РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
22.06.2017 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,ВЕДНО С МАСЛОБОЙНА,НАХОДЯЩИ СЕ В С.ДЪЛБОК ИЗВОР,ОБЩ.ПЪРВОМАЙ,ОБЛ.ПЛОВДИВ

Поземлен имот (ОКЕ) №10022 /десет хиляди и двадесет и две/ по кадастрален план на стопански двор №2 /две/ в землището на село Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив, с площ от 4,447 дка /четири декара четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, начин на трайно ползване: кравеферми, при граници: ОКЕ №10029 – местен път, ОКЕ №10026 – др.жил.терени, ОКЕ №10025 – др.жил.терени, ОКЕ №10021 – кравеферми, ВЕДНО с построената в него маслобойна със застроена площ от 507 кв.м. /петстотин и седем квадратни метра/, както и всички други подобрения и приращения в него

 
Важно:
    
22.06.2017 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С КРАВЕФЕРМА И ДОИЛНА СГРАДА,НАХОДЯЩИ СЕ В С.ДЪЛБОК ИЗВОР,ОБЩ.ПЪРВОМАЙ,ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Поземлен имот (ОКЕ) №10021 /десет хиляди и двадесет и едно/ по кадастрален план на стопански двор №2 /две/ в землището на село Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив, с площ от 3,898 дка /три декара осемстотин деветдесет и осем квадратни метра/, начин на трайно ползване: кравеферми, при граници и съседи: ОКЕ №10025- др.жил.терени, ОКЕ №10024 – др.жил.терени, ОКЕ №10023 – др.жил.терени, ОКЕ №10029 – местен път, ОКЕ №10022 – кравеферми, ВЕДНО с построените в имота кравеферма със застроена площ от 558 кв.м. /петстотин петдесет и осем квадратни метра/, доилна сграда със застроена площ от 133.4 кв.м /сто тридесет и три цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, както и всички други подобрения и приращения в него

 
Важно:
    
21.06.2017 - Публ. продан на магазин, находящ се в гр. Първомай, ул. "Стефан Стамболов" 21 (А)

Едноетажна масивна постройка, която се ползва като магазин със застроена площ от общо 80 /осемдесет/ кв.м. + /плюс/25/ двадесет и пет / кв.м. или общо 105 кв.м /сто и пет/ кв.м. Построена на основание отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот, представляващ парцел парцел /УПИ/ IV – Жилищно строителство и търговия, находящ се в кв. 114 (сто и четиринадесети), по плана на гр. Първомай, в югоизточната част на парцела, с административен адрес ул. Стефан Стамболов № 21 (а), при граници на магазина: от две страни улици, междублоково пространство, при граници на парцела: улици, пар /УПИ/ III – битов комбинат, пар.II – 1765, пар. IX-1767, пар. VIII – 1768, пар.VII – 1769, пар.VI – 1770, пар.V – 1771

 
ПРОДАЖБИ