РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
28.03.2017 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ЖИЛИЩЕ, СКЛАД И ПАРКОМЯСТО НА УЛ."КУТЛОВИЦА" 4, ЕТ.2, АП.2

34/270 (тридесет и четири върху двеста и седемдесет) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56784.506.1240 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно две четири нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п. к. 4000, ул. „Кутловица“ № 4 (четири), с площ от 257 кв.м. (двеста петдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2033, квартал 642А, по плана на Пета градска част парцел: ХІІІ-2033, при съседи: 56784.506.1239 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно две три девет), 56784.506.1252 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно две пет две), 56784.506.1251 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно две пет едно), 56784.506.1250 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно две пет нула), 56784.506.1241 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно две четири едно), 56784.506.9610 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет шест едно нула), ведно с всички подобрения и приращения в имота, ведно със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1240.1.2 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно две четири нула, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, п. к. 0, ул. „Кутловица“ № 4 (четири), ет. 2 (две), ап. 2 (две), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1240 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно две четири нула), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 99.58 кв.м. (деветдесет и девет цяло и петдесет и осем стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.1240.1.1 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно две четири нула, точка, едно, точка, едно); под обекта: 56784.506.1240.1.10 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно две четири нула, точка, едно, точка, едно нула), 56784.506.1240.1.9 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно две четири нула, точка, едно, точка, девет); над обекта: 56784.506.1240.1.4 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно две четири нула, точка, едно, точка, четири), стар идентификатор: няма, ведно с 10.306 % (десет цяло триста и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно със Склад № 5 (пет) с площ 4.39 кв.м. (четири цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра), находящ се в приземния етаж, на кота -2.70 (минус две цяло и седемдесет стотни) метра, при граници на склада: склад № 4 (четири), външен зид, паркомясто № 6 (шест) и склад № 6 (шест), ведно с 0.455 % (нула цяло четиристотин петдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно с ПАРКОМЯСТО № 6 (шест) с площ от 15.49 (петнадесет цяло четиридесет и девет стотни) квадратни метра, находящо се в приземния етаж, на кота -2.70 (минус, две цяло и седемдесет стотни) метра в Сграда с идентификатор 56784.506.1240.1 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно две четири нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Пловдив, п. к. 0, ул. „Кутловица“ № 4 (четири), която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1240 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, едно две четири нула), със застроена площ на сградата 147 кв.м. (сто четирдесет и седем квадратни метра), брой етажи: 5 (пет), предназначение: Сграда със смесено предназначение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. При граници на паркоместото: външен зид, склад № 4 (четири), склад № 5 (пет), склад № 6 (шест), асансьор за автомобили, коридор, отгоре – дворно място, ведно с 1.603 (едно цяло шестстотин и три хилядни) процента идеални части от общите части на сградата, ведно с всички подобрения и приращения в имотите, които недвижими имоти, съгласно Нотариален акт за лист 2 към Обявление по изп. дело № 20168240401488 по описа на ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824 покупко-продажба на имот, вписан в СВ-Пловдив под том 82, № 180 на 01.09.2006г. представляват: Дворно място, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІІ-2033 (тринадесет-римски, две хиляди тридесет и три-арабски) от квартал 642А (шестстотин четиридесет и две, буква „А“) по плана на Пета градска част, гр. Пловдив, одобрен със заповед ОА-424/17.03.1994г. с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Кутловица“ № 4 (четири), при граници на имота по скица: ул. „Кутловица“, УПИ ХІV-2032 (четиринадесет-римски, две хиляди тридесет и две – арабски), УПИ ХІІ-2034 (дванадесет-римски, две хиляди тридесет и четири-арабски), УПИ VІІІ-2036 (осем-римдски, две хиляди тридесет и шест-арабски), УПИ VІІ-2031 (седем римски, две хиляди тридесет и едно-арабски); АПАРТАМЕНТ „Б“ (буква „Б“), състоящ се от дневна-трапезария, кухня-бокс, две бани-тоалетни, две спални, склад, коридор и две тераси, с площ 99.58 кв.м. (деветдесет и девет цяло и петдесет и осем стотни квадратни метра), находящ се на втория етаж, на кота +2.80 (плюс две цяло и осемдесет) метра, при граници на апартамента: апартамент „А“, етажен коридор, отгоре-апартамент „Г“, отдолу офис № 1 (едно), офис № 2 (две) и офис № 3 (три), ведно с 10.306 % (десет цяло триста и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата; Склад № 5 (пет) с площ 4.39 кв.м. (четири цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра), находящ се в приземния етаж, на кота -2.70 (минус две цяло и седемдесет стотни) метра, при граници на склада: склад № 4 (четири), външен зид, паркомясто № 6 (шест) и склад № 6 (шест), ведно с 0.455 % (нула цяло четиристотин петдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и ПАРКОМЯСТО № 6 (шест) с площ от 15.49 (петнадесет цяло четиридесет и девет стотни) квадратни метра, находящо се в приземния етаж, на кота -2.70 (минус, две цяло и седемдесет стотни) метра, при граници на паркоместото: външен зид, склад № 4 (четири), склад № 5 (пет), склад № 6 (шест), асансьор за автомобили, коридор, отгоре – дворно място, ведно с 1.603 (едно цяло шестстотин и три хилядни) процента идеални части от общите части на сградата.

 
Важно:
    
28.03.2017 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ, ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "РАЛИЦА" 6, БЛ. 22, ВХ. Б, ЕТ. 6, АП. 16/64

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.253.1.64 (пет шест седем осем четири, точка, пет две осем, точка, две пет три, точка, едно, точка, шест четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 0, ул. „Ралица“ № 6 (шест), бл. 22 (двадесет и две), вх. „Б“, ет. 6 (шест), ап. 16/64 (шестнадесет/шестдесет и четири), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.528.253 (пет шест седем осем четири, точка, пет две осем, точка, две пет три), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апратамент, брой нива на обекта: 1 (един), с площ от 86.37 кв.м. (осемдесет и шест цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра), ведно с избено помещение № 43 (четиридесет и три), както и 1.18% (едно цяло и осемнадесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.528.253.1.63 (пет шест седем осем четири, точка, пет две осем, точка, две пет три, точка, едно, точка, шест три), 56784.528.253.1.65 (пет шест седем осем четири, точка, пет две осем, точка, две пет три, точка, едно, точка, шест пет), под обекта: 56784.528.253.1.52 (пет шест седем осем четири, точка, пет две осем, точка, две пет три, точка, едно, точка, пет две), над обекта: 56784.528.253.1.76 (пет шест седем осем четири, точка, пет две осем, точка, две пет три, точка, едно, точка, седем шест), стар идентификатор: няма, ведно с всички подобрения и приращения в имота, който имот съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот том 66, № 91, № от дв.вх.рег. 24904 от 03.11.2010г. представлява: АПАРТАМЕНТ № 64 (ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ) на шестия етаж в блок 22 (двадесет и втори) в кв. Втора Каменица гр. Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, улица „Ралица“ № 6 (шест), състоящ се от три стаи и кухня, с обща квадратура от 86.37 кв.м. (осемдесет и шест цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра), при граници: апартамент № 63 на Малеволти, отгоре-апартамент № 76 на Попови, апартамент № 65 на Бонев, заедно с избено помещение № 43 (четиридесет и три), при граници: мазе № 44 на Кънчев, коридир, мазе № 54 на Димов, заедно с 1.18% (едно цяло и осемнадесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 
Важно:
    
23.03.2017 - Публ. продан на къща, находяща се в с. Брестовица, общ. Родопи, ул. "Отец Паисий" 20

УПИ (Урегулиран поземлен имот) – V-907 (пет римско – деветстотин и седем арабско), квартал 69 (шестдесет и девет) по ПУП (Подробен устройствен план) на село Брестовица, община Родопи, област Пловдивска, одобрен със Заповед №60 от 20.02.1989г., целият с площ от 290 кв.м. (двеста и деветдесет квадратни метра), с административен адрес – село Брестовица, ул. „Отец Паисий“ №20 (двадесет), община Родопи, област Пловдивска, ведно с находящата се в северната част на имота масивна жилищна сграда, със застроена площ от 60 кв.м.(шестдесет квадратни метра), при граници на урегулирания поземлен имот: улица, УПИ VІ-908, УПИ ХІІ – 914 и УПИ ІV-906, заедно с всички подобрения и приращения в урегулирания поземлен имот, описан подробно по-горе. Съгласно Скица №1089/18.09.2014г., издадена от Община "Родопи" - Пловдив, имотът представлява: УПИ /имот/ V-907 (пет римско - деветстотин и седем) от кв. 69 (шестдесет и девет) по ПУП на гр./с. Брестовица, обл. Пловдивска, одобрен със заповед №60/1989г. с площ от 290 кв.м. (двеста и деветдесет квадратни метра) 2/1 МЖ - 56 кв.м.(петдесет и шест квадратни метра); ПС - 32 кв.м.(тридесет и два квадратни метра); съседи: улица, УПИ VІ-908, УПИ ХІІ – 914 и УПИ ІV-906

 
ПРОДАЖБИ