РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
05.02.2016 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА 2 бр. СОС ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "НАЙЧО ЦАНОВ" 4, ЕТ. 1

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.7.1.3 , находящ се в гр.Пловдив , общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК с адрес на имота гр.Пловдив п.к.4000 ''Найчо Цанов'' № 4 ет.1, като обекта се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.524.7 с предназначение на самостоятелния обект -за търговска дейност и брой нива на обекта-1/едно/, с площ.19/ деветнадесет /кв.м. със съседни самостоятелни обекти в сградатата: на същия етаж - 56784.524.7.1.4 и 56784.524.7.1.2 под обекта-няма, над обекта-няма, а по акт за собственост обектът представлява МАГАЗИН № 2 / две / със застроена площ от 19 кв.м / деветнадесет кв. метра /, състоящ се от търговска зала, предверие и санитарен възел, ЗАЕДНО със съответстващите на магазина идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.7.1.5, находящ се в гр.Пловдив,общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр.Пловдив ,одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК с адрес на имота гр.Пловдив п.к.4000 ''Найчо Цанов'' № 4 ет.1, като обектът се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.524.7 с предназначение на самостоятелния обект -за офис и брой нива на обекта-1/едно/ ,с площ.48 / четирдесет и осем /.кв.м със съседни самостоятелни обекти в сградатата: на същия етаж - 56784.524.7.1.1, под обекта-няма, над обекта-няма, а по акт за собственост обектът представлява МАГАЗИН № 5 / пет / със застроена площ от 48 кв.м / четиридесет и осем квадратни метра/, състоящ се от търговска зала и санитарен възел с вход откъм бул. Найчо Цанов ЗАЕДНО със съответстващите на магазина идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 
Важно:
    
02.02.2016 - ПУБЛ. ПРОДАН НА КЪЩА, ВЕДНО С 1/10 ОТ ДВОРНО МЯСТО, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. "ПЕЩЕРСКО ШОСЕ" № 10

СГРАДА с идентификатор 56784.517.296.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и седемнадесет, точка, двеста деветдесет и шест, точка, две), находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 48 / 03.06.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на сградата: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. „Пещерско шосе“ № 10 (десет); Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.517.296 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и седемнадесет, точка, двеста деветдесет и шест). Застроена площ: 42 (четиридесет и два) кв.м.; Брай етажи: 1(един); Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма, ВЕДНО с 1/10 ид.ч. (една десета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.517.296 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и седемнадесет, точка, двеста деветдесет и шест), находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 48 / 03.06.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. „Пещерско шосе“ № 10 (десет); Площ: 286 кв.м. (двеста осемдесет и шест квадраатни метра); Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m – до десет метра); Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 498 (четиристотин деветдесет и осем), квартал: 27 (двадесет и седми), Съседи: 56784.517.297; 56784.522.2335; 56784.517.293; 56784.517.294; 56784.517.295; 56784.517.298. Съгласно документ за собственост, имотът представлява: ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ общо от 32,00 кв.м. (тридесет и два квадратни метра) с административен адрес гр. Пловдив, община Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 10 (десет) по плана на „Младежки хълм“, която жилищна сграда се състои от една стая, салонче, пералня и навес, намиращи се на северната страна на двуетажна къща, ВЕДНО с 1/10 (една десета) идеална част от дворното място, в което е построена, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 498 (четиристотин деветдесет и осем) от квартал 27 (двадесет и седми), по плана на гр. Пловдив – Младежки хълм, одобрен със Заповед ОА-1382 / 16.07.1993, целият имот застроен и незастроен от 280,00 кв.м. (двеста и осемдесет квадратни метра), при граници на имота: ул. „Пещерско шосе“, ПИ 499, УПИ ІV-497 и ПИ 495.

 
Важно:
    
02.02.2016 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА КЪЩА-ГР. БРЕЗОВО, УЛ. "КОЮ КОЕВ" 1

Недвижим имот, находящ се в землището на гр. Брезово, ул. „Кою Коев“ № 1(едно), област Пловдивска, община Брезово, а именно: Дворно място, цялото от 285 (двеста осемдесет и пет) квадратни метра, съставляващо Урегулиран поземлен имот ІХ – 447 (девети – четиристотин четиридесет и седем) от квартал 34 (тридесет и четири) по регулациония план на град Брезово, област Пловдивска, одобрен със заповед № 06 /20.03.1992 година, при граници: от една страна улица, УПИ Х – 445, УПИ ХІІ – 444 и УПИ VІІІ – 448, ведно с построената в същото дворно място двуетажна полумасивна жилищна сграда на 60 (шестдесет квадратни метра) и стопанска постройка с площ от 20 (двадесет кв.м) кв.м., който имот е идентичен с описания в нот. акт 134, т. 20, д. № 6612/1991г. Недвижим имот – Дворно място, цялото от 285 (двеста осемдесет и пет), съставляващо парцел VІІ(седем), кв. 24(двадесет и четири) по плана на град Брезово, обл. Пловдив, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

 
ПРОДАЖБИ