РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
29.08.2016 - Публ. продан на дворно място, ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда и две полумасивни стопански сгради, находящи се в с. Искра, общ. Първомай

Дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 640 кв.м. (шестотин и четиридесет квадратни метра), ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 50 кв.м. (петдесет кв.метра), полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 67 кв.м. (шестдесет и седем кв.метра) и полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 21 кв.м. (двадесет и един кв.метра), находящо се в с. Искра, община Първомай, област Пловдив, съставляващо урегулиран поземлен имот XI-85 (единадесет римско – осемдесет и пет арабско) в квартал 4 (четвърти) по регулационния план на с. Искра, община Първомай, област Пловдив, утвърден със Заповед № 308 / 1971г., при граници: тупична улица, УПИ XV-86, УПИ X-84 и улица, който имот е предназначен за жилищно строителство и за който уличната и дворищната регулация са приложени, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

 
Важно:
    
29.08.2016 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА 1/3 ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ-С. ЦАРАЦОВО, УЛ. "ХАН АСПАРУХ" 6

1/3 (една трета) идеална част от Поземлен имот с идентификатор 78080.501.758 (седем осем нула осем нула, точка, пет нула едно, точка, седем пет осем) по кадастралната карта и кадастраните регистри на село Царацово, община Марица, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-78/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: село Царацово, п.к. 4204, ул. „Хан Аспарух“ № 6 (шест), с площ от 1 790 кв.м. (хиляда седемстотин и деветдесет квадратни метра) и с площ по документ за собственост от 1725 кв.м. (хиляда седемстотин двадесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 758 (седемстотин петдесет и осем), квартал: 61 (шестдесет и първи), парцел: ХVІІ (седемнадесет римско), при съседи: 78080.501.1157 (седем осем нула осем нула, точка, пет нула едно, точка, едно едно пет седем), 78080.501.759 (седем осем нула осем нула, точка, пет нула едно, точка, седем пет девет), 78080.501.747 (седем осем нула осем нула, точка, пет нула едно, точка, седем четири седем), 78080.501.753 (седем осем нула осем нула, точка, пет нула едно, точка, седем пет три), 78080.501.754 (седем осем нула осем нула, точка, пет нула едно, точка, седем пет четири), 78080.501.757 (седем осем нула осем нула, точка, пет нула едно, точка, седем пет седем), ведно с построените в същия имот 2 (две) сгради, а именно: Сграда с идентификатор 78080.501.758.1 (седем осем нула осем нула, точка, пет нула едно, точка, седем пет осем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастраните регистри на село Царацово, община Марица, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-78/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: село Царацово, п.к. 4204, ул. „Хан Аспарух“ № 6 (шест), която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 78080.501.758 (седем осем нула осем нула, точка, пет нула едно, точка, седем пет осем), със застроена площ: 77 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), брой етажи: 3 (три), предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма и ведно със Сграда с идентификатор 78080.501.758.5 (седем осем нула осем нула, точка, пет нула едно, точка, седем пет осем, точка, пет) по кадастралната карта и кадастраните регистри на село Царацово, община Марица, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-78/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: село Царацово, п.к. 4204, ул. „Хан Аспарух“ № 6 (шест), която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 78080.501.758 (седем осем нула осем нула, точка, пет нула едно, точка, седем пет осем), със застроена площ: 25 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Сграда за обществено хранене, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

 
Важно:
    
25.08.2016 - Публ.продан на поземлен имот с идентификатор 78080.62.42, находящ се в с.Царацово, местността "Чорбалъка"

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 78080.62.42 (седемдесет и осем хиляди и осемдесет, точка, шестдесет и две, точка, четиридесет и две), находящ се в с. Царацово ЕКАТТЕ: 78080, община Марица, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед № КД 14-16-386/12.06.2009 г. на Началника на СГКК – Пловдив; Адрес на поземления имот: с. Царацово, п.к. 4204, местността ЧОРБАЛЪКА, с площ по кадастрална карта 2 942 кв.м. (две хиляди деветстотин четиридесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За складова база; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 062042, парцел 062013; Съседи: 78080.62.41;78080.62.211; 78080.62.212; 78080.62.12

 
ПРОДАЖБИ