РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
16.12.2014 - Публична продан на УПИ ведно със сграда-гр. Карлово, местност Керезлика

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника/-ите ДИТ - КОМЕРС ООД C ЕИК 115181931 с адрес гр/с. КАРЛОВО - п.к. 4300, ул. ''Генерал Карцов'' 50, а именно:Поземлен имот с идентификатор 36498.20.25 /три, шест, четири, девет, осем, точка две, нула, точка, две, пет/ , гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр. Карлово, п.к. 4300, ул. Местност КЕРЕЗЛИКА; Площ: 15 003 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За химическата и каучукова промишленост; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма; Съседи: 36498.20.107, 36498.20.6, 36498.20.5, 36498.20. 4, 36498.20.22, 36498.20. 108, 36498.20.3, ВЕДНО с находящата се в същия ПИ Сграда с идентификатор 36498.20.25.1 /три, шест, четири, девет, осем, точка две, нула, точка, две, пет, точка едно/, гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр. Карлово, п.к. 4300. Застроена площ: 632 кв.м.; Брой етажи: 3; Предназначение: Селскостопанска сграда; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма.

 
Важно:
    
16.12.2014 - МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ-гр. Карлово

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника/-ите ДИТ - КОМЕРС ООД C ЕИК 115181931 с адрес гр/с. КАРЛОВО - п.к. 4300, ул. ''Генерал Карцов'' 50, а именно: 1. Сграда с идентификатор 36498.502.345.3 /три, шест, четири, девет, осем, точка пет, нула, две, точка, три, четири пет, точка, три/, гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр. Карлово, п.к. 4300, ГЕН. ЗАИМОВ, бл. 6-7. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36498.502.345 със застроена площ: 181 кв.м.; Брой етажи: 2; Предназначение: Сграда за търговия; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма, а по нотариален акт имотът представлява МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА - „ МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ „ представляващ тяло № 6 / шест / и тяло № 7 / седем /, находящ се в УПИ І – Пазар, от квартал 77 / седемдесет и седем / по плана на гр.Карлово обл.Пловдив, който магазин се състои от два етажа: Първи етаж със застроена площ от 165 / сто шейсет и пет / кв.м, Втори етаж със застроена площ от 165 / сто шейсет и пет / кв.м, с административен адрес: гр.Карлово, Общински пазар № 6, при граници: тяло № 5 и тяло № 8 и на УПИ : от север – парцел ІІ – озеленяване.

 
Важно:
    
15.12.2014 - Къща с дворно място-с. Васил Левски, квартал 2

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника/-ите ДИМИТЪР ДЕЛЕВ ДЕЛЕВ, а именно: ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено с площ от 2 405 / две хиляди четиристотин и пет/ кв.м, ВЕДНО с построените в него двуетажна полумасивна жилищна сграда с площ от 80 / осемдесет / кв.м, масивна жилищна сграда с площ от 16/ шестнадесет / кв.м, навес с площ от 95 / девтдесет и пет/ кв.м и други строителни подобрения, находящо се в с.Васил Левски, общ.Карлово, съставляващо УПИ ІХ -8 и Х, в квартал 2 / втори/ по одобрен кадастрален план на селото със заповед № 33 от 2007г до съседи: улица, УПИ VІІІ – 10 И УПИ ІІІ – 9 с площ от 230 кв.м.

 
ПРОДАЖБИ