РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
21.07.2014 - Тристаен апартамент-гр. Пловдив, ж.к. Тракия,бл. 253

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжниците СТОЯН КОСТАДИНОВ ЛЕНГЕРОВ с адрес с. Трилистник - п.к. 4141, ул. "20-та" № 1 и СТОЯНКА БОРИСОВА ЛЕНГЕРОВА с. Трилистник - п.к. 4141, ул. "20-та" № 1, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.787.1.1 по кадастралната карта и регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК с административен адрес на имота: гр. Пловдив, ЖК „Тракия„ бл. 253, вх. А, ет. 1, ап. 1, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.787, с предназначение на обекта – жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 /едно/, с посочена в документа площ от 92.58 /деветдесет и две цяло и петдесет и осем/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.540.787.1.2, под обекта – няма и над обекта – 56784.540.787.1.4.

 
Важно:
    
21.07.2014 - Двустаен апартамент-гр. Пловдив, ул. "Полковник Бонев" №8

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 25.07.2014г. до 25.08.2014г. вкл., до 17.00 часа, в Районен съд Пловдив ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника АНЧЕ НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1168.1.8 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно едно шест осем, точка, едно, точка, осем), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. Полковник Бонев № 8 (осем), ет. 6 (шест), ап. 8 (осем); самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1168; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); площ: 83.70 кв.м. (осемдесет и три квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра); стар идентификатор: няма; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.1168.1.7, под обекта: 56784.506.1168.1.6, над обекта: няма; ВЕДНО с 6,90 % (шест цяло и деветдесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата с идентификатор 56784.506.1168.1 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно едно шест осем, точка, едно). По нотариален акт за собственост № 97, том 125 от 21.12.2005г. имотът представлява: апартамент № 8 (осем), находящ се по архитектурен проект на кота +14,65 (плюс четиринадесет метра и шестдесет и пет сантиметра), на етаж VI (шести) от сградата, състоящ се от една спалня, дневна-готварна, баня-тоалетна и две тераси, със застроена площ от 83,70 кв.м.(осемдесет и три квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра), при граници: отдолу – ап. 6, отгоре – покрив, отдясно – калкан, отляво – ап. 7; ВЕДНО с изба № 8 (осем), на кота -2,60 (минус два метра и шестдесет сантиметра), с полезна площ от 6,38 кв.м. (шест квадратни метра и тридесет и осем квадратни дециметра), при граници: от изток – коридор, от юг – стълбище, от запад – склад на магазин и от север – изба № 7; ВЕДНО с припадащите се 6,90 % (шест цяло и деветдесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата. 22/355 (двадесет и две върху триста петдесет и пет) идеални части от поземлен имот с идентификатор 56784.506.1168 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно едно шест осем), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Полковник Бонев № 8 (осем), с площ: 355 кв.м. (триста петдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 2004, квартал: 640 – по рег. план на Пета градска част, парцел: III-2004; Съседи: 56784.506.1374, 56784.506.9607, 56784.506.1169, 56784.506.9590. По нотариален акт за собственост № 98, том 125 от 21.12.2005г. имотът представлява: 22/355 (двадесет и две върху триста петдесет и пет) идеални части от дворно място, находящо се в гр. Пловдив, ул. „Полковник Бонев“ № 8 (осем), съставляващо урегулиран поземлен имот УПИ III-2004 (трети-две хиляди и четвърти) от кв. 640 (шестотин и четиридесети), с площ от 355 кв.м. (триста петдесет и пет квадратни метра), по действащия регулационен план на Пета градска част, гр. Пловдив, одобрен със заповед № ОА-424 / 17.03.1994г., при граници на дворното място: ул. „Полковник Бонев“, ул. „Златю Бояджиев“, имот № II-2005 и имот № IV-2002, 2003.

 
Важно:
    
21.07.2014 - Пасище-гр. Брезово, местност Саральов билюк

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ГЕОМА-Г ООД, а именно: Поземлен имот № 001045 /нула нула едно нула четири пет/ от КВС на гр. Брезово, обл. Пловдив, местност Саральов билюк, НТП: пасище с храсти, VIII /осма/ категория, с площ: 12 дка /дванадесет декара/, при граници и съседи: поземлен имот № 01044 - пасище с храсти - ОПФ - необработваема земя, поземлен имот № 000470 - друг воден терен - ОПФ - необработваема земя, поземлен имот № 000234 - полски път - ОПФ - необработваема земя, поземлен имот № 000461 - път III клас - държавна собственост и поземлен имот № 000116 - полски път - ОПФ - необработваема земя.

 
ПРОДАЖБИ