РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
27.07.2016 - Публ. продан на лек автомобил "Фолксваген Пасат"

Лек автомобил „ Фолксваген Пасат „ с ДКН РВ 76 36 КА с номер на рама WVWZZZ3BZ2P030230, тъмно син на цвят, с дата на първоначална регистрация 01.06.2001г. Автомобилът е с кубатура на двигателя от 1600 куб. м., бензин.

 
Важно:
    
26.07.2016 - ПУБЛ. ПРОДАН НА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, НХОДЯЩА СЕ В ГР.КАРЛОВО, МЕСТНОСТ КЕРЕЗЛИКА

Поземлен имот с идентификатор 36498.20.25 /три, шест, четири, девет, осем, точка две, нула, точка, две, пет/ , гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр. Карлово, п.к. 4300, ул. Местност КЕРЕЗЛИКА; Площ: 15 003 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За химическата и каучукова промишленост; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма; Съседи: 36498.20.107, 36498.20.6, 36498.20.5, 36498.20. 4, 36498.20.22, 36498.20. 108, 36498.20.3, ВЕДНО с находящата се в същия ПИ Сграда с идентификатор 36498.20.25.1 /три, шест, четири, девет, осем, точка две, нула, точка, две, пет, точка едно/, гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр. Карлово, п.к. 4300. Застроена площ: 632 кв.м.; Брой етажи: 3; Предназначение: Селскостопанска сграда; Стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма.

 
Важно:
    
26.07.2016 - ПУБЛ. ПРОДАН НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛ. СТОКИ, НАХОДЯЩ СЕ ГР. КАРЛОВО, УЛ. "ГЕН.ЗАИМОВ" БЛ.6-7

Сграда с идентификатор 36498.502.345.3 /три, шест, четири, девет, осем, точка пет, нула, две, точка, три, четири пет, точка, три/, гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр. Карлово, п.к. 4300, ГЕН. ЗАИМОВ, бл. 6-7. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36498.502.345 със застроена площ: 181 кв.м.; Брой етажи: 2; Предназначение: Сграда за търговия; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма, а по нотариален акт имотът представлява МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА - „ МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ „ представляващ тяло № 6 / шест / и тяло № 7 / седем /, находящ се в УПИ І – Пазар, от квартал 77 / седемдесет и седем / по плана на гр.Карлово обл.Пловдив, който магазин се състои от два етажа: Първи етаж със застроена площ от 165 / сто шейсет и пет / кв.м, Втори етаж със застроена площ от 165 / сто шейсет и пет / кв.м, с административен адрес: гр.Карлово, Общински пазар № 6, при граници: тяло № 5 и тяло № 8 и на УПИа: от север – парцел ІІ – озеленяване

 
ПРОДАЖБИ