РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
16.07.2015 - Публична продан на втори етаж от адм. сграда - гр. Раковски, ул. "Петър Богдан" 75 А

ВТОРИ ЕТАЖ – представляващ самостоятелен обект от триетажна масивна административна сграда, находяща се в град Раковски, Община Раковски, Пловдивска област, с административен адрес – на ул. „Петър Богдан“ № 75а (седемдесет и пети „а“), целият с площ 286 кв.м. (двеста осемдесет и шест квадратни метра) по акт за общинска собственост № 12/04.11.1997г., а съгласно удостоверение № АБУ – 370/24.11.2005 година с площ от 297 кв.м. (двеста деветдесет и седем квадратни метра), при граници на обекта: отдолу – първи етаж от описаната по-горе триетажна административна сграда, отгоре етаж трети от същата сграда, от изток – площад, от юг – улица, от запад – улица, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж върху имота, в който е построена същата, съставляващ имот № 576 (петстотин седемдесет и шести) с площ от 407 кв.м. (четиристотин и седем квадратни метра), за който е образуван УПИ ХІ-576 (урегулиран поземлен имот единадесети римско-петстотин седемдесет и шести арабско)-отреден за обществено застрояване с площ от 440 кв.м. (четиристотин и четиридесет квадратни метра), в квартал 66 (шестдесет и шести) по плана на град Раковски, ЕКАТТЕ 62075, одобрен с Решение № 88/06.07.2004г. на Общински съвет – град Раковски, /описания имот идентичен с предишния парцел ІХ (девети) в квартал 66 (шестедес и шести) по плана на град Раковски, квартал „Секирово“/, при граници на поземления имот: от север – УПИ ІІІ, от изток – площад, от юг – улица, от запад – улица, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

 
Важно:
    
09.07.2015 - гараж в ЖК Марица Гардънс гр.Пловдив, парк "Отдих и култура", бл.1, ет.1

2.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.26 по кадстралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота гр.Пловдив, ЖК МАРИЦА ГАРДЪНС, парк „ Отдих и култура „ бл.1, ет. - 1 гараж №2 / втори /, който обект се намира в сграда № 1 / едно / разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330 с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: едно с посочена площ от 24.24 кв.м / двадесет и четири цяло и двадесет и четири десети / с прилежащи части – 1.104% идеални части от общите части на сградата и 12.754 % идеални части от подземната улица при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.27, 56784.501.330.1.25, под обекта – няма.

 
Важно:
    
09.07.2015 - жилище в гр.Пловдив ЖК Марица Гардънс, парк "Отдих и култура", бл.1ет.2, ап.6

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.9 по кадстралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота гр.Пловдив, ЖК МАРИЦА ГАРДЪНС, парк „ Отдих и култура „ бл.1, ет.2 ап.6, като самостоятелния обект се намира в сграда №1 / едно /разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330 с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент с брой нива на обекта: едно с посочена площ: 104.08 кв.м / сто и четири цяло и осем десети/ с прилежащи части:изба № 21 – 4.94 кв.м и 4.740 % идеални части от общите части на сградата при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.8, под обекта - 56784.501.330.1.4 и над обекта - 56784.501.330.1.14.

 
ПРОДАЖБИ