РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
24.10.2014 - Двустаен апартамент-гр. Пловдив,ул. "Перелик" № 10

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.1163.1.12 /пет шест седем осем четири, точка, пет три едно, точка, едно едно шест три, точка, едно, точка, едно две/, по кадастралната карта и кадастралните регисти на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1418/08.07.2010г. на Началник на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "Перелик" № 10 /десет/, ет. 7 /седем/, ап. 12 /дванадесет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с 56784.531.1163, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 70.06 кв.м. /седемдесет квадратни метра и шест квадратни дециметра/, прилежащи части: Изба № 5 /пет/ - 7.09 кв.м. /седем квадратни метра и девет квадратни дециметра/ и 7.801% /седем цяло осемстотин и една хилядни процента/ ид.ч. от общ.части, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56784.531.1163.1.10, 56784.531.1163.1.11, над обекта: няма, стар идентификатор: няма; ВЕДНО с 22/380 /двадесет и две върху триста и осемдесет/ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.531.1163 /пет шест седем осем четири, точка, пет три едно, точка, едно едно шест три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. "Перелик" № 10 /десет/, площ: 367 кв.м. /триста шестдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване /над 15 м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1163 /хиляда сто шестдесет и три/, квартал: 23 /двадесет и три/, парцел: XV-1163 /петнадесет - хиляда сто шестдесет и три/, съседи: 56784.531.1164, 56784.531.3129, 56784.531.1159, 56784.531.1160, 56784.531.1161.

 
Важно:
    
24.10.2014 - Мезонет-гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" № 10

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, собственост на длъжника ЧИЛИ ПОИНТ ООД, а именно: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.748.1.25 /пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, седем четири осем, точка, едно, точка, две пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-1725/10.12.2009г. на Началник на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Васил Левски № 12 /дванадесет/, ет. 7 /седем/, ап. АП Д1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.748, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, посочена в документа площ: 165.52 кв.м. /сто шестдесет и пет квадратни метра и петдесет и два квадратни дециметра/, прилежащи части: 8.53% /осем цяло петдесет и три стотни процента/ от сгр., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.748.1.24, 56784.506.748.1.23, под обекта: 56784.506.748.1.20, над обекта: няма, стар идентификатор: няма. Обектът е с административен адрес: гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 10 /десет/ и е на две нива.

 
Важно:
    
24.10.2014 - Цех за консерви-с. Ново село,Стопански двор 1

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ЧИЛИ ПОИНТ ООД, а именно: Урегулиран поземлен имот I-129 /едно римско - сто двадесет и девет арабско/ - за производствена и обслужваща дейност от квартал 2 /две/ по регулационния план на с. Ново село, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, с административен адрес: Стопански двор 1 /едно/, който имот е с площ от 4 905 /четири хиляди деветстотин и пет/ кв.м., при граници и съседи: от две страни улици и УПИ II-129 - за производствено обслужваща дейност, ВЕДНО с построените в имота сгради, както следва: Масивна едноетажна сграда- Цех за консерви и административно-битова част със застроена площ от 1872 (хиляда осемстотин седемдесет и два) кв. м.; полумасивна едноетажна сграда - Приемана със застроена площ от 48.60 (четиридесет и осем цяло и шестдесет стотни) кв.м.; полумасивна едноетажна сграда - Портиерна със застроена площ от 17.40 (седемнадесет цяло и четиридесет стотни) кв.м. и едноетажна масивна сграда- Хладилни камери със застроена площ от 177 (сто седемдесет и седем) кв.м.

 
ПРОДАЖБИ