РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
19.10.2016 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ-ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "ЕМИЛ ДЕ ЛАВЕЛЕ" 11, ЕТ. 2

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.674.1.1 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, шест седем четири, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който има издадена заповед за изменение: КД-14-16-804/15.04.2010г. на Началника на СГКК – Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Емил Де Лавеле“ № 11 (единадесет), ет. 2 (две), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.674 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, шест седем четири), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 182,94 кв.м. (сто осемдесет и две цяло и деветдесет и четири квадратни метра), ведно с прилежащи части: 17,046% (седемнадесет цяло нула четиридесет и шест процента) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56784.521.674.1.6 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, шест седем четири, точка, едно, точка, шест), 56784.521.674.1.5 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, шест седем четири, точка, едно, точка, пет), над обекта: 56784.521.674.1.2 (пет шест седем осем четири, точка, пет две едно, точка, шест седем четири, точка, едно, точка, две), стар идентификатор: няма, ведно с всички подобрения и приращения в имота, а съгласно документ за собственост съставлява: Обект, находящ се в ДВОРНО МЯСТО в гр. Пловдив, улица „Емил Де Лавеле“ № 11 (единадесет), цялото с площ от 449,40 (четиристотин четиридесет и девет цяло и четирдесет) квадратни метра, съставляващо имот планоснимачен номер № 726 (седемстотин двадесет и шест) в квартал 77 (седемдесет и седми) – стар и 124 (сто двадесет и четири) нов, за който имот е отреден парцел ХІ-726 (единадесет римско-седмстотин двадесет и шест), по плана на град Пловдив – Централна градска част, при граници за дворното място: от две страни улица и ЗАПАД „БЪЛГАРИЯ“, а именно: АПАРТАМЕНТ на първи жилищен етаж с площ от 182,94 (сто осемдесет и две цяло и деветдесет и четири) квадратни метра, състоящ се от три спални, дневна, столова, кухня, баня, тоалетна, антре, три тераси, едната от които е разпложена над магазинните помещения на партерния етаж, както и 17,046% (седемнадесет цяло и нула четиридесет и шест процента) идеални части от общите части на сградата.

 
Важно:
    
18.10.2016 - ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ПЛОВДИВ, УЛ."ЛОЗАРСКА" №65, БЛ.1009, ЕТ.1, АП.1

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.534.2794.1.1 (пет шест седем осем четири, точка, пет три четири, точка, две седем девет четири, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Лозарска“ № 65 (шестдесет и пет), бл. 1009 (хиляда и девет), ет. 1 (първи), ап. 1 (първи), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.534.2794 (пет шест седем осем четири, точка, пет три четири, точка, две седем девет четири), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 80.00 кв.м. (осемдесет квадратни метра), ведно с прилежащите части: избено помещение № 8 (осем) с площ от 6.00 кв.м. (шест квадратни метра) и 2,715% (две цяло и седемстотин и петнадесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.534.2794.1.2 (пет шест седем осем четири, точка, пет три четири, точка, две седем девет четири, точка, едно, точка, две), под обекта: няма, над обекта: 56784.534.2794.1.3 (пет шест седем осем четири, точка, пет три четири, точка, две седем девет четири, точка, едно, точка, три), стар идентификатор: няма, ведно с всички подобрения и приращения в имота, който самостоятелен обект в сграда съгласно документ за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № 1 (първи), находящ се в гр. Пловдив, жил. комплекс „Коматево“, разположен на първия етаж, вход „А“, в блок № 1009 (хиляда и девети), със застроена площ от 80,00 кв.м. (осемдесет квадратни метра), състоящ се от три стаи и кухня, при граници и съседи: апартамент № 2 на Стоянов и апартамент № 9 на Куртакова, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8 (осем) с декларирана площ 6 кв.м. (шест квадратни метра), при граници и съседи: изба № 9 на Вълчеви, коридор и стълбище, както и 2,715% (две цяло седемстотин и петнадесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

 
Важно:
    
18.10.2016 - Публ. продан на 1/4 от УПИ, ведно с етаж от къща и гараж, находящи се в гр. Асеновград, ул. "Сини връх" 5

¼ / една четвърт / идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00702.532.236 / нула нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест/, находящ се в град Асеновград, обл. Пловдив, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 / 08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. Сини връх № 5, с площ по кадастрална карта 416 кв.м / четиристотин и шестнадесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно позлване: ниско застрояване / до 10 – десет метра /, със стар идентификатор: 5491, квартал 16, парцел X-5491, при съседи: 00702.532.234, 00702.532.235, 00702.532.291, 00702.532.237, 00702.532.231, 00702.532.23, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.532.236.1.7 / нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест, точка едно, точка седем / по кадастралните карта и регистри на гр.Асеновград, одобрени със Заповед 300 – 5-52/08.07.2004г на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение със Заповед КД – 14-16-143/21.03.2007г на Началник на СК – Пловдив, с адрес на имота: гр.Асеновград, ул.“ Сини връх „ № 5, ет.3, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 / едно /, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.532.236, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ 85 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра / ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и ведно с ½ идеална част от тавана на сградата, помещението под стълбите, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта - 00702.532.236.1.5, 00702.532.236.1.4 и 00702.532.236.1.6 и над обекта - няма , ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 00702.532.236.1.4 / нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест, точка, едно, точка, четири/, находящ се в град Асеновград, обл. Пловдив по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив, одобрени със Заповед № 300-5-52 / 08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта, засягащо самостоятелния обект: заповед КД-14-16-143 / 21.03.2007г. на началника на СГКК Пловдив, адрес на имота: град Асеновград, п.к. 4230, ул.Сини връх № 5, ет.2, който самостоятелн обект се намира в сграда 1 / едно /, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.532.236 / нула, нула, седемстотин и две, точка петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест /, предназначение: гараж в сграда с площ 12 / дванадесет / квадратни метра, при съседи самостоятелни обекти с в сградата: на същия етаж: 00702.532.236.1.5, 00702.532.236.1.6, под обекта: 00702.532.236.1.2, 00702.532.236.1.1, над обекта: 00702.532.236.1.7, ведно със съответните идеални части на сградата ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 00702.532.236.3 / нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест, точка, три /, находящ се в град Асеновград, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № 300-5-52 / 08.07.2004г. на Изпълнителния директор, адрес на сградата: град Асеновград, п.к. 4230, ул.Сини връх № 5, която сграда се намира в поземлен имот с идентификатор 00702.532.236 / нула, нула, седемстотин и две, точка, петстотин тридесет и две, точка, двеста тридесет и шест, предназначение: селскостопанска сграда, със застроена площ 36кв.м / тридесет и шест / квадратни метра, брой етажи: един.

 
ПРОДАЖБИ