РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
30.10.2014 - Склад - Стопански двор на с. Болярино

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ПОЛИХАРТ АД, а именно: Имот, находящ се в с. Болярино, община Раковски, област Пловдив, актуван с Акт за държавна собственост № 105/19.04.1995г. Имотът съставлява парцел VIII от квартал 1 – Стопански двор на с. Болярино, с граници от север – улица, от изток - улица и парцел IХ, от запад – парцели IV и V, от юг – парцели V и VI. Имотът включва дворно място с площ от 2774 кв.м. /две хиляди седемстотин седемдесет и четири квадратни метра/ и сграда – производствен цех със складова база на площ от 765 кв.м. /седемстотин шестдесет и пет квадратни метра/.

 
Важно:
    
30.10.2014 - Поземлен имот-с. Кочево, общ. Садово

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че в периода от 03.11.2014 г до 03.12.2014 г по изп.дело № 20148240401548 ЧСИ Константин Павлов ще проведе публична продан на собственото на длъжниците МАРИЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА с адрес гр/с. Кочево - п.к. 4119, ул. "Първа" № 46 и АНГЕЛ КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ гр/с. Кочево ул. "Първа" № 46 имущество, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ УПИ X-168 /десет римско, тире, сто шестдесет и осем арабско/, в квартал 15 /петнадесети/, по плана на село Кочево, общ. Садово, обл. Пловдив, с площ 1265 кв.м. /хиляда двеста шестдесет и пет квадратни метра/, при граници на имота: улица, УПИ XI-167, УПИ XIV - 164, УПИ III-161 и УПИ I X- 169, ВЕДНО с построените в този имот сгради: ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 68 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра/, МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ със застроена площ 42 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/ и всички подобрения и приращения в този имот.

 
Важно:
    
30.10.2014 - Двустаен апартамент-с. Нареченски бани, ул. "Панорама" № 27

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че в периода от 03.11.2014г до 03.12.2014г по изп.дело № 20138240403043 ЧСИ Константин Павлов ще проведе публична продан на собственото на длъжника ДОБРИ БОРИСОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с № 51127.201.1.22.3 /петдесет и една хиляда сто двадесет и седем, точка, двеста и едно, точка, едно, точка двадесет и две, точка, три/, находящ се в село Нареченски бани, Община Асеновград, обл.Пловдив, ул."Панорама" № 27, вх.А, ет.2, ап.2А на жилищен блок "Иглика", който обект попада в сграда № 22- двадесет и две, в поземлен имот № 51127.201.1.22, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения с площ по документ 55,65/петдесет и пет кв.м. и шестдесет и пет кв.дцм/ кв.м., при граници на същия етаж: 004,001,под обекта: няма, над обекта: 006,а по документ - Акт за държавна собственост /АДС/ № 4161/15.05.2001г.,самостоятелният обект представлява АПАРТАМЕНТ № 2А, във вх.А, находящ се на първия етаж на жилищен блок "Иглика", при граници: от горе: ап.№ 4,от долу-гараж, от дясно-ап.№ 1А на блока, и от ляво-диетичен стол, ведно с прилежащия му таван № 5 /пет/, с площ от 23,03 кв.м. /двадесет и три кв.м. и три кв.дцм./, при граници по документ-АДС: от ляво-таван № 6, и от дясно- външна фасада на блока, както и 2,04 % /две цяло и четири стотни/ процента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

 
ПРОДАЖБИ