РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
31.08.2018 - Относно прехвърлен архив от ЧСИ Величко Апостолов на ЧСИ Константин Павлов

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/21.05.2018 г. на Министъра на правосъдието и прекратяване на правомощията по изпълнението, прехвърленият през мес. юли 2017 г. служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, остава за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов имат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов. Папките на изпълнителните дела се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Събиране и обработка на лични данни

ЧСИ има законово определeно право на достъп до лични данни на лицата и на информация за тяхното имущество във връзка с изпълнителните дела, съгласно чл. 431 от ГПК.

 
Важно:
    
31.08.2018 - Връчване на документи от ЧСИ до различни лица (без да е образувано изпълнително дело!)

ЧСИ може да връчва всякакви покани, съобщения и отговори до всички физически или юридически лица, чийто адрес е в района на действие – Пловдивска област, във връзка с гражданскоправни отношения, а по разпореждане на съда – съобщения и призовки по граждански дела, съгласно чл. 18, ал.5 от ЗЧСИ (Виж - Държавен вестник, бр. 86 от 2017 г.)

 
 
Търсене По Категория
   
търси

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА СКЛАД,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."ФИЛИП МАКЕДОНСКИ"74,ЕТ.1
Начална дата: 20.11.2018г.
Крайна дата: 20.12.2018г.

І. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.351.1.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, три, пет, едно, точка, едно, точка, eдно) по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК и с последно изменение със Заповед: КД-14-16-1733/18.08.2010г на началник на СГКК – Пловдив, с административен адрес на имота:гр.Пловдив, ул.“ Филип Македонски „ № 74, ет.1, обект дял А, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 / едно /, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.351, с предназначение на имота - За склад, с брой нива на обекта – 5 / пет / и с посочена в документа площ : 410.50 кв.м / четиристотин и петдесет цяло и петдесет стотни/ и прилежащи части : 11.29% от общите части на сградата при съседни самостоятелни обекти в сградата – ниво 1 : на същия етаж – 56784.522.351.2, под обекта – няма и над обекта - няма - ниво 2 : на същия етаж – 56784.522.351.2, под обекта – няма и над обекта – няма – ниво 3 : на същия етаж – 56784.522.351.2, под обекта – няма и над обекта - няма - ниво 4 : на същия етаж – 56784.522.351.2, под обекта – няма и над обекта - няма - ниво 5 :на същия етаж – 56784.522.351.2, под обекта – няма и над обекта – няма. ІІ. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.351.1.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, три, пет, едно, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение със Заповед КД-14-16-1733/18.08.2010г на Началник на СГКК – Пловдив, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, ул.“ Филип Македонски „ №74, ет.1, обект дял Б, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 / едно /, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.351 с предназначение на самостоятелния обект: За склад, брой нива на обекта – 5 / пет / с посочена в документа площ от 959.00 кв.м / деветстотин и петдесет и девет квадратни метра /ведно с прилежащи части : 26.39 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж - ниво 1 / едно / съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56784.522.351.1.1, 56784.522.351.1.3, 56784.522.351.1.4, под обекта – няма и над обекта - няма - ниво 2 / две / съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56784.522.351.1.1, 56784.522.351.1.3, 56784.522.351.1.4, под обекта – няма и над обекта – няма, ниво 3 / три / съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56784.522.351.1.1, 56784.522.351.1.3, 56784.522.351.1.4, под обекта – няма и над обекта – няма, ниво 4 / четири / съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56784.522.351.1.1, 56784.522.351.1.3, 56784.522.351.1.4, под обекта – няма и над обекта – няма, ниво 5 / пет / съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56784.522.351.1.1, 56784.522.351.1.3, 56784.522.351.1.4, под обекта – няма и над обекта – няма, като по документ за собственост самостоятелния обект представлява: СКЛАД и МАГАЗИН за ТЪРГОВИЯ НА ЕДНО, обособен като самостоятелен дял „ Б „ с площ от 191.80 кв.м и РЗП от 959 кв.м, разположен на пет нива на коти съответно: 0.00 м, + 2.40 м, + 5.30 м, + 8.05 м и + 10.55 м със самостоятелен вход от улица „ Филип Македонски „ при граници: от северозапад – склад дял „А“, от югоизток улица Филип Македонски, от североизток – склад дял „ В „ заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, застроена на площ от 788 кв.м в дворно място находящо се в гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски „ № 74 , съставляващо съгласно скица № 569 от 06.04.2006г на Община Пловдив, район Централен УПИ ІХ за оптика и лазерна техника от квартал 359 – нов, 273 – стар по плана на гр.Пловдив - „ Триъгълника „, цялото дворно място застроено и незастроено с площ от 900 кв.м, при граници: бул. „ Васил Априлов „, ул.“ Филип Македонски“, УПИ – Х-351, ведно със съответното на обекта право на строеж върху местото. ІІІ. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.351.1.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, три, пет, едно, точка, едно, точка, три) по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение със Заповед КД-14-16-1733/18.08.2010г на Началник на СГКК – Пловдив, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, ул.“ Филип Македонски „ №74, ет.1, обект дял В, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 / едно /, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.351 с предназначение на самостоятелния обект: За склад, брой нива на обекта – 5 / пет / с посочена в документа площ от 526.75 кв.м / петстотин двадесет и шест цяло и седемдесет и пет стотни и девет квадратни метра /ведно с прилежащи части : 14.49 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж - ниво 1 / едно / съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- 56784.522.351.1.2 56784.522.351.1.4, под обекта – няма и над обекта - няма - ниво 2 / две / съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56784.522.351.1.2, 56784.522.351.1.4, под обекта – няма и над обекта – няма, ниво 3 / три / съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56784.522.351.1.2, 56784.522.351.1.4, под обекта – няма и над обекта – няма, ниво 4 / четири / съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56784.522.351.1.2, 56784.522.351.1.4, под обекта – няма и над обекта – няма, ниво 5 / пет /съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56784.522.351.1.2, 56784.522.351.1.4, под обекта – няма и над обекта – няма, като по документ за собственост самостоятелния обект представлява: СКЛАД и МАГАЗИН за ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО, обособен като самостоятелен обект – дял „В“ на основание чл. 142, ал. 6, т. 1, във връзка с чл. 202 от ЗУТ, съгласно Протокол № 15/30.03.2005 г. на ЕСУТ при Община Пловдив и по одобрен проект от 18.04.2005 г. на Гл. Ахритект на Община Пловдив, който обект заема ъгъла на сградата между бул. „Васил Априлов“ и ул. „Филип Македонски“, със застроена площ на същия от 105,35 кв.м. (сто и пет цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра), състоящ се от пет нива на коти съответно – кота -0,60, кота +2,40, кота +5,30, кота +8,05 и кота +10,55, в които пет нива са обособени следните помещения: на първо ниво – склад – магазин, каса и вътрешно стълбище; второ ниво – два офиса и вътрешно стълбище, и на трето, четвърто и пето нива – складови площи, с обща разгърната застроенаплощ (РЗП) от 526,75 кв. м. (петстотин двадесет и шест цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), при граници: от североизток – бул. „Васил Априлов“, от югоизток – ул. „Филип Македонски“, от югозапад – самостоятелен обект – дял „Б“, от северозапад – самостоятелен обект - дял „Г“, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, КОЙТО ОБЕКТ е разположен в пететажна масивна сграда (бивш тютюнев склад), застроена на площ от 788.00 кв. м. (седемстотин осемдесет и осем квадратни метра), построена в урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – за оптика и лазарна техника (девети . За оптика и лазерна техника) от кв. 359 – нов (триста петдесет и девети – нов), 273 – стар (двеста седемдесет и трети – стар) по регулационния план на град Пловдив - „Триъгълника“, одобрен със Заповед № 220/03.03.80 г., с административен адрес: град Пловдив, ул. „Филип Македонски“ № 74, при граници: бул. „Васил Априлов“, ул. „Филип Македонски“, УПИ X – 351 и УПИ III – компл. Застрояване. ІV. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.351.1.4. (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, три, пет, едно, точка, едно, точка, четири) по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК и с последно изменение със Заповед: КД-14-16-1733/18.08.2010г на началник на СГКК – Пловдив, с административен адрес на имота:гр.Пловдив, ул.“ Филип Македонски „ № 74, ет.1, обект дял Г, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 / едно /, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.351, с предназначение на имота - За склад, с брой нива на обекта – 5 / пет / и с посочена в документа площ : 782.20 кв.м / седемстотин осемдесет и две цяло и двадесет стотни/ и прилежащи части : 21.52 % от общите части на сградата при съседни самостоятелни обекти в сградата – ниво 1 : на същия етаж – 56784.522.351.2, 56784.522.351.3 и 56784.522.351.5 под обекта – няма и над обекта - няма - ниво 2 : на същия етаж – 56784.522.351.2, 56784.522.351.3 и 56784.522.351.5, под обекта – няма и над обекта – няма – ниво 3 : на същия етаж – 56784.522.351.2, 56784.522.351.3 и 56784.522.351.5, под обекта – няма и над обекта - няма - ниво 4 : на същия етаж – , 56784.522.351.2, 56784.522.351.3 и 56784.522.351.5 под обекта – няма и над обекта - няма - ниво 5 :на същия етаж – 56784.522.351.2, 56784.522.351.3 и 56784.522.351.5, под обекта – няма и над обекта – няма. V. Самостоятелен обект с идентификатор 56784.522.351.1.5 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, три, пет, едно, точка, едно, точка, пет) съгласно схема № 23692 / 19.08.2010 г. на СГКК-Пловдив, находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски“ № 74, ет. 1, обект дял “Д“ от сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.351 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-16-1733/18.08.2010 г. на Началника на СГКК, който обект е разположен на 5 (пет) нива с обща площ от 956.25 кв. м. (деветстотин петдесет и шест цяло двадесет и пет стотни квадратни метра), с предназначение на обекта – за склад, с прилежащи части – 26.31 % (двадесет и шест цяло и тридесет и една стотни процента), идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти за всяко едно от нивата: на същия етаж – обект № 56784.522.351.1.4, под обекта – няма, над обекта – няма, който самостоятелен обект с идентификатор 56784.522.351.1.5 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, две, точка, три, пет, едно, точка, едно, точка, пет) съответства на дял „Д“ по одобрен на 18.04.2005 г. проект за делба и обособяване на самостоятелни дялове на описаната в Постановление за възлагане на недвижим имот от 05.05.1997 г. на ТУДА-Пловдив, вписано под № 7, том 6/1997 г. на СВ-Пловдив, МАСИВНА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 788 кв. м. (седемстотин осемдесет и осем квадратни метра) и обща разгъната застроена площ от 3152 кв. м. (три хиляди сто петдесет и два квадратни метра), ползвана като тютюнев склад, построена в дворно място, съставляващо парцел IX (девети), имот пл. № 351 (триста петдесет и едно) от квартал 359 (триста петдесет и девет) по плана на град Пловдив, кв. „Триъгълника“, находящо се в град Пловдив, ъгъла на ул. „Филип Македонски“ № 74 и ул. „Васил Априлов“
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ЗАВЕДЕНИЕ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."ПЕТКО Д.ПЕТКОВ"23
Начална дата: 20.11.2018г.
Крайна дата: 20.12.2018г.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.903.1.50 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три, точка деветстотин и три, точка едно, точка петдесет/ гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, ул. „ Петко Д. Петков“ № 23, ет. - 1 /минус едно/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.903, с предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, с брой нива на обекта: 2 /две/, с посочена в документа площ – 322 .33 кв.м /триста двадесет и две цяло и тридесет и три стотни квадратни метра/, с прилежащи части: 8.05 % общи части, ниво:1 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.523.903.1.18, под обекта – няма и над обекта – няма, ниво: 2 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.523.903.1.51, под обекта – няма и над обекта – 56784.523.903.1.51, ВЕДНО с 11.03 % от поземлен имот с идентификатор 56784.523.903 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три/ гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, ул. „ Петко Д. Петков“ № 23, с площ от 770 кв.м /седемстотин и седемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обеществен обект, комплекс, номер по предходен план:903, кв.359 по плана на трета градска част, парцел: I – Общ. Застрояване, съседи: 56784.523.9559, 56784.523.901, 56784.523.904, а по титул за собственост имотът представлява: Нощен клуб, разположен в сутерена на сградата, на кота – 3.95 м със застроена площ от 312.83 кв.м / триста и дванадесет цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра/, състоящ се от зала за клиенти, бар, склад с предверие, подготовка на плод и зеленчуци, УТС подготовка млечни и колбаси, съблекалня персонал, баня с предверие, тоалетни мъже и жени с предверие и помещение за чистачка, вътрешно стълбище, при граници: от север – двор, от изток – калкан, от юг – гараж № 1, зона за маневриране, машинно и асансьорна клетка, ведно с 7.81 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 57.87 кв.м, която сграда е построена в груб строеж, по смисъла на ЗУТ, съгласно удостоверение № 179/05.07.2007г на Община Пловдив, на основание одобрени архитектурни проекти и Разрешение за строеж №196/24.06.2005г на Общ. Пловдив, представляваща обект: „ обществено – обслужваща сграда с апартаментен тип хотел и, офиси, ресторант, коктейл – бар, нощен клуб и магазин за промишлени стоки и подземни гаражи“, построена в дворно място, находящо се в гр.Пловдив, с административен адрес: ул. „ Петко Д. Петков“ № 23, цялото застроена е незастроено от 844.18 кв.м съгласно нотариален акт за собственост, а съгласно скица № 1556/23.07.2007г на Район Централен от 844 кв.м, съставляващо УПИ-I Общ. Застрояване, квартал 359 по плана на гр.Пловдив, трета градска част, одобрен със Заповед № 617/21.06.1984г и № ОА – 1379/01.08.2003г, при граници на УПИ: от север – улично пространство, от изток и юг – УПИ IV – Общ. Застрояване, от запад – ул. „ Петко Д. Петков“
още >>

 Публична продан на поземлен имот, ВЕДНО със сграда, находящ се: гр.Асеновград, ПЗ "Изток"
Начална дата: 19.11.2018г.
Крайна дата: 19.12.2018г.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.536.8 (нула нула седемстотин и две точка петстотин тридесет и шест точка осем), гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на позeмления имот: гр. Асеновград, ПЗ"Изток", площ: 5375 кв.м. (пет хиляди триста седемдесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 6 (шест) по плана на ПЗ "Изток", парцел: VIII (осем римско) - стопанска дейност, съседи: 00702.536.44, 00702.536.10, 00702.536.9, 00702.536.34, 00702.536.36, 00702.536.53, ВЕДНО с попадащите върху обекта: Сграда с идентификатор 00702.536.8.1 (нула нула седемстотин и две точка петстотин тридесет и шест точка осем точка едно), застроена площ 743 кв.м. (седемстотин четиридесет и три кв.м.), брой етажи 1 (един), предназначение:Промишлена сграда; Сграда с идентификатор 00702.536.8.2 (нула нула седемстотин и две точка петстотин тридесет и шест точка осем точка две), застроена площ 46 кв.м. (четиридесет и шест кв.м.), брой етажи 1 (един), предназначение: складова база, склад; Сграда с идентификатор 00702.536.8.3 (нула нула седемстотин и две точка петстотин тридесет и шест точка осем точка три), застроена площ 630 кв.м. (шестстотин и тридесет кв.м.), брой етажи 2 (два), предназначение: складова база, склад; Сграда с идентификатор 00702.536.8.4 (нула нула седемстотин и две точка петстотин тридесет и шест точка осем точка четири), застроена площ 289 кв.м. (двеста осемдесет и девет кв.м.), брой етажи 2 (два), предназначение: административна, делова сграда; Сграда с идентификатор 00702.536.8.5 (нула нула седемстотин и две точка петстотин тридесет и шест точка осем точка пет), застроена площ 47 кв.м. (четиридесет и седем кв.м.), брой етажи 1 (един), предназначение:Промишлена сграда; Сграда с идентификатор 00702.536.8.6 (нула нула седемстотин и две точка петстотин тридесет и шест точка осем точка шест), застроена площ 16 кв.м. (шестнадесет кв.м.), брой етажи 1 (един), предназначение: складова база, склад.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ,НАХОДЯЩА СЕ В С.ИГАНОВО,.ОБЩ.КАРЛОВО,МЕСТНОСТ "КОВЧИ ДАН"
Начална дата: 19.11.2018г.
Крайна дата: 19.12.2018г.

Имот с № 032010 /тридесет и две хиляди и десет/ находящ се в землището на село Иганово с ЕКАТТЕ 32226, община Карлово, област Пловдив, местността "КОВЧИ ДАН", с площ 0.847 дка /осемстотин четиридесет и седем кв. метра/, начин на трайно ползване: Посевна площ, категория на земята при неполивни условия: Шеста, при граници и съседи: имот №000250 жилищна територия на с. Иганово, имот №000520 полски път на Община Карлово, имот №000288 дере на Община Карлово, имот № 032009 посевна площ на насл. на Атанас Иванов Македонски, който имот по документ за собственост представлява: ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ПОСЕВНА ПЛОЩ с площ 0.847 дка /осемстотин четиридесет и осем кв. метра/, шеста категория на земята, находяща се в землището на село ИГАНОВО, Карловска община в местността "КОВЧИ ДАН", който по земеразделителния план на същото землище и местност ЕКАТТЕ 32226 съставлява имот с кадастрален номер 032010 /нула, тридесет и две хиляди и десет/ при граници и съседи: имот №000250 жилищна територия на с. Иганово, имот №000520 полски път на Община Карлово, имот №000288 дере на Община Карлово, имот № 032009 посевна площ на насл. на Атанас Иванов Македонски.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА ДВОРНО МЯСТО ВЕДНО С ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА,НАХОДЯЩ СЕ В С.ЧЕРНОЗЕМЕН,ОБЩ.КАЛОЯНОВО,ОБЛ.ПЛОВДИВ
Начална дата: 12.11.2018г.
Крайна дата: 12.12.2018г.

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с.Черноземен, общ. Калояново, обл. Пловдив, съставляващ ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 5 844 кв.м. (пет хиляди осемстотин четиридесет и четири кв.м.), съставляващо УПИ V (пет) - стопанска дейност, в квартал 28 (двадесет и осем) по плана на с. Черноземен, общ. Калояново, обл. Пловдив, ведно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА с площ от 80 кв.м. (осемдесет кв.м.), при граници на УПИ: на изток - УПИ IV - ментоварна, маслобойна; на запад - улица, на север - УПИ - VI - парк; на юг - УПИ IV - ментоварна, маслобойна, без построената в имота стара сграда и прилежащите части към нея от УПИ.
още >>

<  1 2 3 4  >
ПРОДАЖБИ