РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.02.2019 - Относно такса за справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ

От 01.03.2019г. цената за издаване на справка от Регистъра на длъжниците на Камарата на ЧСИ за наличие/липса на задължения е 18 лева с включен ДДС, съгласно решение на Съвета на КЧСИ.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
 
Търсене По Категория
   
търси

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- КЪЩА НАХОДЯЩА СЕ В С. УСТИНА, УЛ."ЮНДОЛА" 1
Начална дата: 29.03.2019г.
Крайна дата: 29.04.2019г.

УПИ ІІ – 416, 417 /втори – четиристотин и шестнадесет, четиристотин и седемнадесет/, от квартал 73 /седемдесет и три/, по ПУП на с. Устина, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № 477/1976г с площ от 800 кв. м. /осемстотин кв. м/, с приложена регулация на адрес: с. Устина, ул.“ Юндола“ № 1 /едно/, при граници: улица, УПИ ІІІ – 416, УПИ ХІІІ – 418, УПИ І – 415, 417, ВЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 122,10 кв.м. / сто двадесет и две цяло и десет стотни кв.м/ и разгъната застроена площ от 370 кв.м. /триста и седемдесет кв.м. /изградена съгласно Разрешение за строеж №1/17.11.1992г на ОБНС Родопи, гр. Пловдив, с. Устина и одобрен архитектурен проект на 26.08.1992г. от ОБНС Родопи, гр. Пловдив, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЪРВОМАЙ,УЛ."ИГЛИКА"
Начална дата: 22.03.2019г.
Крайна дата: 22.04.2019г.

Дворно място от 350 кв.м /триста и петдесет квадратни метра /., находящо се в гр. Първомай на ул. Иглика, съставляващо Парцел /УПИ/ IV/ четвърти/ - магазин, пл. № 1983 /хиляда деветстотин осемдесет и трети/ в кв. 135а / сто тридесет и пет (а) по плана на гр. Първомай, при граници за имота: от двете страни улици, пар. /УПИ/ III – държ. и пар. /УПИ/ V – 1988, ВЕДНО с построената в имота масивна постройка – магазин за хранителни стоки със застроена площ от 118.80 кв.м. /сто и осемдесет цяло и осемдесет стотни кв.м./
още >>

 я
Начална дата: 20.03.2019г.
Крайна дата: 20.03.2019г.

още >>

 Публична продан на гараж, находящ се в гр. Пловдив, ул.
Начална дата: 15.03.2019г.
Крайна дата: 15.04.2019г.

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.522.345.1.15 /пет шест седем осем четири точка пет две две точка три четири пет точка едно точка едно пет/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000 /четири хиляди/, ул. Кресна № 3 /три/, ет.1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.345 /пет шест седем осем четири точка пет две две точка три четири пет/, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 25.30кв.м. /двадесет и пет квадратни метра и тридесет квадратни дециметра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.522.345.1.14; 56784.522.345.1.19; 56784.522.345.1.16; под обекта: няма; над обекта: 56784.522.345.1.2, а съгласно документ за собственост съставлява гаражна клетка, разположена в югозападната част на партерния етаж: първата от юг на север, със застроена площ от 25,30кв.м. /двадесет и пет квадратни метра и тридесет дециметра/, както и съответните идеални части от общите части на сградата.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ,НАХОДЯЩА СЕ В С.ЦАЛАПИЦА,МЕСТНОСТ "ДЖАМБОВ КЛАДЕНЕЦ"
Начална дата: 15.03.2019г.
Крайна дата: 15.04.2019г.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 78029.208.33 (седем осем нула две девет, точка, две нула осем, точка, три три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Цалапица, община Родопи, област Пловдив, одобрени със заповед РД-18-55/30.06.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност "Джамбов кладенец", с площ от 6 138 кв.м. (шест хиляди сто тридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 208033 (две нула осем нула три три), при съседи: 78029.208.32 (седем осем нула две девет, точка, две нула осем, точка, три две), 78029.373.116 (седем осем нула две девет, точка, три седем три, точка, едно едно шест), 78029.208.3 (седем осем нула две девет, точка, две нула осем, точка, три), 78029.208.64 (седем осем нула две девет, точка, две нула осем, точка, шест четири), 78029.208.30 (седем осем нула две девет, точка, две нула осем, точка, три нула), 78029.208.31 (седем осем нула две девет, точка, две нула осем, точка, три едно), 78029.208.1 (седем осем нула две девет, точка, две нула осем, точка, едно), за който имот има право на преминаване през имот № 001064 на площ 0.014 дка.
още >>

<  1 2 3  >
ПРОДАЖБИ