РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
27.04.2017 - 
Важно:
    
19.04.2017 - Публ. продан на магазин , находящ се в гр. Асеновград, ул. "Трети март" 4-6

1/4 /една четвърт/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 00702.518.127 /нула нула седемстотин и две точка петстотин и осемнадесет точка точка сто двадесет и седем/, гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Асеновград, ул. „Трети март“ №4-6 /четири тире шест/, площ: 302 кв.м./триста и два кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 5012114 /пет нула едно две едно едно четири/, квартал: 270 /двеста и седемдесет/, парцел: IV-3548 /шест римско тире три хиляди петстотин четиридесет и осем/, съседи: 00702.518.126, 00702.518.133, ведно с попадащия върху имота Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.518.127.4.2 /нула нула седемстотин и две точка петстотин и осемнадесет точка точка сто двадесет и седем точка четири точка две/, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, самостоятелният обект се намира в сграда №4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.518.127 /нула нула седемстотин и две точка петстотин и осемнадесет точка точка сто двадесет и седем/, предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /един/, посочена в документа площ; няма данни, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 00702.518.127.4.1, под обекта: няма, над обекта: 00702.518.127.4.5, 00702.518.127.4.6, стар идентификатор: няма. Съгласно представения нот. акт за собственост, горепосочените имоти представляват: ¼ /една четвърт/ идеална част от ПАРЦЕЛ VI-2114 /шести, две хиляди сто и четиринадесети/, в квартал 183 /сто осемдесет и трети/, по плана на гр. Асеновград, състоящ се от 292 /двеста деветдесет и две/, при граници: ул. „Трети март“, ул. „Дандевел“, парцел VII – жилищно застрояване и то северната част, АПАРТАМЕНТ на първи жилищен етаж, състоящ се от две стаи, кухня, салон – холник, ниша и прилежаща ИЗБА под южната стая, със самостоятелен вход от външната циментова стълба, ВЕДНО с ¼ /една четвърт/ идеална част от общите части на сградата.

 
Важно:
    
18.04.2017 - Публ. продан на двустаен апартамент, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Маяковски" 2, ет. 3

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.37.1.7 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и осем, точка тридесет и седем, точка едно, точка седем /по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, ул.“ Маяковски“ №2 , ет.3 /три/, ап.8 / осем /, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.528.37 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и осем, точка тридесет и седем /, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 /едно/, с посочена в документа площ от 55.25 кв.м / петдесет и пет цяло и двадесет и пет стотни квадтратни метра/ , с прилежащи части – изба 2 / две / с площ 5.36 кв.м / пет цяло и тридесет и шест стотни кв.метра/ и 6.285 % идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата:на същия етаж - 56784.528.37.1.9, 56784.528.37.1.8, под обекта - 56784.528.37.1.21, 56784.528.37.1.22, 56784.528.37.1.20 над обекта - 56784.528.37.1.10, ВЕДНО с 13/315 / тринадесет върху триста и петнадесет / идеални части от поземлен имот с идентификатор 56784.528.37 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и осем, точка тридесет и седем / по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, ул.“ Маяковски“ №2 с площ от 298 кв.м / двеста деветдесет и осем квадтратни метра/, с трайно предназначение на територията:Урбанизирана, начин на трайно ползване – Високо застрояване / над 15 метра / при съседи: 56784.528.50, 56784.528.38, 56784.528.87, 56784.528.52, 56784.528.51, като имотът по акт за собственост съответства на Недвижим имот от построената три и четири етажна, в дворно място, намиращо се гр.Пловдив, ул. „ Маяковски „ № 2, цялото от 315 кв.м, съставляващо УПИ III – 50, от квартал 1 /нов/, 27 стар по плана на гр.Пловдив, Втора Каменица, а именно: Апартамент № 8 на трети етаж, със застроена площ 55.25 кв.м, състоящ се от входно антре, спалня, дневна с кухненски бокс, санитарно помещение и тераса, при граници: ап.9, ап.7, външен зид, отдолу – ап.5, отгоре – ап.11 ведно с 6.285% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, както и изба № 2 с площ от 5.36 кв.м

 
ПРОДАЖБИ