РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
25.08.2014 - Административна сграда-гр. Карлово, ул. "Теофан Райнов" № 2

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ВАГОНО-РЕМОНТЕН ЗАВОД - КАРЛОВО АД , а именно: сграда с идентификатор 36498.505.3009.1 /три шест четири девет осем, точка, пет нула пет, точка, три нула нула девет, точка, едно/, находяща се в гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-52 / 16.11.2011г. на изпълнителен директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Карлово, п.к. 4300, ул. Теофан Райнов № 2 /две/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36498.505.3009, със застроена площ: 394 кв.м. /триста деветдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; ВЕДНО с 3.613 % /три цяло шестотин и тринадесет хилядни процента/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 36498.505.3009 /три шест четири девет осем, точка, пет нула пет, точка, три нула нула девет/, находящ се в гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-52 / 16.11.2011г. на изпълнителен директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Карлово, п.к. 4300, ул. Теофан Райнов № 2 /две/, с площ: 122 852 кв.м. /сто двадесет и две хиляди осемстотин петдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3009, квартал: 112, парцел: I-3009, съседи: 36498.26.1, 36498.26.4, 36498.26.8, 36498.26.125, 36498.25.122, 36498.25.141, 36498.27.15, 36498.27.9, 36498.32.135, 36498.27.10, 36498.27.11, 36498.27.6, 36498.27.5, 36498.505.9505, 36498.505.3806, 36498.505.3011, 36498.505.3005.

 
Важно:
    
20.08.2014 - Склад - Стопански двор на с. Болярино

ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на длъжника ПОЛИХАРТ АД, а именно: Имот, находящ се в с. Болярино, община Раковски, област Пловдив, актуван с Акт за държавна собственост № 105/19.04.1995г. Имотът съставлява парцел VIII от квартал 1 – Стопански двор на с. Болярино, с граници от север – улица, от изток - улица и парцел IХ, от запад – парцели IV и V, от юг – парцели V и VI. Имотът включва дворно място с площ от 2774 кв.м. /две хиляди седемстотин седемдесет и четири квадратни метра/ и сграда – производствен цех със складова база на площ от 765 кв.м. /седемстотин шестдесет и пет квадратни метра/.

 
Важно:
    
20.08.2014 - Къща с дворно място-гр. Раковски, ул. "Панайот Волов" № 11

Частен съдебен изпълнител Константин Павлов, рег. № 824, с район на действие ОС Пловдив, съгласно чл. 487 и сл. от ГПК обявявам, че в периода от 25.08.2014г до 25.09.2014 г по изп.дело № 20138240402357 ЧСИ Константин Павлов ще проведе публична продан / втора по ред / на собственото на длъжниците ИВАН ПЕТРОВ ЛЕСОВ с адрес гр/с. Раковски - п.к. 4150, ул. ''Панайот Волов'' 11 и ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ЛЕСОВА гр. Раковски ул. ''Панайот Волов'' 11 имущество, а именно: 1. Дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 770 / седемстотин и седемдесет /кв.м, находящо се в гр.Раковски, кв.“ Секирово „, ул. „ Панайот Волов“ № 11, обл.Пловдивска, съставляващо УПИ ІV – 1642 / урегулиран поземлен имот четири римско тире хиляда шестстотин четиридесет и две/ от квартал 98 / деветдесет и осми / по сега действащия план на града от 2004г, а според нотариални актове представляващо УПИ ІV – 2581/ урегулиран поземлен имот четири римско тире две хиляди петстотин осемдесет и едно / от квартал 98/ деветдесет и осми/ и имот с планоснимачен номер 1219, парцел ІІІ /три/ от квартал 246 / двеста четиридесет и шести/ по отменени планове на същия град от 1983г и от 1968г при граници и съседи: имот № 9613 улица на Община Раковски, имот № 1643 на Милко Станчев и Радка Станчева, имот № 1648 на Таня Лесова и имот № 9618 улица на Община Раковски, ВЕДНО с построените в описания имот двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 81 / осемдесет и един / кв.м и едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 88 /осемдесет и осем / кв.м, както и ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения в имота. 2. Дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 906 / деветстотин и шест / кв.м по нотариален акт, а по скица 910 / деветстотин и десет / кв.м, находящо се в гр.Раковски, кв.“ Секирово „ обл.Пловдивска, съставляващо според скица УПИ V – 1648 / урегулиран поземлен имот пет римско тире хиляда шестстотин четиридесет и осем / от квартал 98 / деветдесет и осем / по сега действащия план на града от 2004г, а според нотариален акт представляващо имот с планоснимачен №3610 / тридесет и шест десет /, парцел V /пет римско / от квартал 98 / деветдесет и осми /по отменения план на града от 1983 г, при граници: улица, от север – собствени парцели, от юг – парцел ХХ – 2572, ВЕДНО с построената в имота и покрита в груб строеж двуетажна масивна жилищна сграда със зстроена площ от 172 / сто седемдесет и два/ кв.м на първи етаж и 75 / седемдесет и пет / кв.м на втори етаж, съгласно одобрени архитектурни проекти от 1996г и Разрешение за строеж № 37/02.08.1996г от Община Раковски, както ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения в имота.

 
ПРОДАЖБИ