РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
17.11.2014 - Двустаен апартамент-гр. Сопот,ул. "Иван Вазов" № 73

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ГАЛИНА ПЕТРОВА ЯНАКИЕВА, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68080.501.699.2.4 /шест осем нула осем нула, точка, пет нула едно, точка, шест девет девет, точка, две, точка, четири/, находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-8 / 11.03.2011г. на изпълнителен директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Сопот, п.к. 4330, ул. Иван Вазов № 73 /седемдесет и три/, вх. Б, ет. 2 /две/, ап. 4 /четири/, като самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68080.501.699, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 65.44 кв.м. /шестдесет и пет квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра/, прилежащи части: изба с площ 9 /девет/ кв.м., общи части - 9.026% /девет цяло двадесет и шест хилядни процента/, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68080.501.699.2.3, под обекта: 68080.501.699.2.2, над обекта: 68080.501.699.2.6.

 
Важно:
    
17.11.2014 - Магазин-гр. Първомай, ул. "Стефан Стамболов" № 21

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 18.11.2014 г. до 18.12.2014 г. вкл., до 17.00 часа, в Районен съд Първомай ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжниците АТАНАС ГЕОРГИЕВ БАКОВ и МАГДАЛЕНА ВЪЛЧЕВА БАКОВА, а именно: Едноетажна масивна постройка, която се ползва като магазин със застроена площ от общо 80 /осемдесет/ кв.м. + /плюс/25/ двадесет и пет / кв.м. или общо 105 /сто и пет/ кв.м. построена върху общински недвижим имот, находящ се в кв. 114 (сто и четиринадесети), парцел /УПИ/ IV – Жилищно строителство и търговия по плана на гр. Първомай, в югоизточната част на парцела, с административен адрес ул. Стефан Стамболов № 21 (а), при граници на парцела: улици, пар /УПИ/ III – битов комбинат, II – 1767, VIII – 1768, VII – 1769, VI – 1770, V - 1771.

 
Важно:
    
17.11.2014 - Магазин с дворно място-гр. Първомай

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 18.11.2014 г. до 18.12.2014 г. вкл., до 17.00 часа, в Районен съд Първомай ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжниците АТАНАС ГЕОРГИЕВ БАКОВ и МАГДАЛЕНА ВЪЛЧЕВА БАКОВА, а именно: Дворно място от 350 /триста и петдесет / кв.м., находящо се в гр. Пъровмай на ул. Иглика , съставляващо Парцел /УПИ/ IV/ четвърти/ - магазин, пл. № 1983 /хиляда деветстотин осемдесет и трети/ в кв. 135а / сто тридесет и пет (а) / по плана на гр. Първомай, при граници за имота: от двете страни улици, пар. /УПИ/ III – държ. и пар. /УПИ/ V – 1988, ВЕДНО с построената в имота масивна постройка – магазин за хранителни стоки със застроена площ от 118.80 кв.м. /сто и осемдесет цяло и осемдесет стотни кв.м./.

 
ПРОДАЖБИ