РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ
Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с границите на Административна област Пловдив и обхваща територията на 18 общини - Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, "Марица", Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Съединение, Хисар, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
НОВИНИ
Важно:
    
21.02.2017 - Публ. продан на тристаен апартамент, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Сан Стефано" 101, ет. 4, ап. 3

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.524.182.1.3 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, сто осемдесет и две, точка, едно, точка три), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г./ 03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, кв. „Университетски“, ул.„Сан Стефано“ №101(сто и едно), ет. 4(четвърти), ап.№ 3(три); Самостоятелният обект се намира в сграда №1(едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.524.182; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1(едно); Посочена в документа площ:151, 34 кв. м. (сто петдесет и един кв. м. и тридесет и четири квадратни дцм.) Прилежащи части: избено помещение №3(три) с площ 4, 28 кв.м. ( четири цяло двадесет и осем квадратни метра) и 21,79 % (двадесет и един цяло и седемдесет и девет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; Ниво:1 (първо); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: 56784.524.182.1.2; Над обекта: 56784.524.182.1.4; Стар идентификатор: няма; Съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот, № 11, том 54/2013г. вписан в Служба по вписванията Пловдив под № от дв.вх.рег.19103/18.07.2013г., имотът представлява: Апартамент №3 (трети), находящ се на четвърти етаж от четириетажна с мансарда жилищна сграда в завършен груб строеж, покрита, не въведена в експлоатация, който апартамент е построен на кота + 9м (плюс девет), състоящ се от три спални, дневна-столова, коридор, дрешник, три лоджии, балкон, две бани-тоалетна, със застроена площ от 151,34 кв.м. (сто петдесет и един кв. м. и тридесет четири кв. дцм.), ведно с 21,62 %(двадесет и един цяло шестедесет и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, равняващи се на 44,12 кв.м. (четиридесет и четири кв.м. и дванадесет кв. дцм.) и съответните идеални части от правото на строеж, при граници: отдолу – ап. 2, отгоре – мансарда и отстрани калкан, ведно с прилежащото избено помещение № 3(три) с площ от 4,28 кв.м. (четири кв.м. и двадесет и осем кв. дцм.), при граници: изба №2, коридор и стълбищна клетка, ведно с 0,17% /нула процента и седемнадесет стотни от процента/ идеални части от общите части на сградата, която е построена в дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 396 кв.м. (триста деветдесет и шест кв. м.) в гр. Пловдив, квартал „Университетски“, ул. „Сан Стефано“ № 101(сто и едно), съставляващо УПИ ІІІ-182(трето римско сто осемдесет и две) в квартал 6 (шест) – нов, 330в (триста и тридесет в) – стар по плана на гр. Пловдив, одобрен със заповед ОА-1105/13.07.1992 година, при граници на дворното място: от една страна ул. „Сан Стефано“, УПИ ІV–181, УПИ V-180, УПИ VІІІ-189 и УПИ ІІ-183.

 
Важно:
    
21.02.2017 - Публ. продан на тристаен апартамент, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Сан Стефано" 101, ет. 2, ап. 1

½ идеална част /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.524.182.1.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, сто осемдесет и две, точка, едно, точка едно), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г./03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, кв. „Университетски“, ул. „Сан Стефано“ №101 (сто и едно), ет. 2(две), ап.№ 1(едно); Самостоятелният обект се намира в сграда №1(едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.524.182; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1(едно); Посочена в документа площ:151, 34 кв. м. (сто петдесет и един, цяло тридесет и четири квадратни метра); Прилежащи части: избено помещение №1(едно) с площ 6, 63 кв.м. (шест цяло шестдесет и три квадратни метра) и 21,46 % (двадесет и един цяло четиридесет и шест стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; Ниво:1 (първо); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: 56784.524.182.1.5; Над обекта: 56784.524.182.1.2; Стар идентификатор: няма; Съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот, № 11, том 54/2013г. вписан в Служба по вписванията Пловдив под № от дв.вх.рег.19103/18.07.2013г., имотът представлява: ½ идеална част (една втора идеална част) от Апартамент №1 (едно), заемащ целия втори етаж на кота +3,40 м от построената четириетажна с мансарда жилищна сграда в завършен груб строеж, покрита, не въведена в етсплоатация, в Дворно място, цялото застроено и незастроено, с площ от 396 кв. м.(триста деветдесет и шест кв.м.) в град Пловдив квартал „Университетски“, ул. „Сан Стефано“ № 101 (сто и едно), съставляващо УПИ ІІІ-182 (трето римско – сто осемдесет и две) в квартал 6 (шест) – нов, 330в (триста и тридесет в)-стар, по плана на град Пловдив, одобрен със заповед ОА -1105/13.07.1992 година, при граници на дворното място: от една страна ул. „Сан Стефано“, УПИ ІV-181, УПИ V-180, УПИ VІІІ-189 и УПИ ІІ – 183, който апартамент се състои от три спални, дневна-столова, кухненски бокс, сервизни помещения, дрешник и три тераси, със застроена площ от 151,34 кв.м. (сто петдесет и един квадратни метра и тридесет и четири квадратни дециметра), ведно с 21,19% (двадесет и един цяло и деветнадесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, равняващи се на 43,24 кв.м. (четиридесет и три кв. м. и двадесет и четири кв. дцм.) и съответните идеални части от правото на строеж, при граници: отгоре – ап. 2, отдолу – офиси, ведно с прилежащото избено помещение № 1(едно) със застроена площ от 6, 63 кв. м. (шест кв. м. и шестдесет и три кв. дцм.), при граници: изба №2, коридори външен зид, ведно с 0,27% /нула цяло и двадесет и седем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, равняващи се на 0.55 (нула цяло, петдесет и пет кв.дцм.).

 
Важно:
    
20.02.2017 - Публ. продан на тристаен апартамент, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Сан Стефано" 101, ет. 5, ап. 4

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентнификатор 56784.524.182.1.4 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, сто осемдесет и две, точка, едно, точка, четири) находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив обл. Пловдив; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-84 / 03.06.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК;Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Сан Стефано“ №101(сто и едно), ет. 5(пет), ап. 4(четири); Самостоятелният обект се намира в сграда №1(едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.524.182; Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1(едно); Посочена в документа площ: 159,00 кв.м. (сто петдесет и девет квадратни метра); Прилежащи части:11,18% (единадесет цяло и осемнадесет стотни процента), ИЗБА 2 (две); Ниво:1 (първо); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: 56784.524.182.1.3; Над обекта: няма; Стар идентификатор: няма; Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №30, том №56/2006г., вписан в Служба по вписванията Пловдив под № от дв. вх. рег. №16407/15.06.2006г. имотът представлява Апартамент №4 (четири), представляващ мансарден етаж от четириетажна с мансарда жилищна сграда в завършен груб строеж, покрита, но не въведена в експлоатация, който апаратамент е построен на кота +11.80 м, състоящ се от две спални, дневна с трапезария и кухненски бокс, тераса, коридор, две бани-тоалетни, предверие, със застроена площ от 159.00 кв.м. (сто петдесет и девет кв.м.), ведно с 11,18% (единадесет цяло и осемнадесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, равняващи се на 22,81 кв. м. (двадесет и два квадратни метра и осемдесет и един кв. дцм.) и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, при граници: покрив, апартамент №3 на четвърти етаж и стълбище, ведно с прилежащото избено помещение №2 (две) с площ от 4.40 кв. м. (четири кв.м. и четиридесет кв. дцм.), при граници: изба №1, изба №3 и коридор, ведно с 0.18% (нула процента и осемнадесет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата, която е построена в дворно място, цялото застроено и незастроено, с площ от от 396 кв. м. (триста деветдесет и шест кв. м.) в гр. Пловдив, квартал „Университетски“, ул. Сан Стефано №101 (сто и едно), съставляващо УПИ ІІІ – 182 (трето римско-сто осемдесет и две) в квартал 6 (шест) – нов, 33 в (триста и тридесет в) -стар, по плана на гр. Пловдив, одобрен със заповед ОА-1105/13.07.1992 година при граници на дворното място: от една страна ул. „Сан Стефано“, УПИ ІV-181, УПИ V-180, УПИ VІІІ-189 и УПИ ІІ-183.

 
ПРОДАЖБИ