РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
28.04.2016 - пПУБЛ.ПРОДАН НА АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. МАРИЦА 154, БЛ. D+E, ЕТ. 7 , АП. D15

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.520.1231.2.30 /пет шест седем осем четири, точка, пет две нула, точка, едно две три едно, точка, две, точка, три нула/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-16-258 / 09.02.2010г. на началник на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. Марица № 154 /сто петдесет и четири/, бл. D+E, ет. 7 /седем/, ап. D15 /Д петнадесет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.520.1231, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 79.94 /седемдесет и девет цяло и деветдесет и четири стотни/ кв.м., прилежащи части: 3.948% /три цяло деветстотин четиридесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части от секция D, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.520.1231.2.31, 56784.520.1231.2.29, под обекта: 56784.520.1231.2.25, 56784.520.1231.2.26, над обекта: няма.

 
Важно:
    
28.04.2016 - ПУБЛ.ПРОДАН НА АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "БОГОМИЛ" 4, ЕТ. 6, АП. 14

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.1586.1.14 /пет шест седем осем четири, точка, пет две три, точка, едно пет осем шест, точка, едно, точка, едно четири/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-16-1783 / 17.12.2009г. на началник на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Богомил № 4 /четири/, ет. 6 /шест/, ап. 14 /четиринадесет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.1586, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 122.60 /сто двадесет и две цяло и шестдесет стотни/ кв.м., прилежащи части: изба 4 /четири/ с площ 4.62 /четири цяло и шестдесет и две стотни/ кв.м. и 9.755% /девет цяло седемстотин петдесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.523.1586.1.13, под обекта: 56784.523.1586.1.11, 56784.523.1586.1.10, 56784.523.1586.1.12, над обекта: няма.

 
Важно:
    
26.04.2016 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "ВАСИЛ БАРАКОВ" 14, ЕТ. 2, АП. 1

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.511.914.1.1 /пет шест седем осем четири, точка, пет едно едно, точка, девет едно четири, точка, едно, точка, едно/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Васил Бараков № 14 /четиринадесет/, ет. 2 /две/, ап. 1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.511.914, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 66.70 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, прилежащи части: изба 3 /три/ от 20.68 кв.м. /двадесет квадратни метра и шестдесет и осем квадратни дециметра/; 9.803% /девет цяло осемстотин и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.511.914.1.2, под обекта: 56784.511.914.1.13, 56784.511.914.1.12, 56784.511.914.1.11, 56784.511.914.1.10, над обекта: 56784.511.914.1.3, ВЕДНО с 8.773 % ид.ч. /осем цяло седемстотин седемдесет и три хилядни процента идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 56784.511.914 /пет шест седем осем четири, точка, пет едно едно, точка, девет едно четири/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Васил Бараков № 14 /четиринадесет/, площ: 235 кв.м. /двеста тридесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 913, квартал: 10, парцел: III-913, съседи: 56784.511.910, 56784.511.721, 56784.511.289, 56784.511.270. Съгласно нот.акт № 82, том 103 от 11.11.2008г. обектът представлява: Апартамент № 1 /едно/, разположен на втори строителен /първи жилищен/ етаж от жилищна сграда с административен адрес гр. Пловдив, ул. Васил Бараков № 14 /четиринадесет/, който апартамент е със застроена площ от 66.70 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, състоящ се от дневна-столова с кухненски бокс, спалня, спалня, баня, тоалетна, антре и две тераси, при граници: улица, вътрешен двор, стълбище и апартамент № 2, както и 7.483 % /седем цяло четиристотин осемдесет и три хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.10 кв.м. /десет квадратни метра и десет квадратни дециметра/ от РЗП на общите части на сградата, заедно с Изба № 3 /три/, разположена на подземния етаж, със застроена площ от 20.68 кв.м. /двадесет квадратни метра и шестдесет и осем квадратни дециметра/, при граници: улица, вътрешен двор, изба № 2, изба № 4 и коридор, както и 2.320% /две цяло триста и двадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3.13 кв.м. /три квадратни метра и тринадесет квадратни дециметра/ от РЗП на общите части на сградата, които обекти са разположени в жилищна сграда, построена в УПИ № III-913 от кв. 10 - нов по плана на кв. Кишинев – Смирненски, гр. Пловдив с площ на урегулирания поземлен имот 229 кв.м. /двеста двадесет и девет квадратни метра/, при граници: улица, УПИ II-910, УПИ IX – Детска градина и трансформатор, ведно със съответните на гореописаните обекти право на строеж върху мястото, ВЕДНО с 8.773 % ид.ч. /осем цяло седемстотин седемдесет и три хилядни процента идеални части/, равняващи се на 20.09 кв.м. /двадесет цяло и девет стотни квадратни метра/ от описания по-горе УПИ № III-913 /три-деветстотин и тринадесет/ от кв. 10 /десети/, нов, по плана на кв. Кишинев – Смирненски, гр. Пловдив.

 
ПРОДАЖБИ