РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
17.03.2015 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА МАГАЗИН НА ДВЕ НИВА-ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "НИШ" 1, ЕТ. -1

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.66.1.15 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, едно пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Ниш“ № 1 (едно), ет. -1 (минус едно), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.66 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест), предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 (две), с площ по документ за собственост от 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра) от които 55 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра) на партерния етаж и 65 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра) на подземния етаж, ведно със съответните припадащи се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 (едно): на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма и при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 (две): на същия етаж: 56784.522.66.1.9 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, девет), 56784.522.66.1.1 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, едно), под обекта: няма, над обекта: 56784.522.66.1.2 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, две), 56784.522.66.1.3 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, три), стар идентификатор: 56784.522.66.1.8 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, осем), ведно с всички подобрения и приращения в имота, който самостоятелен обект, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот том 72, № 175, № от дв. вх. рег. 22901 от 14.08.2008г. съставлява: МАГАЗИН на две нива в западната част на партерния и подземния етаж на построената съгласно одобрен архитектурен проект от ІІІ-то Кметстовто на Община Пловдив и въведена в експлотация съгласно Разрешение за ползване № 65 от 04.04.1997г. изд. от Районна инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол – Пловдив, четириетажна с подземен, партерен и мансарден етаж жилищна сграда в урегулиран поземлен имот ХІ-66 (римско единадесет – арабско шестдесет и шест) от квартал 4 – стар, комплекс „Младежки хълм“ по плана на ІV-та градска част на гр. Пловдив, целият УПИ с площ от 320 кв.м. (триста и двадесет квадратни метра), находящ се в гр. Пловдив, ул. „Ниш“ № 1 (едно), при граници съгласно нотариален акт № 87, том 9, дело 2902/1996г. на ПН: ул. „Ниш“, н-ци на Ст. Първанов, н-ци на Б. Христев, н-ци на Д. Матърчев, който магазин е с разгъната застроена площ от 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра) от които 55 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра) на партерния етаж и 65 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра) на подземния етаж с вход-изход откъм ул. „Ниш“, при граници на партерното ниво: от север – гараж № 1 и гараж № 2, от изток – ателие, стълбищна клетка и гараж № 5, от юг – улица „Ниш“ и от запад – калкан, при граници на подземното ниво: от север – избени помещения, асансьора и стълбищна клетка, от юг – улица и от запад – калкан, ведно със съответните припадащи се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното по-горе УПИ.

 
Важно:
    
17.03.2015 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА-ГР. АСЕНОВГРАД, УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" 2, ЕТ. 3

1/3 идеална част (една трета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентнификатор 00702.519.4(нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и деветнадесет, точка, четири), находящ се в гр.Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к.4230, ул. „Христо Ботев“ №2(две); площ 129 кв.м. (сто двадесет и девет квадратни метра); Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m); Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план:2967(две, девет, шест, седем), квартал:208(двеста и осем), парцел:V-2967(пети римско - две, девет, шест, седем); Съседи: 00702.519.3, 00702.519.6, 00702.519.477, 00702.519.5, 00702.522.187, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.519.4.1.3 (нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и деветнадесет, точка, четири, точка, едно, точка, три), находяща се в гр.Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52 / 08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имоти: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Христо Ботев“ №2(две), ет. 3 (три); Самостоятелният обект се намира в сграда №1(едно), разположена в поземления имот с идентификатор 00702.519.4 (нула нула седемстотин и две, точка, петстотин и деветнадесет, точка, четири); Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1(едно); Посочена в документа площ: 91,00 кв.м. (деветдесет и един квадратни метра); Прилежащи части: съотв. ид.ч. от общите части на сградата; Ниво:1(едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: 00702.519.4.1.2; Над обекта: няма; Стар идентификатор: няма; Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 83, том № 1, от 2008г., вписан в Служба по вписванията – гр.Асеновград под № от дв. вх. рег. 303/01.02.2008г., имотът представлява: 1/3 /една трета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален №00702.519.4 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, девет, точка, четири/ по кадастрална карта на гр.Асеновград, одобрена със Заповед №300-5-52 от 08.07.2004г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра – гр. София, находящ се в гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с адрес: ул. „Христо Ботев“ №2/две/, с площ по кадастралната карта от 129,00 /сто двадесет и девет/ квадратни метра, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, и стар идентификатор: пл. №2967 /две хиляди деветстотин шестдесет и седем/, кв. 208 /двеста и осем/ п. V – 2967 /пети, тире, две хиляди деветстотин шестдесет и седем/, при граници на имота: ПИ №519.3, ПИ№519.477, ПИ №519.5, ПИ №519.6; ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с кадастрален №00702.519.4.1.3 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, девет, точка, четири, точка, едно, точка, три/ по кадастралната карта на гр. Асеновград, одобрена със Заповед №300-5-52 от 08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра – гр. София, с адрес: ул. „Христо Ботев“ №2/две/, етаж 3 /три/, който самостоятелен обект попада в сграда №1 /едно/, в поземлен имот №00702.519.4 /нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, девет, точка, четири/, с предназначение: жилище, апартамент с площ по кадастрален регистър от 91,00 /деветдесет и един/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – 002 и над обекта – няма, неразделна част от обекта са: съответните идеални части от общите части на сградата, заедно с 1/3 /една трета/ идеални части от всички подобрения и приращения в описания по-горе имот.

 
Важно:
    
17.03.2015 - едноетажна масивна постройка, която се използва като магазин в фрад Първомай, ул."Стефан Стамболов"

Едноетажна масивна постройка, която се ползва като магазин със застроена площ от общо 80 /осемдесет/ кв.м. + /плюс/25/ двадесет и пет / кв.м. или общо 105 /сто и пет/ кв.м. построена върху общински недвижим имот, находящ се в кв. 114 (сто и четиринадесети), парцел /УПИ/ IV – Жилищно строителство и търговия по плана на гр. Първомай, в югоизточната част на парцела, с административен адрес ул. Стефан Стамболов № 21 (а), при граници на парцела: улици, пар /УПИ/ III – битов комбинат, II – 1767, VIII – 1768, VII – 1769, VI – 1770, V – 1771.

 
ПРОДАЖБИ