РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
17.04.2014 - Публична продан на дворно място в гр. Първомай, кв. Любеново

Дворно място от 500/ петстотин/ кв.м , ведно с построената в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 100/ сто/ кв.м. , съставляващо УПИ -I -83/ едно -осемдесет и три/ , в кв. 7 / седми/ по плана на гр. Първомай , кв. Любеново, предназначен за жилищно строителство , при гарници :- улица , УПИ IX-82, УПИ VII-81, УПИ V-83 и УПИ IV-83-по акт за собственост № 6, том I от 23.01. 2008 г. ,който имот има описание съгласно скица № 341 , изд. 11.06. 2012 г. на Община Първомай както следва: УПИ -I -83/ едно -осемдесет и три/ в кв. 7 / седми/ , предназначен за жилищно строителство, находящ се в гр. Първомай , кв. Любеново, при съседи : улица, III - 82, V-83, IV-83. с площ от 500 /петстотин/ кв .м ведно с находящата се в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 100 кв.м.

 
Важно:
    
17.04.2014 - Публична продан на дворно място ведно с жилищна сграда в гр. Куклен

Дворно място, застроено и незастроено , цялото с площ 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м. ,находящо се в гр. Куклен,общ. Куклен, обл. Пловдив, ул . ''Добри Чинтулов'' 5 /пет/, съставляващо Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIX-ТКЗС/Деветнадесети -''ТКЗС''/ от кв. 105/ сто и пети/ , по регулационния план на гр. Куклен, одобрен със заповед № 44/1967г., целият застроен и незастроен с площ от 480 кв. м. / четиристотин и осемдесет/ , ВЕДНО с построената в него масивна жилищна сграда с РЗП от 75 кв.м. , ведно с всичкии подобрения и приращения в имота , при граници :от запад-улица, от север -УПИ XVIII-TКЗС, от юг-край на регулацията .Дворното място е с планоснимачен № 1433 по кадастралния плана на гр. Куклен , обл. Пловдив, одобрен със Заповед № 300-4-25/2004 на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

 
Важно:
    
03.04.2014 - Жилищен апартамент-гр.Асеновград, ул. "Цар Освободител" № 4

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.513.249.1.10 по кадастралната карта и регистри на гр.Асеновград, одобрена със Заповед 300-5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК , с административен адрес на имота гр.Асеновград, ул. „ Цар Освободител“ № 4, ет.4 с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно / с площ от 110.65 / сто и десет цяло и шейсет и пет стотни/ кв.м при съседни самостоятелни обекти - на същия етаж 00702.513.249.1.11, под обекта - 00702.513.249.1.8 и над обекта 00702.513.249.1.12.

 
ПРОДАЖБИ