РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
19.05.2015 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА-ГР. АСЕНОВГРАД, УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" 2, ЕТ. 3

1/3 идеална част (една трета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентнификатор 00702.519.4(нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и деветнадесет, точка, четири), находящ се в гр.Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к.4230, ул. „Христо Ботев“ №2(две); площ 129 кв.м. (сто двадесет и девет квадратни метра); Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m); Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план:2967(две, девет, шест, седем), квартал:208(двеста и осем), парцел:V-2967(пети римско - две, девет, шест, седем); Съседи: 00702.519.3, 00702.519.6, 00702.519.477, 00702.519.5, 00702.522.187, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.519.4.1.3 (нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и деветнадесет, точка, четири, точка, едно, точка, три), находяща се в гр.Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имоти: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Христо Ботев“ №2(две), ет. 3 (три); Самостоятелният обект се намира в сграда №1(едно), разположена в поземления имот с идентификатор 00702.519.4 (нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и деветнадесет, точка, четири); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1(едно); Посочена в документа площ: 91,00 кв.м. (деветдесет и един квадратни метра); Прилежащи части: съотв. ид.ч. от общите части на сградата; Ниво:1(едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: 00702.519.4.1.2; Над обекта: няма; Стар идентификатор: няма; Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 83, том № 1, от 2008г., вписан в Служба по вписванията – гр.Асеновград под № от дв. вх. рег. 303/01.02.2008г., имотът представлява: 1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален №00702.519.4 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, девет, точка, четири/ по кадастрална карта на гр.Асеновград, одобрена със Заповед №300-5-52 от 08.07.2004г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра – гр. София, находящ се в гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с адрес: ул. „Христо Ботев“ №2/две/, с площ по кадастралната карта от 129,00 /сто двадесет и девет/ квадратни метра, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, и стар идентификатор: пл. №2967 /две хиляди деветстотин шестдесет и седем/, кв. 208 /двеста и осем/ п. V – 2967 /пети, тире, две хиляди деветстотин шестдесет и седем/, при граници на имота: ПИ №519.3, ПИ№519.477, ПИ №519.5, ПИ №519.6; ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с кадастрален №00702.519.4.1.3 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, девет, точка, четири, точка, едно, точка, три/ по кадастралната карта на гр. Асеновград, одобрена със Заповед №300-5-52 от 08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра – гр. София, с адрес: ул. „Христо Ботев“ №2/две/, етаж 3 /три/, който самостоятелен обект попада в сграда №1 /едно/, в поземлен имот №00702.519.4 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, девет, точка, четири/, с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастрален регистър от 91,00 /деветдесет и един/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – 002 и над обекта – няма, неразделна част от обекта са: съответните идеални части от общите части на сградата, заедно с 1/3 /една трета/ идеални части от всички подобрения и приращения в описания по-горе имот.

 
Важно:
    
19.05.2015 - Недвижим имот р-н Горни Воден, община Асеновград, местност Долна Вада

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника МИНЧО ХАДЖИЕВ - 08 ЕООД, а именно: поземлен имот с идентификатор 99087.18.188 /девет девет нула осем седем, точка, едно осем, точка, едно осем осем/, находящ се в район Горни Воден, община Асеновград, област Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-126 / 26.03.2008г. на Началник на СГКК - Пловдив, с адрес на поземления имот: местност ДОЛНА ВАДА, площ: 3174 кв.м. /три хиляди сто седемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план

 
Важно:
    
14.05.2015 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА КЪЩА-С. ПЪРВЕНЕЦ, УЛ. "ПЕТЪР БЕРОН" 15

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 59032.501.661 /петдесет и девет хиляди тридесет и две, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин шейсет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Първенец, община Родопи, обл. Пловдив, одобрени със заповед РД-18-86 / 10.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес с. Първенец, община Родопи, обл. Пловдив, ул. Петър Берон № 15 /петнадесет/, с площ от 516 /петстотин и шестнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/, номер по предходен план: 743, квартал: 82, парцел ІX, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: 59032.501.663, 59032.501.666, 59032.501.1513, 59032.501.660, 59032.501.1237, ведно с находящата се в поземления имот СГРАДА с идентификатор 59032.501.661.1 /петдесет и девет хиляди тридесет и две, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин шейсет и едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Първенец, община Родопи, обл. Пловдив, одобрени със заповед РД-18-86 / 10.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес с. Първенец, община Родопи, обл. Пловдив, ул. Петър Берон № 15 /петнадесет/, със застроена площ от 120 /сто и двадесет/ кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 59032.501.661 /петдесет и девет хиляди тридесет и две, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин шейсет и едно/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, състояща се от два самостоятелни обекта в сграда, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 59032.501.661.1.1 /петдесет и девет хиляди тридесет и две, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин шейсет и едно, точка, едно, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Първенец, община Родопи, обл. Пловдив, одобрени със заповед РД-18-86 / 10.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес с. Първенец, община Родопи, обл. Пловдив, ул. Петър Берон № 15 /петнадесет/, ет. 1 /първи/, разположен в сграда № 1 /едно/, находяща се в поземлен имот с идентификатор 59032.501.661 /петдесет и девет хиляди тридесет и две, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин шейсет и едно/, със застроена площ от 117 /сто и седемнадесет/ кв.м., предназначение на самостоятелния обект:- Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при граници на самостоятелния обект: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - обект № 59032.501.661.1.2, както и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 59032.501.661.1.2 /петдесет и девет хиляди тридесет и две, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин шейсет и едно, точка, едно, точка, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Първенец, община Родопи, обл. Пловдив, одобрени със заповед РД-18-86 / 10.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес с. Първенец, община Родопи, обл. Пловдив, ул. Петър Берон № 15 /петнадесет/, ет. 2 /втори/, разположен в сграда № 1 /едно/, находяща се в поземлен имот с идентификатор 59032.501.661 /петдесет и девет хиляди тридесет и две, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин шейсет и едно/, със застроена площ от 117 /сто и седемнадесет/ кв.м., предназначение на самостоятелния обект:- Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при граници на самостоятелния обект: на същия етаж - няма, под обекта - обект № 59032.501.661.1.1 , над обекта - няма, ВЕДНО СЪС ВСИЧКИ ПОДОБРЕНИЯ И ПРИРАЩЕНИЯ В ИМОТА.

 
ПРОДАЖБИ