РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
17.07.2017 - Уведомление за прехвърляне на архив и течаща инвентаризация

В изпълнение на Заповед № СД-04-57/30.06.2017 г. на Министъра на правосъдието и на Заповед № 115/03.07.2017 г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив, целият служебен архив на ЧСИ Величко Апостолов, рег. № 827, се прехвърли за продължаване от ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824. Всички изпълнителни дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов ще получат нови номера по описа на ЧСИ Константин Павлов, за които страните ще бъдат уведомени. Папките на изпълнителните дела ще се съхраняват на адреса на кантората в гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 219, на който се осъществява основната дейност на ЧСИ Константин Павлов. За удобство на страните по изпълнителните дела и на техните адвокати работи допълнителният офис на ЧСИ Константин Павлов в гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 41, ет.1, оф.3, в който могат да се входират документи и/или да се извършват общи справки по изпълнителните дела. Поради необходимост от технологично време за прехвърляне на данни между деловодните системи и обработка на голям брой документи, в периода от 10.07.2017 г. до 31.07.2017 г. ще се извърши инвентаризация на изпълнителните дела от прехвърления архив и НЯМА да се правят справки по изпълнителните дела по описа на ЧСИ Величко Апостолов. За допълнителни въпроси може да се обръщате към кантората на ЧСИ Константин Павлов, тел. 032 / 650 651, моб. 0885 899 850.

 
 
Търсене По Категория
   
търси

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ- ГР. ПЛОВДИВ, УЛ."САН СТЕФАНО" 101, ЕТ.5, АП.4
Начална дата: 20.07.2018г.
Крайна дата: 20.08.2018г.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентнификатор 56784.524.182.1.4 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, сто осемдесет и две, точка, едно, точка, четири) находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-84 / 03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК;Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Сан Стефано“ №101(сто и едно), ет. 5(пет), ап. 4(четири); Самостоятелният обект се намира в сграда №1(едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.524.182; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1(едно); Посочена в документа площ: 159,00 кв.м. (сто петдесет и девет квадратни метра); Прилежащи части:11,18% (единадесет цяло и осемнадесет стотни процента), ИЗБА 2 (две); Ниво:1 (първо); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: 56784.524.182.1.3; Над обекта: няма; Стар идентификатор: няма; Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №30, том №56/2006г., вписан в Служба по вписванията Пловдив под № от дв. вх. рег. №16407/15.06.2006г. имотът представлява Апартамент №4 (четири), представляващ мансарден етаж от четириетажна с мансарда жилищна сграда в завършен груб строеж, покрита, но не въведена в експлоатация, който апаратамент е построен на кота +11.80 м, състоящ се от две спални, дневна с трапезария и кухненски бокс, тераса, коридор, две бани-тоалетни, предверие, със застроена площ от 159.00 кв.м. (сто петдесет и девет кв.м.), ведно с 11,18% (единадесет цяло и осемнадесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, равняващи се на 22,81 кв. м. (двадесет и два квадратни метра и осемдесет и един кв. дцм.) и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, при граници: покрив, апартамент №3 на четвърти етаж и стълбище, ведно с прилежащото избено помещение №2 (две) с площ от 4.40 кв. м. (четири кв.м. и четиридесет кв. дцм.), при граници: изба №1, изба №3 и коридор, ведно с 0.18% (нула процента и осемнадесет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата, която е построена в дворно място, цялото застроено и незастроено, с площ от от 396 кв. м. (триста деветдесет и шест кв. м.) в гр. Пловдив, квартал „Университетски“, ул. Сан Стефано №101 (сто и едно), съставляващо УПИ ІІІ – 182 (трето римско-сто осемдесет и две) в квартал 6 (шест) – нов, 33 в (триста и тридесет в) -стар, по плана на гр. Пловдив, одобрен със заповед ОА-1105/13.07.1992 година при граници на дворното място: от една страна ул. „Сан Стефано“, УПИ ІV-181, УПИ V-180, УПИ VІІІ-189 и УПИ ІІ-183.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ- ГР. ПЛОВДИВ, УЛ."САН СТЕФАНО" 101, ЕТ.2, АП.1
Начална дата: 20.07.2018г.
Крайна дата: 20.08.2018г.

½ идеална част /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.524.182.1.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, сто осемдесет и две, точка, едно, точка едно), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г./03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, кв. „Университетски“, ул. „Сан Стефано“ №101 (сто и едно), ет. 2(две), ап.№ 1(едно); Самостоятелният обект се намира в сграда №1(едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.524.182; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1(едно); Посочена в документа площ:151, 34 кв. м. (сто петдесет и един, цяло тридесет и четири квадратни метра); Прилежащи части: избено помещение №1(едно) с площ 6, 63 кв.м. (шест цяло шестдесет и три квадратни метра) и 21,46 % (двадесет и един цяло четиридесет и шест стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; Ниво:1 (първо); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: 56784.524.182.1.5; Над обекта: 56784.524.182.1.2; Стар идентификатор: няма; Съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот, № 11, том 54/2013г. вписан в Служба по вписванията Пловдив под № от дв.вх.рег.19103/18.07.2013г., имотът представлява: ½ идеална част (една втора идеална част) от Апартамент №1 (едно), заемащ целия втори етаж на кота +3,40 м от построената четириетажна с мансарда жилищна сграда в завършен груб строеж, покрита, не въведена в етсплоатация, в Дворно място, цялото застроено и незастроено, с площ от 396 кв. м.(триста деветдесет и шест кв.м.) в град Пловдив квартал „Университетски“, ул. „Сан Стефано“ № 101 (сто и едно), съставляващо УПИ ІІІ-182 (трето римско – сто осемдесет и две) в квартал 6 (шест) – нов, 330в (триста и тридесет в)-стар, по плана на град Пловдив, одобрен със заповед ОА -1105/13.07.1992 година, при граници на дворното място: от една страна ул. „Сан Стефано“, УПИ ІV-181, УПИ V-180, УПИ VІІІ-189 и УПИ ІІ – 183, който апартамент се състои от три спални, дневна-столова, кухненски бокс, сервизни помещения, дрешник и три тераси, със застроена площ от 151,34 кв.м. (сто петдесет и един квадратни метра и тридесет и четири квадратни дециметра), ведно с 21,19% (двадесет и един цяло и деветнадесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, равняващи се на 43,24 кв.м. (четиридесет и три кв. м. и двадесет и четири кв. дцм.) и съответните идеални части от правото на строеж, при граници: отгоре – ап. 2, отдолу – офиси, ведно с прилежащото избено помещение № 1(едно) със застроена площ от 6, 63 кв. м. (шест кв. м. и шестдесет и три кв. дцм.), при граници: изба №2, коридори външен зид, ведно с 0,27% /нула цяло и двадесет и седем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, равняващи се на 0.55 (нула цяло, петдесет и пет кв.дцм.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ - ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "САН СТЕФАНО" № 101, ЕТ. 4, АП. 3
Начална дата: 20.07.2018г.
Крайна дата: 20.08.2018г.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.524.182.1.3 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, сто осемдесет и две, точка, едно, точка три), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г./ 03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, кв. „Университетски“, ул. „Сан Стефано“ №101(сто и едно), ет. 4(четвърти), ап.№ 3(три); Самостоятелният обект се намира в сграда №1(едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.524.182; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1(едно); Посочена в документа площ:151, 34 кв. м. (сто петдесет и един кв. м. и тридесет и четири квадратни дцм.) Прилежащи части: избено помещение №3(три) с площ 4, 28 кв.м. ( четири цяло двадесет и осем квадратни метра) и 21,79 % (двадесет и един цяло и седемдесет и девет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; Ниво:1 (първо); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: 56784.524.182.1.2; Над обекта: 56784.524.182.1.4; Стар идентификатор: няма; Съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот, № 11, том 54/2013г. вписан в Служба по вписванията Пловдив под № от дв.вх.рег.19103/18.07.2013г., имотът представлява: Апартамент №3 (трети), находящ се на четвърти етаж от четириетажна с мансарда жилищна сграда в завършен груб строеж, покрита, не въведена в експлоатация, който апартамент е построен на кота + 9м (плюс девет), състоящ се от три спални, дневна-столова, коридор, дрешник, три лоджии, балкон, две бани-тоалетна, със застроена площ от 151,34 кв.м. (сто петдесет и един кв. м. и тридесет четири кв. дцм.), ведно с 21,62 %(двадесет и един цяло шестедесет и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, равняващи се на 44,12 кв.м. (четиридесет и четири кв.м. и дванадесет кв. дцм.) и съответните идеални части от правото на строеж, при граници: отдолу – ап. 2, отгоре – мансарда и отстрани калкан, ведно с прилежащото избено помещение № 3(три) с площ от 4,28 кв.м. (четири кв.м. и двадесет и осем кв. дцм.), при граници: изба №2, коридор и стълбищна клетка, ведно с 0,17% /нула процента и седемнадесет стотни от процента/ идеални части от общите части на сградата, която е построена в дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 396 кв.м. (триста деветдесет и шест кв. м.) в гр. Пловдив, квартал „Университетски“, ул. „Сан Стефано“ № 101(сто и едно), съставляващо УПИ ІІІ-182(трето римско сто осемдесет и две) в квартал 6 (шест) – нов, 330в (триста и тридесет в) – стар по плана на гр. Пловдив, одобрен със заповед ОА-1105/13.07.1992 година, при граници на дворното място: от една страна ул. „Сан Стефано“, УПИ ІV–181, УПИ V-180, УПИ VІІІ-189 и УПИ ІІ-183.
още >>

 ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ГР. КРИЧИМ, УЛ. "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" 35
Начална дата: 20.07.2018г.
Крайна дата: 20.08.2018г.

7/9 /седем девети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39921.501.470 /три девет девет две едно точка пет нула едно точка четири седем нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, общ Кричим, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Кричим, п.к.4220, ул. „Никола Вапцаров“ № 35 /тридесет и пет/, площ: 849 кв.м. /осемстотин четиридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, съседи: 39921.501.474; 39921.501.472; 39921.501.471; 39921.501.469; 39921.501.468; 39921.501.467; 39921.501.36; който съгласно документ за собственост представлява: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-640,634 /втори- шестстотин и четиридесети, шестстотин тридесет и четвърти/ от квартал 98 /деветдесет и осми/ по регулационния план на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдивска, одобрен със заповед № 902/1982г., целият със застроена и незастроена площ от 830 кв.м. /осемстотин и тридесет квадратни метра/, като регулацията за УПИ II е приложена, при граници по скица № 157/23.06.2005г. от запад- ул. „Н.Й.Вапцаров“, от север- УПИ III- 631,633; от изток- УПИ VI-635 и УПИ VII-636, от юг- УПИ VIII-637 и УПИ I-639, а съгласно кадастралния план на гр. Кричим, одобрен със заповед № 300-4-74/2002г за недвижимия имот е отреден им.пл.№470 /четиристотин и седемдесети/, при граници по скица№ 158/23.06.05г.; от запад- ул.“Н.Й.Вапцаров“, от север- им.пл. №467; от изток- им.пл.№469 и им.пл.№471, от юг -им.пл.№ 472 и им.пл.№474, ведно с находящите се в имота сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 39921.501.470.1 /три девет девет две едно точка пет нула едно точка четири седем нула точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, общ Кричим, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Кричим, п.к. 4220, ул. „Никола Вапцаров“ № 35 /тридесет и пет/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 39921.501.470, застроена площ: 72 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. При извършване на описа е установено, че сградата е на два етажа. СГРАДА с идентификатор 39921.501.470.3 /три девет девет две едно точка пет нула едно точка четири седем нула точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, общ Кричим, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Кричим, п.к. 4220, ул. „Никола Вапцаров“ № 35 /тридесет и пет/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 39921.501.470, застроена площ: 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: Друг вид сграда за обитаване СГРАДА с идентификатор 39921.501.470.4 /три девет девет две едно точка пет нула едно точка четири седем нула точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, общ Кричим, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18- 13/19.02.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Кричим, п.к. 4220, ул.„НиколаВапцаров“ № 35 /тридесет и пет/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 39921.501.470, застроена площ: 9 кв.м. /девет квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: Селскостопанска сграда СГРАДА с идентификатор 39921.501.470.5 /три девет девет две едно точка пет нула едно точка четири седем нула точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, общ Кричим, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Кричим, п.к. 4220, ул. „Никола Вапцаров“ № 35 /тридесет и пет/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 39921.501.470, застроена площ:13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: Селскостопанска сграда СГРАДА с идентификатор 39921.501.470.7 /три девет девет две едно точка пет нула едно точка четири седем нула точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, общ Кричим, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Кричим, п.к. 4220, ул. „Никола Вапцаров“ № 35 /тридесет и пет/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 39921.501.470, застроена площ:39 кв.м. /тридесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: Хангар, депо, гараж, както и ведно със съответните идеални части от всички подобрения и приращения в имота.
още >>

 Публ. продан на магазин. находящ се в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" 254, ет. -1
Начална дата: 20.07.2018г.
Крайна дата: 20.08.2018г.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.525.84.1.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и пет, точка осемдесет и четири, точка едно, точка едно / по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, обл.Пловдив, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение със Заповед КД-14-16-1369/30.10.2009г на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес на имота: гр.Пловдив, бул. „Шести септември“ № 254, ет-1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.525.84, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 2/две/, от които, ниво 1 с площ по документ от 367.45 кв.м / триста шейсет и седем цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта: - няма, над обекта – няма, а ниво 2 с площ по документ 377.79 кв.м / триста седемдесет и седем цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – няма и над обекта - 56784.525.84.1.3 и 56784.525.84.1.2, ВЕДНО с 400/1208 идеални части от поземлен имот с идентификатор 56784.525.84 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и пет, точка осемдесет и четири /, по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, обл.Пловдив, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, бул. „ Шести септември“ № 254, с площ по скица от 1180 кв.м /хиляда сто и осемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване / до 10 метра/, стар идентификатор – 84 кв.18 – нов, част от парцел II – 84 при съседи с идентификатори 6784.525.231, 6784.525.9525, 6784.525.180, 6784.525.83, 6784.525.193, ведно с всички подобрения и приращения в него, както и всички последващи подобрения в него, независимо от последващи промени в предназначението или преустройства.
още >>

<  1 2 3  >
ПРОДАЖБИ