РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
25.08.2016 - Публ.продан на поземлен имот с идентификатор 78080.62.42, находящ се в с.Царацово, местността "Чорбалъка"

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 78080.62.42 (седемдесет и осем хиляди и осемдесет, точка, шестдесет и две, точка, четиридесет и две), находящ се в с. Царацово ЕКАТТЕ: 78080, община Марица, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед № КД 14-16-386/12.06.2009 г. на Началника на СГКК – Пловдив; Адрес на поземления имот: с. Царацово, п.к. 4204, местността ЧОРБАЛЪКА, с площ по кадастрална карта 2 942 кв.м. (две хиляди деветстотин четиридесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За складова база; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 062042, парцел 062013; Съседи: 78080.62.41;78080.62.211; 78080.62.212; 78080.62.12

 
Важно:
    
25.08.2016 - Публ.продан на поземлен имот с идентификатор 78080.62.41, находящ се в с.Царацово, местността "Чорбалъка"

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 78080.62.41 (седемдесет и осем хиляди и осемдесет, точка, шестдесет и две, точка, четиридесет и едно), находящ се в с. Царацово ЕКАТТЕ: 78080, община Марица, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед № КД 14-16-386/12.06.2009 г. на Началника на СГКК – Пловдив; Адрес на поземления имот: с. Царацово, п.к. 4204, местността ЧОРБАЛЪКА, с площ по кадастрална карта 58 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За второстепенна улица; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 062041; Съседи: 78080.62.211; 78080.62.42;78080.62.12; 78080.62.210;

 
Важно:
    
25.08.2016 - Публ.продан на поземлен имот с идентификатор 78080.63.35, находящ се в с.Царацово, местността "Чорбалъка"

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 78080.63.35 (седемдесет и осем хиляди и осемдесет, точка, шестдесет и три, точка, тридесет и пет), находящ се в с. Царацово ЕКАТТЕ: 78080, община Марица, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед № КД 14-16-386/12.06.2009г. на Началника на СГКК – Пловдив; Адрес на поземления имот: с. Царацово, п.к. 4204, местността ЧОРБАЛЪКА, с площ по кадастрална карта 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За второстепенна улица; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 063035; Съседи: 78080.63.34; 78080.63.7; 78080.143.206; 78080.63.4

 
ПРОДАЖБИ