РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
20.10.2014 - Мезонет-гр. Пловдив, ул. "Крушево" №8

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ПЛАНЕКС ЕООД, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.530.1746.3.13 (пет шест седем осем четири, точка, пет три нула, точка, едно седем четири шест, точка, три, точка, едно три), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с последно изменение със заповед КД-14-16-320/15.02.2010г. на НАЧАЛНИК на СГКК – Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Крушево № 8 /осем/, ет. 6 /шест/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.1746, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 2 (две), посочена в документа площ: 121.75 кв.м. (сто двадесет и един квадратни метра и седемдесет и пет квадратни дециметра), прилежащи части: 12,32 % ид.ч. (дванадесет цяло и тридесет и две стотни процента идеални части), стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: за ниво 1: на същия етаж: 56784.530.1746.3.12, под обекта: 56784.530.1746.3.7, над обекта: няма; за ниво 2: на същия етаж: няма, под обекта: 56784.530.1746.3.12, над обекта: няма. Съгл. нот. акт № 115, том 39 от 16.05.2008г. обектът представлява апартамент 6А /шест-А/ в западната част на шестия етаж (кота +14,40 м.) и цялото обитаемо подпокривно пространство (кота +17,15 м.), с разгърната застроена площ от 121.75 кв.м. (сто двадесет и един квадратни метра и седемдесет и пет квадратни дециметра), с изложение север-изток-юг, състоящ се от: 1) на шестия етаж - входно преддверие, дневна с кухненски бокс, баня - тоалетна и две тераси, при граници: от север – ул. Крушево, от изток – ап. 6Б, асансьорна клетка, общ коридор и стълбищна клетка, от юг - асансьорна клетка и дворно място, от запад – външен зид на сградата, и 2) на подпокривното пространство – две спални, баня – тоалетна, преддверие, килер и две тераси, при граници: от север – ул. Крушево и асансьорна клетка, от изток – асансьорна клетка и ул. Горно Броди, от юг – дворно място, асансьорна клетка и покривна конструкция, от запад – асансьорна клетка и външен зид на сградата, ведно с 12,32 % ид.ч. (дванадесет цяло и тридесет и две стотни процента идеални части) от общите части на сградата, представляващи 22.36 кв.м. /двадесет и два квадратни метра и тридесет и шест квадратни дециметра/, като така обектът е с обща площ от 144,11 кв.м. /сто четиридесет и четири квадратни метра и единадесет квадратни дециметра/.

 
Важно:
    
20.10.2014 - Търговски обект-гр. Пловдив, ул. "Крушево" № 8

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ПЛАНЕКС ЕООД , а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.530.1746.3.20 (пет шест седем осем четири, точка, пет три нула, точка, едно седем четири шест, точка, три, точка, две нула), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с последно изменение със заповед КД-14-16-320/15.02.2010г. на НАЧАЛНИК на СГКК – Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Крушево № 8 /осем/, ет. -1 /минус едно/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.1746, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 2 (две), с посочени в документа площи: 36.47 кв.м. (тридесет и шест квадратни метра и четиридесет и седем квадратни дециметра) и 36.47 кв.м. (тридесет и шест квадратни метра и четиридесет и седем квадратни дециметра), прилежащи части: 3,69 % ид.ч. (три цяло и шестдесет и девет стотни процента идеални части), стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: за ниво 1: на същия етаж: 56784.530.1746.3.21, 56784.530.1746.3.22, 56784.530.1746.3.18, 56784.530.1746.3.19, под обекта: няма, над обекта: няма; за ниво 2: на същия етаж: 56784.530.1746.3.31, 56784.530.1746.3.30, под обекта: няма, над обекта: 56784.530.1746.3.3, 56784.530.1746.3.2. Съгл. нот. акт № 115, том 39 от 16.05.2008г. обектът представлява магазин в североизточната част на първия /партерен/ етаж на сградата (кота +0,00 м.) и в североизточната част на подземния етаж на сградата (кота -2,50 м.), с разгърната застроена площ от 36.47 кв.м. (тридесет и шест квадратни метра и четиридесет и седем квадратни дециметра), състоящ се от: 1) на партерното ниво – търговска зала и санитарен възел, при граници: от север, североизток, изток – улици, от юг – гараж № 4, от запад – гараж № 4 и гараж № 3; 2) на подземното ниво – склад, при граници: от север, североизток, изток – външен зид на сградата, от юг – склад № 8 и склад № 10, от запад – склад № 3, склад № 6, общ коридор и склад № 8, ведно с 3,69 % ид.ч. (три цяло и шестдесет и девет стотни процента идеални части) от общите части на сградата, представляващи 6.70 кв.м. /шест квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, като така обектът е с обща площ от 43,17 кв.м. /четиридесет и три квадратни метра и седемнадесет квадратни дециметра/.

 
Важно:
    
20.10.2014 - Офис - гр. Пловдив, ул. "Крушево" 8

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ПЛАНЕКС ЕООД , а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.530.1746.3.27 (пет шест седем осем четири, точка, пет три нула, точка, едно седем четири шест, точка, три, точка, две седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с последно изменение със заповед КД-14-16-320/15.02.2010г. на НАЧАЛНИК на СГКК – Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Крушево № 8 /осем/, ет. -1 /минус едно/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.1746, с предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 2 (две), с посочена в документа площ: 61.93 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра и деветдесет и три квадратни дециметра), прилежащи части: 6,26 % ид.ч. (шест цяло и двадесет и шест стотни процента идеални части), стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: за ниво 1: на същия етаж: 56784.530.1746.3.25, 56784.530.1746.3.26, под обект: няма, над обекта: няма; за ниво 2: на същия етаж: 56784.530.1746.3.32, 56784.530.1746.3.31, под обекта: няма, над обекта: 56784.530.1746.3.3. Съгл. нот. акт № 115, том 39 от 16.05.2008г. обектът представлява офис в югозападната част на първия /партерен/ етаж на сградата (кота +0,51 м.) и в югозападната част на подземния етаж на сградата (кота -2,50 м.), с разгърната застроена площ от 61.93 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра и деветдесет и три квадратни дециметра), състоящ се от: 1) на партерното ниво – офисно помещение, входно преддверие, баня – тоалетна и коридор - стълбище, при граници: от север – стълбищна клетка, гараж № 2 и гараж № 3, от изток – гараж № 4 и гараж № 5, от юг – външен зид на сградата, от запад – дворно място; и 2) на подземното ниво – склад, при граници: от север – общ коридор и склад № 7, от изток – общ коридор и склад № 11, от юг – външен зид на сградата, от запад – външен зид на сградата и склад № 7, ведно с 6,26 % ид.ч. (шест цяло и двадесет и шест стотни процента идеални части) от общите части на сградата, представляващи 11.37 кв.м. /единадесет квадратни метра и тридесет и седем квадратни дециметра/, като така обектът е с обща площ от 73,30 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра и тридесет квадратни дециметра/.

 
ПРОДАЖБИ