РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
27.11.2015 - Двустаен апартамент в гр.Сопот, ул."Иван Вазов" 73, вх.Б, ет.2, ап.4

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ГАЛИНА ПЕТРОВА ЯНАКИЕВА, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68080.501.699.2.4 /шест осем нула осем нула, точка, пет нула едно, точка, шест девет девет, точка, две, точка, четири/, находящ се в гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-8 / 11.03.2011г. на изпълнителен директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Сопот, п.к. 4330, ул. Иван Вазов № 73 /седемдесет и три/, вх. Б, ет. 2 /две/, ап. 4 /четири/, като самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68080.501.699, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 65.44 кв.м. /шестдесет и пет квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра/, прилежащи части: изба с площ 9 /девет/ кв.м., общи части - 9.026% /девет цяло двадесет и шест хилядни процента/, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68080.501.699.2.3, под обекта: 68080.501.699.2.2, над обекта: 68080.501.699.2.6.

 
Важно:
    
27.11.2015 - Апартамент в гр.Пловдив на ул."Коматевско шосе" бл.А, ет.2, ап.2

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.384.2.3.2 /пет шест седем осем четири, точка, три осем четири, точка, две, точка, три, точка, две/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1015 / 16.08.2012г. на началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Коматевско шосе, бл. А, ет. 2 /две/, ап. 2 /две/, самостоятелният обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.384.2, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 93.79 кв.м. /деветдесет и три квадратни метра и седемдесет и девет квадратни дециметра/, прилежащи части: 6,68% /шест цяло и шестдесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.384.2.3.3, 56784.384.2.3.1, под обекта: 56784.384.2.3.13, над обекта: 56784.384.2.3.6.

 
Важно:
    
27.11.2015 - Апартамент в гр.Пловдив на ул."Коматевско шосе" бл.А, ет.2, ап.1

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.384.2.3.1 /пет шест седем осем четири, точка, три осем четири, точка, две, точка, три, точка, едно/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1015 / 16.08.2012г. на началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Коматевско шосе, бл. А, ет. 2 /две/, ап. 1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.384.2, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 110.43 кв.м. /сто и десет квадратни метра и четиридесет и три квадратни дециметра/, прилежащи части: 7,56% /седем цяло и петдесет и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.384.2.3.2, под обекта: 56784.384.2.3.13, над обекта: 56784.384.2.3.5.

 
ПРОДАЖБИ