РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
26.01.2015 - етаж от къща,находящ се в гр, Стамболийски

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че от 09.02.2015г. до 09.03.2015г. вкл., до 17.00 часа, в Районен съд - Пловдив ще се проведе втора по ред ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжниците СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА и РОСЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, а именно: ВТОРИЯТ ЕТАЖ на двуетажна жилищна сграда, находяща се в град Стамболийски, Община Стамболийски, Пловдивска област, на улица „Райко Даскалов“ № 41 (четиридесет и първи), който етаж, съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот том 7, № 106 от 14.04.2008г. е със застроена площ от около 130 кв.м. (сто и тридесет квадратни метра), със самостоятелен вход от запад и представлява жилище, състоящо се от три стаи, кухня и салон, при граници: отдолу-първи етаж, отгоре-подпокривно пространство, ЗАЕДНО с цялото самостоятелно стълбище за този етаж, ЗАЕДНО с цялото подпокривно пространство, ЗАЕДНО с две избени помещения: югозападното избено помещение и южното – средното избено помещение, които съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот том 7, № 106 от 14.04.2008г. са общо с площ от около 33 кв.м. (тридесет и три квадратни метра), при граници: стълбище, изба на Евдокия Георгиева и външни стени, ВЕДНО със западния гараж и всички стопански постройки в западната половина на двора, ЗАЕДНО с ½ (една втора) идеална част от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, ЗАЕДНО с ½ (една втора) идеална част от правото на собственост върху дворното място (поземления имот), в което е построена описаната жилищна сграда, цялото застроено и незастроено с площ от 570 кв.м. (петстотин и седемдесет квадратни метра) по документ за собственост, а по скица № 299/22..11.2013г., издадена от Община Стамболийски с площ от 700 кв.м. (седемстотин квадратни метра), съставляващо УПИ V-1795 (урегулиран поземлен имот пети, отреден за поземлен имот хиляда седемстотин деветдесет и пети) от квартал 69 (шестдесет и девети) по регулационния план на град Стамболийски, одобрен със заповед № 413/18.07.1996г., при граници на УПИ: от север-УПИ І (първи) – комплексно жилищно строителство трафопост и УПИ ІІ-1797 (урегулиран поземлен имот втори, отреден за поземлен имот хиляда седемстотин деветдесет и седми), от изток – УПИ ІV-3281 (урегулиран поземлен имот четвърти, отреден за поземлен имот три хиляди двеста осемдесет и първи), от юг-ул. „Райко Даскалов“ и от запад – УПИ VІ-1794 (урегулиран поземлен имот шести, отреден за поземлен имот хиляда седемстотин деветдесет и четвърти), ведно с всички подобрения и приращения в имота.

 
Важно:
    
14.01.2015 - публична продан на дворно място, ведно с жилищна сграда - гр. Първомай, кв. Любеново

Дворно място от 500 /петстотин/ кв.м., ведно с построената в него масивна жилищна сграда, със застроена площ от 100 /сто/ кв. м., съставляващо УПИ - I - 83 /едно -осемдесет и три/, в кв. 7 /седми/, по плана на гр. Първомай, кв. Любеново, предназначен за жилищно строителство, при гарници: улица, УПИ IX - 82, УПИ VII -81, УПИ V - 83 и УПИ IV - 83 - по акт за собственост № 6, том I от 23.01. 2008 г., който имот има описание съгласно скица № 341, издадена на 11.06.2012г. на Община Първомай както следва: УПИ - I - 83 /едно - осемдесет и три/ в кв. 7 /седми/, предназначен за жилищно строителство, находящ се в гр. Първомай, кв. Любеново, при съседи: улица, III - 82, V - 83, IV - 83 с площ от 500 /петстотин/ кв. м., ведно с находящата се в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 100 кв.м.

 
Важно:
    
05.01.2015 - Публична продан на полумасивна жилищна сграда гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" 10

СГРАДА с идентификатор 56784.517.296.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и седемнадесет, точка, двеста деветдесет и шест, точка, две), находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 48 / 03.06.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на сградата: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. „Пещерско шосе“ № 10 (десет); Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.517.296 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и седемнадесет, точка, двеста деветдесет и шест). Застроена площ: 42 (четиридесет и два) кв.м.; Брай етажи: 1(един); Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма, ВЕДНО с 1/10 ид.ч. (една десета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.517.296 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и седемнадесет, точка, двеста деветдесет и шест), находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 48 / 03.06.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. „Пещерско шосе“ № 10 (десет); Площ: 286 кв.м. (двеста осемдесет и шест квадраатни метра); Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m – до десет метра); Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 498 (четиристотин деветдесет и осем), квартал: 27 (двадесет и седми), Съседи: 56784.517.297; 56784.522.2335; 56784.517.293; 56784.517.294; 56784.517.295; 56784.517.298. Съгласно документ за собственост, имотът представлява: ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ общо от 32,00 кв.м. (тридесет и два квадратни метра) с административен адрес гр. Пловдив, община Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 10 (десет) по плана на „Младежки хълм“, която жилищна сграда се състои от една стая, салонче, пералня и навес, намиращи се на северната страна на двуетажна къща, ВЕДНО с 1/10 (една десета) идеална част от дворното място, в което е построена, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 498 (четиристотин деветдесет и осем) от квартал 27 (двадесет и седми), по плана на гр. Пловдив – Младежки хълм, одобрен със Заповед ОА-1382 / 16.07.1993, целият имот застроен и незастроен от 280,00 кв.м. (двеста и осемдесет квадратни метра), при граници на имота: ул. „Пещерско шосе“, ПИ 499, УПИ ІV-497 и ПИ 495.

 
ПРОДАЖБИ