РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
27.02.2017 - Публ. продан на парцел, ведно със стопанска сграда- обор, находящ се в с. Чешнигирово, общ. Садово

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №958 (деветстотин петдесет и осем), за който е отреден УПИ - VII-958 (седем римско тире деветстотин петдесет и осем арабско) - стопанска дейност, в квартал 118 (сто и осемнадесет), по плана на с.Чешнигирово, общ. Садово, обл. Пловдив, с площ от 2751 (две хиляди седемстотин петдесет и един) кв.м., при граници: от две страни улици, УПИ VI-957 - стопанска дейност и УПИ VIII - 959 - стопанска дейност, ведно с построената в него стопанска сграда - ОБОР, с площ от 460 (четиристотин и шестдесет) кв.м.

 
Важно:
    
27.02.2017 - Публ. продан на склад, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" 15, ет. 1, обект 9

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.539.155.1.9 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, едно, пет, пет, точка, едно, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06..2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1178 / 10.06.2010г. / 10.06.2010г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ПЛОВДИВ, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к.4023, ул. Нестор Абаджиев № 15, ет.1, обект 9, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.539.155 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, едно, пет, пет), предназначение на самостоятелния обект: За склад, брой нива на обекта: 2 (две), със застроена площ по документ за собственост: 103.04 кв.м, 92.83 кв.м. (сто и три квадратни метра и четири квадратни дециметра и деветдесет и два квадратни метра и осемдесет и три квадратни дециметра), с прилежащи части: 1.55% идеални части от общите части на сградата и 1.57% идеални части от общозаводските активи., ниво: 1 при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.539.155.1.8, 56784.539.155.1.10, 56784.539.155.1.7, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 2 при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.539.155.1.7, под обекта: 56784.539.155.1.10, 56784.539.155.1.7, над обекта: няма

 
Важно:
    
27.02.2017 - Публ. продан на къща, ведно с дворно място, находяща се в гр. Стамболийски, ул. Дунав 22

Дворно място, цялото с площ от 649 кв.м / шестстотин четиридесет и девет /, съставляващо Урегулиран поземлен имот ІІІ – 1055 / трети – хиляда петдесет и пети /, в квартал 29 / двадесет и девети / по регулационния план на гр. Стамболийски, одобрен със Заповед № 413/18.07.1996г, с административен адрес: гр. Стамболийски, община Стамболийски, обл.Пловдив, улица „ Дунав „ № 22, при граници:от север – улица, от изток – УПИ ІV – 1056, от юг – УПИ ІХ – 1061, и от запад – УПИ ІІ – 1054, заедно с построената в същия имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 120 / сто и двадесет /кв.м, която се състои от западна и източна част, построени на калкан при режим на търпимост, съгласно издадени на основание параграф 16, ал.1 от ПР на ЗУТ удостоверения с изх.№66/07.06.2012г и изх.№66/12.06.2012г на Община Стамболийски, ведно с всички подобрения и приращения в имота

 
ПРОДАЖБИ