РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
19.01.2017 - Публ. продан на Животновъдна ферма в с. Сухозем, местността "Инилика"

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 301069 /три нула едно нула шест девет/ в землището на с.Сухозем, общ.Калояново, обл. Пловдив, с площ от 5,007 дка /пет декара и седем квадратни метра/, с начин на трайно ползване - Животновъдна ферма, вид собственост: Частна, категория на земята при неполивни условия: Трета, имотът се намира в местността ''ИНИЛИКА'', при граници и съседи: ПИ № 301106- нива на Пена Генева Рачева, ПИ № 366021 - Пасище, мера на Община Калояново, ПИ № 301068 -нива на Стана Стоянова Тодорова, ПИ № 301074 - Полски път на Община Калояново; който имот съгласно акт за собственост съставлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 301069 / триста и едно нула шестдесет и девет / в землището на с. Сухозем, общ.Калояново, обл. Пловдив, с площ от 5,007 /пет декара и седем квадратни метра/, с начин на трайно ползване - НИВА, Трета категория, в местността ''ИНИЛИКА'', по плана за земеразделяне при граници и съседи: ПИ № 301106- нива на Пена Генева Рачева , ПИ № 366021 - Пасище, мера на Община Калояново, ПИ № 301068 -нива на Стана Стоянова Тодорова, ПИ № 301074 - Полски път на Община Калояново.

 
Важно:
    
16.01.2017 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА-ГР. АСЕНОВГРАД, УЛ. "ПРЕСЛАВ" 5, ЕТ. 2

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.514.107.3.2 (нула нула седем нула две, точка, пет едно четири, точка, едно нула седем, точка, три, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-204/08.05.2008г. на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Преслав“ № 5 (пет), етаж 2 (втори), който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.514.107 (нула нула седем нула две, точка, пет едно четири, точка, едно нула седем), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно) с площ от 110.00 кв.м. (сто и десет квадратни метра), ведно с прилежащи части: пристройка с площ от 7.50 кв.м. (седем цяло и петдесет стотни квадратни метра); ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 00702.514.107.3.1 (нула нула седем нула две, точка, пет едно четири, точка, едно нула седем, точка, три, точка, едно); над обекта: няма, стар идентификатор: няма, ведно с всички подобрения и приращения в имота, който САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ съгласно документи за собственост и представена строителна документация представлява реализирано отстъпено право на надстрояване и пристрояване на обект, представляващ втори жилищен етаж, надстроен върху съществуваща „Едноетажна с призем жилищна сграда 01-МЖ“ с площ от 79.00 кв.м.(седемдесет и девет квадратни метра), построена в поземлен имот с идентификатор № 00702.514.107 (нула нула седем нула две, точка, пет едно четири, точка, едно нула седем) по кадастралната карта на гр.Асеновград и който самостоятелен обект съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 121/29.11.2010г. на Община Асеновград представлява ''Пристройка и надстройка на жилищна сграда'', находящ се в урегулиран поземлен имот I-1234, кв. 95 по плана на гр. Асеновград област Пловдив.

 
Важно:
    
11.01.2017 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЛ. ПЛОВДИВ, УЛ."ТОНО САВОВ" 18

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 468 кв.м /четиристотин шейсет и осем /кв.м по титул за собственост, а по графични данни с площ от 851кв.м /осемстотин петдесет и един/ кв.м, находящ се в гр.Перущица, обл.Пловдив, на административен адрес ул."Тоно Савов"№18, съставляващ имот №501.1389 по попълнена кадастрална основа, за който е образуван УПИ VІІ - 1389 от кв.86/осемдесет и шест/, отреден за жилищно застрояване по ЗРП на гр.Перущица, ЕКАТТЕ 55909, одобрен със заповед №509/22.06.1989г на общ. Родопи, който УПИ е с площ от 661 /шестстоин шейсет и един/кв.м. при граници на поземления имот: имот №501.1388 - поземлен имот - ТКЗС и улица, ЗАЕДНО с построената в същия поземлен имот, съгласно одобрен архитектурен проект, разрешение за строеж №11/08.07.1993г и протокол за определяне на строителна линия и ниво № 10/08.07.1993г от Община Перущица - МАСИВНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СУТЕРЕН, реализирана в степен "груб строеж" по смисъла на ЗУТ, застроена на площ от 142 /сто четиридесет и два/ кв.м, разгъната застроена площ от 426 кв.м от които 284 кв.м жилищна площ и 142 кв.м изба, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в поземления имот

 
ПРОДАЖБИ