РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
15.09.2015 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Цалапица, местност "Джамбов кладенец"

Поземлен имот № 208033 (две нула осем нула три три), находящ се в землището на село Цалапица, община Родопи, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 78029, целият с площ от 6,138 дка (шест цяло сто тридесет и осем хилядни декара), начин на трайно ползване: друг промишлен терен, от които 5,772 дка шеста категория и 0,365 дка пета категория, находящ се в местността „Джамбов кладенец“, при граници и съседи: имот № 208332 – полски път на „Макродиск“ ООД, имот № 208301 – производствен терен на Запряна Ангелова Писанова и др., имот № 208331 - полски път на „Макродиск“ ООД, имот № 208330 – полски път на „Макродиск“ ООД, имот № 001064 – напоителен канал на община Родопи, имот № 208003 – нива на Лазарина Борисова Донкова, който имот е образуван от разделянето на имот № 208002 (две нула осем нула нула две), при учредено вещно право за имота: право на преминаване през имот № 001064.

 
Важно:
    
14.09.2015 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ, гр. Пловдив, район Южен, бул. "Александър Стамболийски" № 43, бл. 1115, вх. В, ет. 8, ап. 29

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР: 56784.535.102.5.29 / петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири . петстотин тридест и пет .сто и две. пет.двадесет и девет/, находящ се в гр. Пловдив, общ.Пловдив, обл. Пловдив по кадастралната карата и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния Директор на АГКК /без изменение/, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к 4000, бул.''Александър Стамболийски'' № 43, бл. 1115, вх. В, ет.8, ап. 29, който самостоятелен обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.535.102, с предназначение на самостоятелния обект-жилище, апартамент, брой нива на обекта-1, посочена в документа площ 91.59 /деветдесет и едно цяло и петдесет и девет стотни/ кв.м., прилежащи части; изба 29, с площ 2.50 кв.м и 0.647% от общ. части на сградата и от правото на стр., ниво: 1 , съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56784.535.102.5.30, под обекта : 56784.535.102.5.25, над обекта - няма, стар идентификатор-няма, който имот има описание съгласно нотариален акт за собственост, вписан № 16, том 60 от 2007г., както следва: АПАРТАМЕНТ № 161 /сто шестдест и едно/, находящ се в гр. Пловдив, район "Южен", бул.''Александър Стамболийски'' № 43/ четирдесет и три/, на осмия етаж във вх. ''В'' на жилищен блок 1115 /хиляда съо и петнадесет/, който апартамент е със застроена площ от 91.59 кв.м. /деветдесет и едно цяло и петдесет и девет стотни кв.м/, състоящ се от три стаи, столова, готварна и сервизни помещения, при граници: от ляво - ап.№ 160, от дясно-ап. № 162, отгоре-покрив, отдолу-ап. № 139 ВЕДНО с прилежащото към апартамента ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 29 /двадесет и девет/ , с площ от 2.50 кв.м. /две цяло и петдесет стотни/ кв.м, при граници: отляво-коридор, отдясно изба № 30, Ведно с 0.647 % /нула цяло шестотин четирдесет и седем хилядни процента / идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 
Важно:
    
14.09.2015 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА КЪЩА - С. БРЕСТОВИЦА, УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ" 20

УПИ (Урегулиран поземлен имот) – V-907 (пет римско – деветстотин и седем арабско), квартал 69 (шестдесет и девет) по ПУП (Подробен устройствен план) на село Брестовица, община Родопи, област Пловдивска, одобрен със Заповед №60 от 20.02.1989г., целият с площ от 290 кв.м. (двеста и деветдесет квадратни метра), с административен адрес – село Брестовица, ул. „Отец Паисий“ №20 (двадесет), община Родопи, област Пловдивска, ведно с находящата се в северната част на имота масивна жилищна сграда, със застроена площ от 60 кв.м.(шестдесет квадратни метра), при граници на урегулирания поземлен имот: улица, УПИ VІ-908, УПИ ХІІ – 914 и УПИ ІV-906, заедно с всички подобрения и приращения в урегулирания поземлен имот, описан подробно по-горе. Съгласно Скица №1089/18.09.2014г., издадена от Община "Родопи" - Пловдив, имотът представлява: УПИ /имот/ V-907 (пет римско - деветстотин и седем) от кв. 69 (шестдесет и девет) по ПУП на гр./с. Брестовица, обл. Пловдивска, одобрен със заповед №60/1989г. с площ от 290 кв.м. (двеста и деветдесет квадратни метра) 2/1 МЖ - 56 кв.м.(петдесет и шест квадратни метра); ПС - 32 кв.м.(тридесет и два квадратни метра); съседи: улица, УПИ VІ-908, УПИ ХІІ – 914 и УПИ ІV-906.

 
ПРОДАЖБИ