РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
29.07.2014 - Публична продан на апартамент-гр. Пловдив, бул. "България" 4, ет. 2, ап. 2, Комплекс "Ори Билдинг", секция Б

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР: 56784.507.372.3.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири. петстотин и седем .триста седемдесет и две .три. две/ , находящ се в гр. Пловдив , общ. Пловдив , обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД -18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК ,с последно изменение със заповед : КД -14-16-1248/12.10. 2009 г. на Началника на СГКК -Пловдив , с адрес на имота : гр. Пловдив , п.к. 4000 , бул. ''България'' № 4 , ет. 2, ап.2 , който самостоятелен обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.372, с предназначение на самостоятелния обект:Жилище, апартамент , брой нива на обекта :1 , посочена в документа площ 77.89 кв.м. , прилежащи части : 2.138 % ид. ч .от общите части на сградата , ниво:1 , със съседни самостоятелни обекти в сградата : - на същия етаж: 56784.507.372.3.1 и 56784.507.372.3.3, под обекта : 56784.507.372.3.43 , 56784.507.372.3.42,56784.507.372.3.41, 56784.507.372.3.44, под обекта : 56784.507.372.3.6, който имот има описание съгласно нотариален акт за собственост, вписан под № 7, том 63 / 2008 г. при СВ -Пловдив , както следва: ОБЕКТ от секция ''Б'', приета с разрешение за ползване № СТ12-1198/19.12. 2007 г. на ДНСК-София , от жилищен комплекс '' Ори Билдинг'' , предвиден да се построи съгласно разрешение за строеж № 239/20.07.2005 г. на Община Пловдив, скица -виза № 211/22.06. 2005 г. на Община Пловдив , район ''Северен'' и одобрен технически проект от 14.02.2006 г. и от 25.07.2006 г. на Община Пловдив и състоящ се от следните секции ; секция ''А'' , секция ''А1", секция ''Б'' , секция''В'', секция ''Г'', секция ''Д'' , секция ''ЕЖ'' и подземни гаражи , в поземлен имот 372/ триста седемдесет и втори/ , с полщ 9744 кв.м. / девет хиляди седемстотин четирдесет и четири/ кв.м. , находящ се в гр. Пловдив , с административен адрес , съгласно удостоверение с изх .№ Ц768-373 /09.05.2007 г. на Община Пловдив -Район Северен , бул. ''България'' № 4 , за който поземлен имот е отреден УПИ VI-372 - жилищно и обществено застрояване /урегулиран поземлен имот четвърти/,отреден за имот триста седемдесет и втори- жилищно и обществено застрояване / и който поземлен имот частично попада в УПИ II - детска градина / урегулиран поземлен имот втори-детска градина/, от кв. 1 /първи/ по плана на кв. ''Димитър Петров -северно от Панаирни Палати'', гр. Пловдив , одобрен със заповед № ИК -40/02.11.1986 г. ,заповед № ОА -821/10.05.2005 г. -ПУП -ПРЗ, при граници на имота : УПИ V- обществено обслужване , отдве страни-УПИ I-комплексно жилищно строителство, УПИ II- детска градина , бул.''България'' , а именно :АПАРТАМЕНТ № 2 / втори/ , със застроена площ от 77,89 кв.м. / седемдесет и седем цяло и осемдесет и девет квадратни метра/ , състоящ се от предверие , дневна с кухненска ниша , две спални , баня с тоалетна , тоалетна, коридор, килер и тераса , находящ се на втори етаж на секция Б, кота + 2. 55 м/ два метра и петдесет и пет сантиметра /, при граници :от изток -апартамент -1 / едно/ , от юг-обект от секция А1, от запад-двор, от север-апартамент № 3 , ведно със съответстващите му 2, 138 % ид. части / две цяло и сто тридесет и осем хилядни процента / идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж , равняващи се на 9.92 кв.м / девет цяло и деветдесет и два кв.м. квадратни метра/.ИМОТА СЕ ПРОДАВА НЕ ОБЗАВЕДЕН.

 
Важно:
    
28.07.2014 - Тристаен апартамент-гр. Пловдив, бул. "Дунав" № 134

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 08.08.2014г. до 08.09.2014г. вкл., до 17.00 часа, в Районен съд Пловдив ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ВЕСКО ТОДОРОВ МАРИНОВ, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.507.97.1.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и седем, точка, деветдесет и седем, точка, едно, точка, едно), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18–48 / 03.06.2009г. на Изпълнителен Директор на АГКК; Адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул."Дунав" № 134 (сто тридесет и четири), ет. 2 (две); Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.97 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и седем, точка, деветдесет и седем); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 (едно); Посочена в документа площ: няма данни; Стар идентификатор: няма; Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56784.507.97.1.3, над обекта: 56784.507.97.1.2; ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, както и правото на строеж върху дворното място в което е построена, а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.507.97 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и седем, точка, деветдесет и седем). А съгласно нотариален акт № 40, том II, дело № 450/1991г. обектът представлява: втори жилищен етаж, находящ се в гр. Пловдив, бул. "Дунав" № 134 (сто тридесет и четири) от триетажна с тавански етаж жилищна сграда, със застроена площ от 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, както и правото на строеж върху дворното място в което е построена, цялото с площ от 412 кв.м. (четиристотин и дванадесет квадратни метра), съставляващо УПИ № III-97 (трети – деветдесет и седми) от кв. 136 (сто тридесет и шести) по плана на Северно от панаирни палати на гр. Пловдив, одобрен със заповед № 148/11.05.1986г., при граници: улица, УПИ № IV-98, УПИ № II-78 и УПИ № V-96.

 
Важно:
    
21.07.2014 - Тристаен апартамент-гр. Пловдив, ж.к. Тракия,бл. 253

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжниците СТОЯН КОСТАДИНОВ ЛЕНГЕРОВ с адрес с. Трилистник - п.к. 4141, ул. "20-та" № 1 и СТОЯНКА БОРИСОВА ЛЕНГЕРОВА с. Трилистник - п.к. 4141, ул. "20-та" № 1, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.787.1.1 по кадастралната карта и регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК с административен адрес на имота: гр. Пловдив, ЖК „Тракия„ бл. 253, вх. А, ет. 1, ап. 1, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.787, с предназначение на обекта – жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 /едно/, с посочена в документа площ от 92.58 /деветдесет и две цяло и петдесет и осем/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.540.787.1.2, под обекта – няма и над обекта – 56784.540.787.1.4.

 
ПРОДАЖБИ