РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
06.07.2015 - Поземлен имот в гр.Карлово, ул.Местност Керезлика

2.Поземлен имот с идентификатор 36498.20.25 /три, шест, четири, девет, осем, точка две, нула, точка, две, пет/ , гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр. Карлово, п.к. 4300, ул. Местност КЕРЕЗЛИКА; Площ: 15 003 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За химическата и каучукова промишленост; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма; Съседи: 36498.20.107, 36498.20.6, 36498.20.5, 36498.20. 4, 36498.20.22, 36498.20. 108, 36498.20.3, ВЕДНО с находящата се в същия ПИ Сграда с идентификатор 36498.20.25.1 /три, шест, четири, девет, осем, точка две, нула, точка, две, пет, точка едно/, гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр. Карлово, п.к. 4300. Застроена площ: 632 кв.м.; Брой етажи: 3; Предназначение: Селскостопанска сграда; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма.

 
Важно:
    
06.07.2015 - масивна двуетажна сграда - "магазин за промишлени стоки" гр.Карлово, ул."Ген.Заимов", бл.6 - 7

1. Сграда с идентификатор 36498.502.345.3 /три, шест, четири, девет, осем, точка пет, нула, две, точка, три, четири пет, точка, три/, гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/16.11.2011г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: гр. Карлово, п.к. 4300, ГЕН. ЗАИМОВ, бл. 6-7. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36498.502.345 със застроена площ: 181 кв.м.; Брой етажи: 2; Предназначение: Сграда за търговия; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма, а по нотариален акт имотът представлява МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА - „ МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ „ представляващ тяло № 6 / шест / и тяло № 7 / седем /, находящ се в УПИ І – Пазар, от квартал 77 / седемдесет и седем / по плана на гр.Карлово обл.Пловдив, който магазин се състои от два етажа: Първи етаж със застроена площ от 165 / сто шейсет и пет / кв.м, Втори етаж със застроена площ от 165 / сто шейсет и пет / кв.м, с административен адрес: гр.Карлово, Общински пазар № 6, при граници: тяло № 5 и тяло № 8 и на УПИа: от север – парцел ІІ – озеленяване

 
Важно:
    
03.07.2015 - Тристаен апартамент в гр.Пловдив, ул."Димитър Талев" 142, бл.1101, вх.Д, ет.5, ап.13/85

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника НИКОЛИНА БОЖАНОВА ИВАНОВА, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.535.119.5.13 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин тридесет и пет, точка, сто и деветнадесет, точка, пет, точка, тринадесет), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 48 / 03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Димитър Талев № 142 (сто четиридесет и две), бл. 1101 (хиляда сто и първи), вх. Д, ет. 5 (пети), ап. 13/85 (тринадесет /осемдесет и пет), самостоятелният обект се намира в сграда № 5 (пет), разположена в поземлен имот с идeнтификатор 56784.535.119, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 85.93 кв.м. (осемдесет и пет квадратни метра и деветдесет и три квадратни дециметра), стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.535.119.5.14, под обекта: 56784.535.119.5.10, над обекта: 56784.535.119.5.16.

 
ПРОДАЖБИ