РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
01.09.2015 - Публична продан на дворно място в гр. Първомай, кв. Любеново

Дворно място от 500 /петстотин/ кв.м., ведно с построената в него масивна жилищна сграда, със застроена площ от 100 /сто/ кв. м., съставляващо УПИ - I - 83 /едно -осемдесет и три/, в кв. 7 /седми/, по плана на гр. Първомай, кв. Любеново, предназначен за жилищно строителство, при гарници: улица, УПИ IX - 82, УПИ VII -81, УПИ V - 83 и УПИ IV - 83 - по акт за собственост № 6, том I от 23.01. 2008 г., който имот има описание съгласно скица № 341, издадена на 11.06.2012г. на Община Първомай както следва: УПИ - I - 83 /едно - осемдесет и три/ в кв. 7 /седми/, предназначен за жилищно строителство, находящ се в гр. Първомай, кв. Любеново, при съседи: улица, III - 82, V - 83, IV - 83 с площ от 500 /петстотин/ кв. м., ведно с находящата се в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 100 кв.м.

 
Важно:
    
31.08.2015 - Публична продан на апартамент в гр.Пловдив, ул."Васил Бараков" 14, ет.2, ап.1

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжниците ВИОЛЕТА ВАСКОВА ИВАНОВА – СПАСОВА и ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СПАСОВ, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.511.914.1.1 /пет шест седем осем четири, точка, пет едно едно, точка, девет едно четири, точка, едно, точка, едно/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Васил Бараков № 14 /четиринадесет/, ет. 2 /две/, ап. 1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.511.914, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 66.70 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, прилежащи части: изба 3 /три/ от 20.68 кв.м. /двадесет квадратни метра и шестдесет и осем квадратни дециметра/; 9.803% /девет цяло осемстотин и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.511.914.1.2, под обекта: 56784.511.914.1.13, 56784.511.914.1.12, 56784.511.914.1.11, 56784.511.914.1.10, над обекта: 56784.511.914.1.3, ВЕДНО с 8.773 % ид.ч. /осем цяло седемстотин седемдесет и три хилядни процента идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 56784.511.914 /пет шест седем осем четири, точка, пет едно едно, точка, девет едно четири/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Васил Бараков № 14 /четиринадесет/, площ: 235 кв.м. /двеста тридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 913, квартал: 10, парцел: III-913, съседи: 56784.511.910, 56784.511.721, 56784.511.289, 56784.511.270. Съгласно нот.акт № 82, том 103 от 11.11.2008г. обектът представлява: Апартамент № 1 /едно/, разположен на втори строителен /първи жилищен/ етаж от жилищна сграда с административен адрес гр. Пловдив, ул. Васил Бараков № 14 /четиринадесет/, който апартамент е със застроена площ от 66.70 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, състоящ се от дневна-столова с кухненски бокс, спалня, спалня, баня, тоалетна, антре и две тераси, при граници: улица, вътрешен двор, стълбище и апартамент № 2, както и 7.483 % /седем цяло четиристотин осемдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.10 кв.м. /десет квадратни метра и десет квадратни дециметра/ от РЗП на общите части на сградата, заедно с Изба № 3 /три/, разположена на подземния етаж, със застроена площ от 20.68 кв.м. /двадесет квадратни метра и шестдесет и осем квадратни дециметра/, при граници: улица, вътрешен двор, изба № 2, изба № 4 и коридор, както и 2.320% /две цяло триста и двадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3.13 кв.м. /три квадратни метра и тринадесет квадратни дециметра/ от РЗП на общите части на сградата, които обекти са разположени в жилищна сграда, построена в УПИ № III-913 от кв. 10 - нов по плана на кв. Кишинев – Смирненски, гр. Пловдив с площ на урегулирания поземлен имот 229 кв.м. /двеста двадесет и девет квадратни метра/, при граници: улица, УПИ II-910, УПИ IX – Детска градина и трансформатор, ведно със съответните на гореописаните обекти право на строеж върху мястото, ВЕДНО с 8.773 % ид.ч. /осем цяло седемстотин седемдесет и три хилядни процента идеални части/, равняващи се на 20.09 кв.м. /двадесет цяло и девет стотни квадратни метра/ от описания по-горе УПИ № III-913 /три-деветстотин и тринадесет/ от кв. 10 /десети/, нов, по плана на кв. Кишинев – Смирненски, гр. Пловдив.

 
Важно:
    
31.08.2015 - Публична продан на апартамент в гр.Пловдив, ул."Райна Княгиня" 3, т.5, ап.14

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, съсобственост на съделителите БОГОМИЛ ВАСИЛЕВ КЪНЧЕВ и РЕНЕТА ЯНКОВА ХЕРКЕНРАТ, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.505.102.3.14 /пет шест седем осем четири, точка, пет нула пет, точка, едно нула две, точка, три, точка, едно четири/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. Райна Княгиня № 3 /три/, ет. 5 /пет/, ап. 14 /четиринадесет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.505.102, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 88.21 /осемдесет и осем цяло и двадесет и една стотни/ кв.м., прилежащи части: изба № 14 /четиринадесет/ от 4.59 /четири цяло петдесет и девет стотни/ кв.м. и 1.436% /едно цяло четиристотин тридесет и шест хилядни процента/ идеални части от сградата, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.505.102.3.13, под обекта: 56784.505.102.3.11, над обекта: 56784.505.102.3.17. Съгласно нотариален акт № 159, том 1 от 06.02.1990г. обектът представлява: апартамент № 50 /петдесет/, находящ се на 5 /пети/ етаж в жилищна сграда, блок № 3006 /три хиляди и шест/, вход „Б“, построен върху държавна земя, в кв. „Х.Димитър“, ул. Райна Попгеоргиева № 3 /три/, в гр. Пловдив, състоящ се от три стаи, кухня, баня, клозет, антре, със застроена площ на жилището: 88.21 /осемдесет и осем цяло и двадесет и една стотни/ кв.м., с прилежащо избено помещение № 14 /четиринадесет/ със застроена площ от 4.59 /четири цяло петдесет и девет стотни/ кв.м. и 1.436% /едно цяло четиристотин тридесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, при съседи на жилището: отляво ап. 49, отдясно ап. 51 вх. „В“, отгоре ап. 62, отдолу ап. 38, при съседи на избеното помещение: отляво изба 15.

 
ПРОДАЖБИ