин осемдесет и шест кв.метра/ кв.м., начин на трайно ползване: Индустриална култура, категория при неполивни условия: Осма, при граници и съседи:имот №000248- полски път на Община Карлово, имот № 059025- нива на насл. на Нешо Брайков Нешев, имот № 059024- нива на Велю Василев Ангелов, имот № 059011- нива на насл. на Ана и Митю Балеви, който имот по документ за собственост представлява: ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ- НИВА с площ от 3.986 /три хиляди деветстотин осемдесет и шест кв.метра/ кв.м., осма категория на земята, находяща се в село ИГАНОВО, община Карлово, Пловдивска област, местността "АЙЛЯН КОРИЯ", който имот по земеразделителния план на същото землище и местност ЕКАТТЕ 32226 /тридесет и две хиляди двеста двадесет и шест/ има кадастрален номер 059012 /петдесет и девет хиляди и дванадесет/, при граници и съседи: имот №000248- полски път на Община Карлово, имот № 059025- нива на насл. на Нешо Брайков Нешев, имот № 059024- нива на Велю Василев Ангелов, имот № 059011- нива на насл. на Ана и Митю Балеви.
още >>

 Публична продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Асеновград, ул. "Сини връх" 39
Начална дата: 16.09.2019г.
Крайна дата: 16.10.2019г.

1/3 /една трета/идеална част от поземлен имот с идентификатор № 00702.532.96 / нула, нула седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка деветдесет и шест / по кадастралната карта и регистри на гр. Асеновград, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „ Сини връх „ № 39, целият с площ от 237 кв.м / двеста тридесет и седем квадратни метра /, с трайно предназначение – Урбанизирана територия и начин на трайно ползване: Индивидуално застрояване, със стар идентификатор : пл.№ 4827, кв.14, п.IV -4827 при съседи: имот № 532.281 – улица на Община Асеновград, имот № 532.95 – двор на Веселин Стоянов и др., имот № 532.94 – двор на Красимира Сиракова, имот № 532.97 – двор на Северин Исмаил, имот № 532.99 - двор на Димитър Карачодошков и др. ВЕДНО със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.532.96.1.5 / нула, нула седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка деветдесет и шест, точка едно, точка пет / по кадастралната карта и регистри на гр. Асеновград, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „ Сини връх „ № 39 , ет.3 /трети /, с предназначение – жилище, апартамент с площ от 107 кв.м / стои седем квадратни метра /, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 / едно / в гореописания поземлен имот при граници:на същия етаж – няма, под обекта – 004 / нула нула четири/, над обекта – няма, ВЕДНО с 1/3 / една трета / идеална част от избените помещения и целия таван, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ВЕДНО със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 00702.532.96.1.3 / нула, нула седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка деветдесет и шест, точка едно, точка три / по кадастралната карта и регистри на гр. Асеновград, одобрени със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „ Сини връх „ № 39 , ет.1 /първи / с предназначение: хангар, депо, гараж с площ от 15 кв.м / петнадесет квадратни метра/, при граници:на същия етаж – 001 / нула нула едно/, 002 / нула нула две/, под обекта – няма и над обекта – 004 / нула нула четири, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата.
още >>

 Публична продажба на парцел, находящ се в с.Анево, община Сопот, област Пловдив, в местност "КОРУ ДЕРЕ"
Начална дата: 16.09.2019г.
Крайна дата: 16.10.2019г.

Поземлен имот с идентификатор 00480.31.4 (нула нула четири осем нула, точка, три едно, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Анево, община Сопот, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-9/15.03.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издедена заповед за изменение в КККР, с площ от 990 (деветстотин и деветдесет) кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 8 (осем), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 031004 (нула три едно нула нула четири), при съседи: 00480.31.5 (нула нула четири осем нула, точка, три едно, точка, пет), 00480.31.15 (нула нула четири осем нула, точка, три едно, точка, едно пет), 00480.31.3 (нула нула четири осем нула, точка, три едно, точка, три), който поземлен имот по акт за собственост представлява: ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЛИВАДА с площ от 0.990 (деветстотин и деветдесет) кв.м., осма категория на земята, находяща се в землището на село Анево в местността „КОРУ ДЕРЕ“, който имот по земеразделителния план на същото землище и местност ЕКАТТЕ 99089 има отреден планоснимачен номер 031004, при граници и съседи на имота, а именно: имот № 031003 – ливада на Смайл Мустафов Манафов; имот № 000060-полски път на полски пътища на с. Анево; имот № 031005 – ливада на наследниците на Генко Рачев Неделчев; имот № 000060-полски път на полски пътища на с. Анево; имот № 000931-залесена територия на МЗ-ДЛ Карлово.
още >>

<  1 2 3 4 5  >
ПРОДАЖБИ