РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
12.09.2014 - Магазин, ул. "Ниш" 1, ет. 1

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника “ВОРТЕКС ГРУП“ ООД, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.66.1.15 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, едно пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Ниш“ № 1 (едно), ет. -1 (минус едно), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.66 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест), предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 (две), с площ по документ за собственост от 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра) от които 55 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра) на партерния етаж и 65 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра) на подземния етаж, ведно със съответните припадащи се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 (едно): на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма и при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 (две): на същия етаж: 56784.522.66.1.9 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, девет), 56784.522.66.1.1 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, едно), под обекта: няма, над обекта: 56784.522.66.1.2 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, две), 56784.522.66.1.3 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, три), стар идентификатор: 56784.522.66.1.8 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, осем), ведно с всички подобрения и приращения в имота, който самостоятелен обект, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот том 72, № 175, № от дв. вх. рег. 22901 от 14.08.2008г. съставлява: МАГАЗИН на две нива в западната част на партерния и подземния етаж на построената съгласно одобрен архитектурен проект от ІІІ-то Кметстовто на Община Пловдив и въведена в експлотация съгласно Разрешение за ползване № 65 от 04.04.1997г. изд. от Районна инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол – Пловдив, четириетажна с подземен, партерен и мансарден етаж жилищна сграда в урегулиран поземлен имот ХІ-66 (римско единадесет – арабско шестдесет и шест) от квартал 4 – стар, комплекс „Младежки хълм“ по плана на ІV-та градска част на гр. Пловдив, целият УПИ с площ от 320 кв.м. (триста и двадесет квадратни метра), находящ се в гр. Пловдив, ул. „Ниш“ № 1 (едно), при граници съгласно нотариален акт № 87, том 9, дело 2902/1996г. на ПН: ул. „Ниш“, н-ци на Ст. Първанов, н-ци на Б. Христев, н-ци на Д. Матърчев, който магазин е с разгъната застроена площ от 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра) от които 55 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра) на партерния етаж и 65 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра) на подземния етаж с вход-изход откъм ул. „Ниш“, при граници на партерното ниво: от север – гараж № 1 и гараж № 2, от изток – ателие, стълбищна клетка и гараж № 5, от юг – улица „Ниш“ и от запад – калкан, при граници на подземното ниво: от север – избени помещения, асансьора и стълбищна клетка, от юг – улица и от запад – калкан, ведно със съответните припадащи се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното по-горе УПИ.

 
Важно:
    
10.09.2014 - Апартамент, находящ се на ул. "Перущица" 2, бл. 41 а, вх. А, ет. 11

Изп. дело №: 20148240400484 ОБЯВЛЕНИЕ Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 23.09.2014г. до 23.10.2014г. вкл., до 17.00 часа, в Районен съд – гр. Пловдив ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ЗЛАТКА СТОЯНОВА ЧАКЪРОВА, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.514.927.1.48 (пет шест седем осем четири, точка, пет едно четири, точка, девет две седем, точка, едно, точка, четири осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Перущица“ № 2 (две), бл. 41а (четиридесет и едно буква“а“), вх. „А“, ет. 11 (единадесет), ап. 48 (четиридесет и осем), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.514.927 (пет шест седем осем четири, точка, пет едно четири, точка, девет две седем), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 65.09 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и девет квадратни дециметра), ведно с избено помощение № 48 (четиридесет и осем), ведно с 1.367% (едно цяло триста шестдесет и седем хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.514.927.1.49 (пет шест седем осем четири, точка, пет едно четири, точка, девет две седем, точка, едно, точка, четири девет), 56784.514.927.1.47 (пет шест седем осем четири, точка, пет едно четири, точка, девет две седем, точка, едно, точка, четири седем), под обекта: 56784.514.927.1.43 (пет шест седем осем четири, точка, пет едно четири, точка, девет две седем, точка, едно, точка, четири три), над обекта: 56784.514.927.1.53 (пет шест седем осем четири, точка, пет едно четири, точка, девет две седем, точка, едно, точка, пет три), стар идентификатор: няма, ведно с всички подобрения и приращения в имота, който самостоятелен обект съгласно Нотариален акт за покупко-продажба том 49, № 82, № от дв.вх.рег. 17139 от 29.11.2002г. съставлява: АПАРТАМЕНТ № 48 (четиридесет и осми), вх. А, етаж Х (десети) от жилищен блок № 41 А (четиридесет и първи А), построен върху държавен парцел в кв. „Христо Смирненски“, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Перущица“ № 2 (две), бивша ул. „Ленински съботник“ № 2 (две), със застроена площ от 65.09 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и девет квадратни дециметра), състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при граници: от север – стълбище, изток - Георги Атанасов Атанасов, юг – двор, запад – Петко Иванов Семерджиев, отдолу – Владимир Дончев Марешов, отгоре – Виктория Тодорова Станева, заедно с избено помещение № 48 (четиридесет и осем), при граници: север – Георги Атанасов Атанасов, изток – коридор, юг – Петко Иванов Семерджиев, запад – коридор, ведно с 1.367% (едно цяло триста шестдесет и седем хилядни процента) идеални части от общите части на блока и от правото на строеж върху терена.

 
Важно:
    
10.09.2014 - Поземлен имот, находящ се в землището на с. Цалапица

Изп. дело №: 20148240400358 ОБЯВЛЕНИЕ Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 15.09.2014г. до 15.10.2014г. вкл., до 17.00 часа, в Районен съд – гр. Пловдив ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника „МАКРОДИСК“ ЕООД, а именно: Поземлен имот № 208033 (две нула осем нула три три), находящ се в землището на село Цалапица, община Родопи, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 78029, целият с площ от 6,138 дка (шест цяло сто тридесет и осем хилядни декара), начин на трайно ползване: друг промишлен терен, от които 5,772 дка шеста категория и 0,365 дка пета категория, находящ се в местността „Джамбов кладенец“, при граници и съседи: имот № 208332 – полски път на „Макродиск“ ООД, имот № 208301 – производствен терен на Запряна Ангелова Писанова и др., имот № 208331 - полски път на „Макродиск“ ООД, имот № 208330 – полски път на „Макродиск“ ООД, имот № 001064 – напоителен канал на община Родопи, имот № 208003 – нива на Лазарина Борисова Донкова, който имот е образуван от разделянето на имот № 208002 (две нула осем нула нула две), при учредено вещно право за имота: право на преминаване през имот № 001064.

 
ПРОДАЖБИ